Copy
BodemenergieNL nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2
30 april 2015

Agenda

2, 9 en 16 juni 2015
Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: Ontwerp & realisatie bovengrond

11 en 18 juni 2015
Cursus E: Exploitatie open en gesloten systemen

10, 17 en 24 sept 2015
Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie

6 en 13 okt 2015
Cursus DG: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse gesloten systemen

3 en 10 nov 2015
Cursus DO: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen

1 december 2015
ALV & Themabijeenkomst

BodemenergieNL, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Gebruikersplatform Bodemenergie tekenen samenwerkingsovereenkomst


Op 15 april tekenden BodemenergieNL, de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) en het Gebruikersplatform Bodemenergie een samenwerkingsovereenkomst. Doel is om eindgebruikers van bodemenergiesystemen te helpen kennis te vergaren en te delen.BodemenergieNL nam vorig jaar het initiatief tot het oprichten van een Gebruikersplatform Bodemenergie. Het platform wil de huidige en toekomstige eindgebruikers beter informeren en voorbereiden om bodemenergiesystemen beter te beheren.

Het platform onderscheidt 3 gebruikersgroepen: Utiliteit, Zorg & Wonen en Agrariërs. Projectleider is Dick Westgeest. Het platform werkt samen met gebruikers aan uitwisseling van kennis, ervaring en informatie. Regelmatig worden er voor gebruikers themabijeenkomsten en workshops georganiseerd. Verder zal er samenwerking plaatsvinden met diverse koepels rond bijvoorbeeld duurzaam bouwen en wonen waarin eindgebruikers vertegenwoordigd zijn.

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Dick Westgeest.

Evaluatie Waterwet

BodemenergieNL heeft input geleverd voor de evaluatie van de Waterwet. De evaluatie focust zich op de verdeling van de grondwaterbevoegdheden. Hoofdvraag van de evaluatie luidt:
 
Kan met de huidige wet- en regelgeving het grondwaterbeheer (als onderdeel van het watersysteembeheer) adequaat worden uitgevoerd, rekening houdend met voor het grondwaterbeheer van belang zijnde ontwikkelingen?
 
De belangrijkste punten die wij de onderzoekers meegaven:
 • Het is wenselijk om, na invoering van de AMvB Bodemenergie, de regelgeving niet op korte termijn (weer) te wijzigen. Stabiliteit en continuïteit zijn nu gewenst.
 • Wij zijn positief over de verdeling van bevoegdheden: provincie moet bevoegd gezag blijven voor open bodemenergiesystemen. In de afgelopen jaren is bij provincies kennis, kunde en ervaring opgebouwd, dit moet behouden blijven.
 • De aanwezige kennis en kunde tussen provincies en ambtenaren wisselt sterk en kan soms verbeterd worden. Het gaat hierbij om kennis van de regelgeving, techniek en effecten. Wij denken dat een verhoogd kennisniveau onnodige verzoeken om aanvullende informatie en onderzoek kan beperken. Dit leidt tot tijdwinst en kostenverlaging voor zowel het bevoegd gezag als de markt.
 • De bevoegdheidsverdeling en regels voor lozen blijven onduidelijk. Ook bij overheden bestaat deze onduidelijkheid. Dit zorgt voor discussies en onzekerheden.
Het eindrapport van de evaluatie is gereed en zal worden voorgelegd aan de Stuurgroep Water. Na vaststelling wordt het rapport met een begeleidende brief naar de Tweede Kamer gestuurd.

 

Overleg begeleidingscommissie onderhoud BUM en HUM bodemenergie


Op 14 april jl heeft BodemenergieNL overleg gehad met IPO, DCMR, SIKB en RWS Bodem+ over de BUM en HUM bodemenergie. Deze groep vormt de begeleidingscommissie. Doel van dit overleg is om de werkbaarheid van de BUM en HUM bodemenergie te verbeteren.
 
Tijdens dit overleg zijn de volgende onderwerpen ter sprake gekomen:
 1. Opnemen van de delta T (dT) in de BUM en HUM
 2. Nauwkeurigheid van metingen/meters van bodemenergiesystemen
 3. Formule voor berekenen koudeoverschot
 4. Plaatsing peilfilters (welke diepte en aantal)
 5. Randvoorwaarden hydrologische veldproef
 
Over punten 1 en 5 zal BodemenergieNL in nader overleg treden met de provincies/IPO om tot een gezamenlijk voorstel te komen.
Voor punten 2, 3 en 4 schrijft SIKB een voorstel tot verbetering van de teksten die zijn opgenomen in de BUM en HUM. Voor punten 2 en 3 gaat het hierbij om een nadere toelichting en niet om een inhoudelijke wijziging. Over de voorstellen wordt in het volgende overleg besloten.
 
Verder is gediscussieerd over het functioneren van bodemenergiesystemen en het beeld dat ‘buiten’ bestaat. Er is een signaal binnengekomen dat onder andere bouwinspecteurs minder enthousiast zijn over bodemenergie en dat ze geen bodemenergie meer willen aanbevelen. SIKB neemt het initiatief om de situatie te analyseren en vervolgens hierover in klein comité een discussiebijeenkomst te organiseren. BodemenergieNL heeft aangegeven dat de huidige nieuwe certificering en erkenning ook de tijd moet krijgen. 

 

Warmtevisie

Op 2 april jl. stuurde Minister Kamp zijn Warmtevisie naar de Tweede Kamer. Hierin stelt de minister dat het verduurzamen en verminderen van onze warmtevoorziening om verschillende redenen cruciaal is. Minister Kamp ziet veel potentie voor het gebruik van warmte- en koudeopslag (wko), geothermie, zonthermie, biomassa en warmtepompen. Volgens de minister hebben bodemenergie (waaronder geothermie) en biomassa het grootste potentieel.
 
Om de gewenste trendbreuk in de warmtevoorziening te realiseren moeten de volgende twee stappen worden gezet:
 1. vermindering van de warmtevraag
 2. verdere verduurzaming van de warmteproductie
Verduurzaming warmteproductie
De warmtevraag die resteert na warmtebesparing en de inzet van restwarmte moet zoveel mogelijk ingevuld worden met duurzaam opgewekte warmte. De SDE+ regeling en de mogelijk toekomstig stimulerende belastingregime vormen een financiële prikkel voor de toepassing van duurzame technieken. Maar niet alle technieken hebben deze prikkel nodig, WKO is daar een voorbeeld van. Van alle hernieuwbare warmteopties licht de Minister bodemenergie (geothermie en WKO) en biomassa nader toe omdat deze opties het grootste potentieel hebben.
 
Over Warmtekrachtkoppeling (WKK) stelt de Warmtevisie dat deze steeds minder rendabel worden en in de toekomst amper tot niet meer rendabel zijn. WKK draagt niet bij aan de hernieuwbare energiedoelstelling (doordat ze gasgestookt zijn). Mede wordt er, ook in Europees verband, voor gekozen WKK niet verder te stimuleren. 
 
Marktmodel warmte
Om te zorgen dat warmte een zelfstandig onderdeel wordt van het energiesysteem (naast aardgas en elektriciteit) moet warmteproductie en -levering ook qua marktmodel concurrerend zijn. Het duidelijk in kaart brengen van de relatie en de verschillen met de gasmarkt is essentieel voor een kansrijke toekomst van duurzame warmtelevering. De warmtevisie gaat hier in op warmtenetten, aansluitplichten en de rol van het Warmteplan.
 
Uitvoeringsagenda
Om de genoemde punten te realiseren is een uitvoeringsagenda opgesteld. De uitvoeringsagenda bevat de volgende onderwerpen:
 • Versnelde evaluatie Warmtewet met onderzoek naar effectiviteit van de huidige reguleringsmethodiek en aandacht voor nieuwe marktmodellen.
 • Ondersteunen regionale (rest) warmteprojecten in startfase.
 • In 2015 is een nieuwe categorie in de SDE+ opengesteld voor stoomproductie met biomassa (houtpellets).
 • Verkenning van de mogelijkheden en voorwaarden voor het verhelpen van belemmeringen voor kleinschalige productie van hernieuwbare energie, ongeacht de producent.
 • Samen met marktpartijen de mogelijkheden verkennen en de voorwaarden helder maken voor een pilot met ultradiepe geothermie in de industrie.
 • In 2015 weer openstellen van de Demonstratieregeling Energie Innovatie.
 
De warmtevisie is te vinden op de website van de rijksoverheid

 

Open consultatie Energieadvies 2050


Hoe komen we tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050? Naar aanleiding van deze vraag van het Ministerie van Economische Zaken is de Rli een proces gestart, dat na de zomer uitmondt in een advies aan minister Kamp. De meest kansrijke routes worden in beeld gebracht, die moeten leiden naar een energievoorziening die resulteert in 80 tot 95% minder CO2-emissie ten opzichte van 1990 en tegelijkertijd betaalbaar en betrouwbaar is.
Gezien de behoefte aan een strategische en vooral integrale visie op de energievoorziening, organiseert de Rli een open consultatie waarin onder andere NGO’s,  branche- en belangenorganisaties, bedrijven, kennisinstellingen, start-ups maar ook andere belangstellenden worden uitgenodigd hun visie te geven. De raad nodigt u uit mee te denken over het advies en ontvangt graag uw ideeën, gedachten of visie hoe te kunnen komen tot een volledig duurzame energievoorziening in 2050. U kunt uw bijdrage insturen tot 1 juni 2015.
Reactieformulier voor 'Energieadvies 2050'
 
Het resultaat van de consultatie wordt door de raadscommissie meegewogen bij het ontwikkelen van haar eigen advies. Voor datzelfde doel worden experts uit de energiesector, kennisinstellingen, planbureaus en universiteiten geraadpleegd en een klankbordgroep met deskundigen uit diverse disciplines reflecteert op de gedachtevorming van de commissie. Ook communiceert de Rli met de verscheidene departementen  zoals de ministeries van Infrastructuur en Milieu, Economische Zaken, Financiën en  Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (Wonen en bouwen). 
Voor nadere informatie zie de website van de Rli

 

Evaluatie Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen (AMvB)

Sinds 1-7-2013 is het wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen van kracht, de evaluatietermijn is destijds gesteld op 3 jaar, dat betekent dat de evaluatie op 1-7-2016 moet zijn afgerond. Daarom gaat het ministerie na de zomer van 2015 de uitvoering van de evaluatie al opstarten. De evaluatie is er vooral op gericht om zien of de doelstellingen van de AMvB zijn behaald, en of er verbetering is opgetreden t.o.v. voor 2013. Bijvoorbeeld: een belangrijk doel was om procedures te verkorten en versimpelen, dus in de evaluatie zal worden bekeken in hoeverre de verkorte effectenstudie, de standaard vergunning en de hum/bum ook daadwerkelijk hebben bijgedragen aan dit doel. Een ander doel was het creëren van een gelijk speelveld tussen open en gesloten systemen, dus er zal worden gekeken hoeveel gesloten systemen er zijn gemeld en vergund. Sommige doelen zijn helder kwantificeerbaar terwijl anderen subjectief/multi interpretabel zijn. Het is nog niet duidelijk hoe daar mee wordt omgegaan.
 
Eén van de middelen waarmee BodemenergieNL input kan leveren voor de evaluatie van de AMvB, is de verzameling entry’s in ons meldpunt. Op de site van BodemenergieNL staat dat meldpunt ten behoeve van de evaluatie van het wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen. Het is van belang om goed bij te houden wat er goed en fout gaat rondom wetten en regels sinds het Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen van kracht is. Daarom nogmaals de oproep om knelpunten, verbeterpunten en/of positieve ervaringen bij het meldpunt achter te laten. Het meldpunt is een simpel formulier, wat in een minuut kan worden ingevuld: Meldpunt AMvB

 

Bijeenkomst Kennisplatform Bodemenergie

In navolging van de startbijeenkomst van het Kennisplatform Bodemenergie op 30 oktober j.l. , zal op 21 mei de volgende kennisbijeenkomst van het Platform plaatsvinden. Op deze bijeenkomst zal aan de hand van drie thema’s de kennisbehoefte en mogelijkheden voor verder onderzoek in kaart worden gebracht.
De bijeenkomst vindt plaats bij Royal HaskoningDHV te Nijmegen en start om 12:00 uur met een inlooplunch. Voor nadere informatie en inschrijving kijk op de website van het Kennisplatform Bodemenergie

Nieuws van het secretariaat

Cursussen

Dit voorjaar staan er in juni nog 2 cursussen op het programma: Cursus C en cursus E.
Als u één van deze cursussen nog wilt volgen, schrijf u dan snel in, want vol = echt vol.
De volgende cursusronde start weer in september.
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2015 BodemenergieNL, All rights reserved.


Uitschrijven ledenlijst    Update gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp