Copy
BodemenergieNL nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1
12 maart 2015

Agenda


2 en 9 april 2015
Cursus E: Exploitatie open en gesloten systemen

14 april 2015
ALV & Themabijeenkomst 
Thema: Bodemenergie & de Warmtewet

2, 9 en 16 juni 2015
Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: Ontwerp & realisatie bovengrond

10, 17 en 24 sept 2015
Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie

6 en 13 okt 2015
Cursus DG: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse gesloten systemen

3 en 10 nov 2015
Cursus DO: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen

Themabijeenkomst 14 april: Bodemenergie & de Warmtewet


Partijen die betrokken zijn bij stadsverwarming of blokverwarming voor verwarming of warmtapwater in woningen/woongebouwen, hebben per 1 januari 2014 met de Warmtewet te maken.
De warmtenetten zijn, in tegenstelling tot het gas en elektriciteitsnet, niet onderling met elkaar verbonden. Dit heeft als gevolg dat er bij een warmtenet vaak maar één lokale energiebron is, die geëxploiteerd wordt door één partij. De Warmtewet biedt kleine afnemers (tot 100 kW) van warmte daarom extra bescherming op het gebied van maximumtarieven, afsluiting, storing en de wederzijdse rechten en plichten.
 
Ook bij het gebruik van duurzame technieken zoals bodemenergie komt de warmtewet om de hoek kijken. Echter welke invloed deze wet heeft en welke kansen het beidt en wellicht ook welke knelpunten hierbij aan de orde zijn, is vaak nog onduidelijk.
Doel van de themabijeenkomst is om beter inzicht te krijgen waar de Warmtewet voor staat en de mogelijkheden en eventuele knelpunten die daarbij aan de orde zijn. Dit alles om te zorgen dat de kansen die er voor bodemenergiesystemen binnen de Warmtewet liggen, zo goed mogelijk te benutten.

Meer informatie, het programma en aanmelden: via de website

STRONG

De concept notitie reikwijdte en detailniveau ligt momenteel ter inzage. BodemenergieNL heeft enkele vragen en zorgpunten. De belangrijkste zijn hoe de interactie tussen industriële onttrekkingen en bodemenergiesystemen in STRONG terecht gaat komen en dat er niet grootschalig stedelijk gebied wordt aangewezen als strategische drinkwatervoorraad waarmee bodemenergie wordt uitgesloten. Deze punten worden verwoord en ingediend als zienswijze bij het ministerie van I&M.
Mocht u de concept NRD zelf willen inzien, dan kan dat via deze link. Mocht u nog aanvullende zienswijzen of vragen hebben neem dan voor 16 maart contact op met de Juridische werkgroep via info@BodemenergieNL.nl
 

Meldpunt AMvB

Op de site van BodemenergieNL is een meldpunt ten behoeve van de evaluatie van het wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen. Het is van belang om goed bij te houden wat er goed en fout gaat nu het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen van kracht is. Daarom nogmaals de oproep om knelpunten, verbeterpunten en/of positieve ervaringen bij het meldpunt achter te laten. Het meldpunt is een simpel formulier, wat in een minuut kan worden ingevuld. Meldpunt AMvB
 

Respect voor bodembelangen

--Column Henk Broekhuizen, Installect--


Zo nu en dan komen er berichten voorbij over mogelijke negatieve effecten van bodemenergiesystemen. Als belanghebbenden is de verleiding groot om daarbij direct fel in de verdediging te gaan. Met dit gedrag zijn we echter niet altijd effectief. Het is zeer terecht dat er aandacht is voor mogelijk negatieve en deels onomkeerbare effecten. Nederland kent een bodem met veel water, die ook goed geschikt is voor drinkwater en verwerking in andere consumptie goederen. Daar moet je geen negatieve effecten op krijgen.

Vanaf de start in de jaren negentig is er dan ook veel aandacht voor de bescherming van (drink)waterbelangen. De provincies vervullen hierin een belangrijke rol. Begin 2000 was er een groot onderzoeksproject Bodem als Energiebron en Buffer (BEB). Bedrijfsleven en overheid onderzochten gezamenlijk de effecten van bodemenergie en brachten een advies uit naar de regering. Nagenoeg alle provincies deden ook zelf onderzoek naar deze effecten. In 2011 werd nogmaals een dergelijk onderzoek gedaan met het programma Meer met Bodemenergie. Alle onderzoeken, zowel landelijk als provinciaal, duiden er op dat bodemenergie geen substantiële negatieve effecten voor de bodem teweeg brengt.

Bodemenergie is inmiddels een volwassen techniek geworden. Ter bescherming van andere bodembelangen zijn bodemenergiesystemen vergunningplichtig. Ook zijn er goede instructies voor realisatie opgesteld, welke onder meer middels de BRL2100 en de BRL11000 in wetgeving zijn verankerd. Daarnaast levert bodemenergie inmiddels een onmisbare bijdrage aan de energietransitie en is daarom een prioriteit in het topsectorenbeleid. Bij duurzame warmte- en koudeopwekking, -opslag en distributie, is de bufferfunctie van de Nederlandse bodem een essentiële schakel. Zo vindt er momenteel tevens onderzoek plaats naar de mogelijkheid om bodemenergie te gebruiken om piek energie uit zon en wind te bufferen voor de gebouwgebonden energievraag naar warmte en koude. 

Ik denk dat we als branche meer uiting mogen geven aan het feit dat we respect hebben voor andere bodembelangen. Het is net als met liefde; het moet ook gezegd worden en het moet blijken uit onze daden. Dit kunnen we vormgeven door op de website van BodemenergieNL en in eigen communicatie-uitingen mogelijke risico’s te benoemen en hoe we daar mee omgaan. We mogen best trots zijn op de  bijdrage van onze vereniging en een aantal leden in het bijzonder met betrekking tot het werk dat hiervoor is gedaan.
De tijd van boren met mistig weer is voorbij, we zijn een volwassen branche die zijn verantwoordelijkheden neemt en verder kijkt dan het eigenbelang.

Nieuws van het secretariaat

   

Nieuwe leden


Per 1 februari 2015:
  • WKO Nederland B.V. uit Gieten
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Share
Tweet
Share
Forward
Copyright © 2015 BodemenergieNL, All rights reserved.


update gegevens

Email Marketing Powered by Mailchimp