Nieuwsbrief NRGD editie 60
Juli 2015

Inhoud

 

1. Normering Digitaal Forensisch Onderzoek

2. Aanpassing Beoordelingskader FPPO per 1 juli 2015

3. Zicht op forensische deskundigheid

4. Aanvraagprocedure herregistratie

5. Overzicht Collegebesluiten
 


Contact

In deze editie:

 
Het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD) heeft zijn 1000ste aanvraag tot inschrijving ontvangen. Een passend moment om - na 5 jaar - een terugblik en onze toekomstvisie te publiceren. Ook heeft het College het Beoordelingskader Digitaal Forensisch Onderzoek geaccordeerd. Na de zomer wordt gestart met de eerste toetsingen. Daarnaast vindt u in deze editie de aanpassing van het Beoordelingskader FPPO en de aanvraagprocedure herregistratie.

1. Normering Digitaal Forensisch Onderzoek


Digitaal Forensisch onderzoek (DFO) is een sterk groeiend deskundigheidsgebied, zowel qua omvang van het aantal deskundigen als nieuwe onderzoeksobjecten. Kwaliteitsborging is hierbij noodzakelijk.
Het College gerechtelijk deskundigen heeft eind 2014 besloten het deskundigheidsgebied DFO te normeren. De ingestelde normstellingsadviescommissie heeft in juni het advies omtrent de omlijning en registrate-eisen aan het College voorgelegd. Het College heeft het Beoordelingskader Digitaal Forensisch Onderzoek op hoofdlijnen geaccordeerd. Dit houdt in dat het Beoordelingskader zo spoedig mogelijk zal worden afgerond en de eisen deze zomer worden gepubliceerd. Na de zomer wordt gestart met de eerste toetsingen. Het NRGD houdt u op de hoogte van de voortgang.

Terug naar boven

2. Aanpassing Beoordelingskader FPPO per 1 juli 2015


Belangrijke informatie voor FPPO rapporteurs
Het College gerechtelijk deskundigen heeft besloten het Beoordelingskader van het deskundigheidsgebied Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek (FPPO) te wijzigen. Naast enkele redactionele aanpassingen, zijn de belangrijkste wijzigingen:
 • Aanscherping registratie-eisen risicotaxatie (Nieuwsbrief editie 56)
 • Toevoeging toelichting second opinion en contra-expertise rapportages (Nieuwsbrief editie 58)
 • Toevoeging registratie-eis inzage- en correctierecht (Nieuwsbrief editie 58)
 • Toevoeging registratie-eis kennis van specifieke onderwijsniveaus (Nieuwsbrief editie 60)
 • Herformulering registratie-eisen jeugd- en volwassenenstrafrecht (Nieuwsbrief editie 60)
Het beoordelingskader treedt in werking per 1 juli 2015. Het Beoordelingskader staat ook vermeld op de website van het NRGD onder Aanmelden / FPPO.

Toevoeging registratie-eis kennis van specifieke onderwijsniveaus
In het Beoordelingskader FPPO wordt onder deel II, 12(2) d, e en f. per 1 juli 2015 de volgende registratie-eis opgenomen:
‘kennis van de specifieke onderwijsniveaus (uitsluitend van toepassing op de deelgebieden strafrecht jeugdigen).’
 
Herformulering registratie-eisen jeugd- en volwassenenstrafrecht
In het Beoordelingskader FPPO wordt onder deel II, 12(2) b. per 1 juli 2015 de volgende registratie-eisen geherformuleerd in:
‘De specifieke eisen voor FPPO zijn de volgende:
- voldoende kennis van zowel het volwassenen- als het jeugdstrafrecht te bezitten om een opdrachtgever te informeren over de reikwijdte van het eigen deskundigheidsgebied en de opdrachtgever door te verwijzen indien de eigen deskundigheid in een specifieke zaak niet geëigend is.
- specifieke kennis van het strafrecht waarin aanvrager rapporteert:  
 • specifieke bepalingen voor het volwassenenstrafrecht: 
  • toepassing volwassenenstrafrecht (criteria en praktijk)
  • sancties (straffen en vrijheidsbenemende maatregelen)
  • vanuit gedragskundig perspectief relevante strafuitsluitingsgronden (mate van toerekeningsvatbaarheid ten aanzien van een strafbaar feit; psychische overmacht; noodweer en noodweerexces)
  • juridische (strafrechtelijke) kaders voor behandeling van justitiabelen en de rol van de ketenpartners (reclassering, openbaar ministerie en NIFP) in de toeleiding naar zorg
 • specifieke bepalingen voor het jeugdstrafrecht:
  • toepassing jeugdstrafrecht (criteria en praktijk)
  • jeugdsanctiestelsel
  • ketenpartners jeugdveld (kinderrechter, jeugdofficier van Justitie, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdreclassering, gecertificeerde instellingen die jeugdreclassering/bescherming uitvoeren.)
  • jeugdbeschermingsrecht (ondertoezichtstelling)
  • landelijk kader forensische diagnostiek in de jeugdzorg
  • positie van de ouders van de jeugdige in het strafproces’
Terug naar boven

3. Zicht op forensische deskundigheid

 
Het NRGD zorgt ervoor dat deskundigen die de rechter adviseren in strafzaken voldoen aan de bij wet vereiste kwaliteit. Deskundigen worden getoetst voordat ze tot het register worden toegelaten. Met het kwaliteitsregister is Nederland uniek in wereld.

In 'Zicht op forensische deskundigheid' kunt u lezen hoe het NRGD de forensische bekwaamheid van deskundigen heeft opgezet en wat is bereikt. De komende jaren zal het NRGD zich naast het toevoegen van gebieden en deskundigen, richten op kennisoverdracht aan bijvoorbeeld de rechtspraak, advocatuur en politie.

Klik op de afbeelding om het document 'Het NRGD - Zicht op forensische deskundigheid' te downloaden (webversie) of klik hier voor de printversie.
 
U vindt het document ook op de website van het NRGD www.nrgd.nl onder Contact / Pers.
 

 
Terug naar boven

4. Aanvraagprocedure herregistratie

 
Om in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen ingeschreven te blijven staan, moet u tijdig een aanvraag tot herregistratie doen. Hoe de herregistratieprocedure in zijn werk gaat, leggen wij u op de website in tien stappen uit. Klik hier of ga naar www.nrgd.nl / Aanmelden / Herregistratie.
 
Terug naar boven

5. Overzicht Collegebesluiten

 
Vanaf januari 2015 treft u in de Nieuwsbrief NRGD een overzicht aan van alle beoordelings- en beleidskaders die voor u als aanvrager of gebruiker van het NRGD relevant zijn. Per beoordelings- of beleidskader ziet u een verwijzing in welke Nieuwsbrief NRGD deze is verschenen. Ook staat de ingangsdatum van het desbetreffende beoordelingskader en/of beleidskader erbij vermeld.  

Het overzicht vindt u op de website onder '(her)registratie'. Klik hier voor het overzicht.

Terug naar boven


Contactgegevens NRGD


Algemeen telefoonnummer:
030-2567040

Bezoekadres:
Catharijnesingel 56
3511 GE Utrecht

Postadres:
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Postbus 12080
3501 AB Utrecht

Als u vragen of opmerkingen heeft over de website, kunt u deze mailen naar: deskundigenregister@nrgd.nl

www.nrgd.nl

De e-mailberichten van het NRGD zijn met grote zorgvuldigheid samengesteld. Voor mogelijke onjuistheid en/of onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie kan het NRGD geen aansprakelijkheid aanvaarden. Evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief eventuele bijlagen) rechten worden ontleend.

Terug naar bovenDit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.