Copy
BodemenergieNL nieuwsbrief

Nieuwsbrief 5
10 december 2015

Geachte heer/mevrouw met interesse in Bodemenergie,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van BodemenergieNL:

Agenda

4, 11 en 18 feb 2016
Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie

8, 15 en 22 maart 2016
Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: Ontwerp & realisatie bovengrond

10 en 17 maart 2016
Cursus E: Exploitatie open en gesloten systemen (nog 4 plaatsen beschikbaar)

7 en 14 april 2016
Cursus E: Exploitatie open en gesloten systemen

8 en 15 april 2016
Cursus DG: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse gesloten systemen

12 april 2016
ALV & Themabijeenkomst

21 en 28 april 2016
Cursus DO: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen

Evaluatie Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen

Bodem+ en het ministerie van I&M zijn de evaluatie van het wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen aan het voorbereiden. Hiervoor zetten zij begin januari een opdracht uit in de markt om die evaluatie uit te laten voeren.

Vanuit het meldpunt op de site van BodemenergieNL willen wij de ervaringen en reacties vanuit onze achterban bundelen en inbrengen. Daarom is het van belang om goed bij te houden wat er goed en fout is gegaan als gevolg van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen.

Daarom nogmaals de oproep om knelpunten, verbeterpunten en/of positieve ervaringen bij het meldpunt achter te laten.
Het meldpunt is een simpel formulier, wat in een minuut kan worden ingevuld.


Meldpunt AMvB

Update provinciale plannen

Ontwerp vierde Waterhuishoudingsplan Friesland
Tot en met 18 december 2015 ligt het ontwerp vierde Waterhuishoudingsplan Fryslan ter inzage. Het plan kunt u hier inzien: Waterhuishoudingsplan Fryslan 
BodemenergieNL heeft deze beoordeeld en is momenteel bezig met het opstellen van een zienswijze. In april wordt het definitieve plan ter vaststelling aangeboden aan Provinciale Staten.
 
Bodem-, Water en Milieuplan/Uitvoeringsagenda Utrecht
Het Bodem-, Water- en Milieuplan 2016-2021 (BWM-plan) van de provincie Utrecht is op 7 december definitief vastgesteld door Provinciale Staten.
 
De provincie heeft inmiddels ook de Uitvoeringsagenda Bodem-, Water en Milieuplan opgesteld. Hierin beschrijft de provincie hoe zij het BWM-plan gaan uitvoeren. De definitieve uitvoeringsagenda van het Bodem- Water- en Milieuplan wordt binnenkort vastgesteld (medio december 2015) door de Gedeputeerde Staten.
 
Het plan en de bijbehorende kaarten zijn te raadplegen via http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl.
 
Noord-Brabant
Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen heeft BodemenergieNL heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord-Brabant. Inmiddels zijn de zienswijzen behandeld. In de Nota van Inspraak en Wijziging is opgenomen welke afweging de provincie heeft gemaakt ten aanzien van alle ingediende reacties.
 
Het plan is nu definitief gemaakt. Op 18 december beslissen Provinciale Staten of het definitieve plan wordt vastgesteld.
 
Alle documenten zijn in te zien op de provinciale website: www.brabant.nl/milieuenwaterplan
 
Voor de uitvoering van het PMWP zal een Dynamische Uitvoeringsagenda worden opgested. Deze wordt naar verwachting in het tweede kwartaal van 2016 vastgesteld.
 
Provinciale plannen in 2016
Ook in 2016 staan de provincies niet stil. In ieder geval:
  • Gaat Provincie Overijssel de Omgevingsvisie herzien. Deze komt begin 2016 ter inzage: Omgevingsvisie Overijssel
  • Wordt in de provincie Groningen het ontwerp van de nieuwe Omgevingsvisie 2016-2020 herzien. Deze ligt vanaf 1 februari ter inzage: Omgevingsvisie Groningen 
En er zullen nog meer plannen volgen. We houden u op de hoogte. 

Uitbesteding rondom BRL 6000-21

Hoe het is geregeld met uitbesteding en inhuur in de BRL 6000-21 sluit niet goed aan bij de werkwijze van veel bedrijven. Op de site van RVO staat uitgelegd welke constructies er wel mogen, bekijk daarvoor deze link.
BodemenergieNL is van mening dat deze mogelijkheden te beperkt zijn en dat er meer constructies mogelijk zijn zonder daarbij afbreuk te doen aan kwaliteitsborging.

Wij zouden graag willen dat het ook mogelijk wordt dat een erkende partij werkzaamheden waarvoor geen erkenning nodig is kan uitbesteden aan een niet erkende partij. In de BRL is niet helder afgebakend welke werkzaamheden erkenningsplichtig zijn en welke niet, daarom is alles nu erkenningsplichtig. Dat is onwenselijk en ook niet de bedoeling geweest.

Daarnaast denken wij dat het ook mogelijk moet zijn voor een niet erkende partij om werk aan te nemen waarbij het erkenningsplichtige werk wordt uitgevoerd door een erkende partij, of door het bedrijf zelf wordt uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van een erkende partij.
In hoeverre het kan om dit zonder verlies van kwaliteitsboring mogelijk te maken, wordt op dit moment verkend in overleg met Bodem+, het ministeris en KvINL.

Met KvINL, Bodem+ en het ministerie hebben wij afgesproken dat we de BRL 600-21 kunnen aanpassen. Hiervoor ligt het initiatief bij ons en DHPA, die onze colaitiepartner is in deze actie. In januari zijn afspraken gepland om hier invulling aan te geven. Tevens lopen verzoeken voor permanente zitting vanuit BodemenergieNL in de TC van de BRL 6000-21 en CCvD van KvINL.

Wijzigingsbladen bij BRL SIKB 2100 en BRL SIKB 11000

Voor zowel de BRL 2100 als de BRL 11000 zijn wijzigingsbladen verschenen. De wijzigingsbladen staan op de site van SIKB bij de documenten waarop zij betrekking hebben.

Het gaat vooral om verduidelijkingen en/of het herstellen van tekstuele fouten.
Bij de BRL 2100 hebben de wijzigingen betrekking op dikte van afdichtende lagen.
Bij de BRL 11000 gaat het om een verduidelijking van de omschrijving rond het uitbesteden van terreinleidingen.

Het bij BRL 2100 behorende protocol 2101 wordt op dit moment herschreven met de bedoeling dit leesbaarder te maken voor de mensen die ermee om moeten gaan.

Nieuws van het secretariaat

Extra cursussen ingepland

Er is nog altijd veel vraag naar de verschillende cursussen uit de Leergang Bodemenergie.
Daarom heeft BodemenergieNL twee extra cursussen ingepland.
Met het oog op het certificeringstraject wat veel bedrijven daarna moeten starten, zijn de cursussen vroeg in het jaar erbij gepland: Klik op een cursustitel voor meer informatie.
 

Verslag themabijeenkomst: "Op weg naar WKO 3.0"

Jaap van Ekeris heeft een artikel geschreven over de themabijeenkomst.
Als u het heeft gemist, kunt u hier een samenvatting lezen.
 

Meer nieuws...

Vindt u op de website van BodemenergieNL: Nieuws-pagina
Volg ons op sociale media, bezoek onze website of stuur ons een e-mail:
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Stuur deze nieuwsbrief door met behoud van opmaak:
Forward
Copyright © 2015 BodemenergieNL, All rights reserved.


Uitschrijven | Update gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp