Copy
BodemenergieNL nieuwsbrief

Nieuwsbrief 4
18 oktober 2016

Geachte heer/mevrouw met interesse in Bodemenergie,

In deze nieuwsbrief vindt u:

Agenda

15 en 22 november 2016
Cursus DO: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen

6 december 2016
Save the date!
ALV & Themabijeenkomst: BENG en kansen voor Bodemenergie

7, 14 en 21 maart 2017
Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie

6, 13 en 20 april 2017
Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: Ontwerp & realisatie bovengrond

2 en 9 mei 2017
Cursus DG: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse gesloten systemen

11 en 18 mei 2017
Cursus E: Exploitatie open en gesloten systemen
 

Reactie op besluiten bij Omgevingswet ingediend

Naar verwachting treedt de nieuwe Omgevingswet in 2019 in werking. De regels voor bodemenergie worden in de ontwerp-besluiten bij de Omgevingswet opgenomen. In de Omgevingswet veranderen een aantal procedures en regels. Hierdoor zijn een aantal wijzigingen onvermijdbaar. BodemenergieNL wil ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk verandert voor bodemenergie.
 
Afgelopen september heeft BodemenergieNL haar officiële reactie ingediend in de consultatieronde van de ontwerp-besluiten bij deze wet. Daarnaast heeft BodemenergieNL bijgedragen aan de reactie van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). Vooruitlopend op de consultatieronde is een constructief gesprek gevoerd met I&M. Via deze lijn heeft BodemenergieNL haar reactie ook ingebracht.
 
Komende maanden verwerkt I&M alle binnengekomen reacties. Naar verwachting zal BodemenergieNL in het najaar nogmaals een gesprek hebben met I&M om te waarborgen dat de aangepaste regeling aansluit bij de praktijk.
 
Meer weten?

SWOT workshop Bodemenergie

Op 30 september jl. werden in een goed bezochte workshop de sterktes en kansen, en de zwakheden en bedreigingen (SWOT) van bodemenergie in Nederland geïnventariseerd ten behoeve van de sector roadmap.

De SWOT-analyse geeft richting aan marketing naar kansrijke en nog onderbenutte marktsegmenten zoals renovatie en middelgrote utiliteit en aan systeemontwerp voor opschaling van bestaande segmenten.
Randvoorwaardelijk zijn brede kennisdeling voor zowel aanleg en beheer van systemen maar ook voor eenduidige regelgeving, communicatie en handhaving.

Ook financiering behoeft aandacht om de drempel van de relatief hoge investering te verlagen en waarbij het variabele kostenvoordeel wel gedeeld wordt in de keten.

De workshop leverde enkele gedurfde ideeën op: een totaal-analyse van bestaande BES in Nederland met het oog op een brede verbeterslag en het zoeken van meer toepassingsruimte door de WKO-balanseis ter discussie te stellen.

Een definitief verslag volgt binnenkort na consultatie van de deelnemers.

Het lozen van water bij bodemenergiesystemen

Als leidraad bij het lozen van water dat vrijkomt bij het boren, schoonpompen, ontwikkelen en onderhouden van bodemenergiesystemen wordt sinds het van kracht worden van de AMvB bodemenergie de handreiking “Lozingen bij aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen” gebruikt.
Deze handreiking gaat uit van het toepassen van de best beschikbare technieken (BBT) waarbij ook rekening gehouden wordt met de kosten.
 
Met name in gebieden waar het grondwater zout is, leidt dit tot knelpunten. In opdracht van Waternet ( Amsterdam) is een onderzoek gedaan naar de vraag: “hoe kan Waternet een eenduidig, stimulerend beleid formuleren t.a.v. vergunningverlening voor brak en zout spoelwater? “. Er zijn daarbij berekeningen gemaakt, waarbij wordt uitgegaan van een gemiddeld zoutgehalte van 8000 mg/l ( = 8 kg/m3 ) en een te lozen hoeveelheid water bij aanleg, van 9000 m3. Dit resulteert in een hoeveelheid zout van 72 ton voor één systeem. Een serieuze belasting van het milieu dus.

Lees verder >> (pdf)

Lees ook het volledige rapport van Waternet (pdf)

Hoe gaan we om met het MFI protocol?

In opdracht van BodemenergieNL heeft een projectteam, bestaande uit leden van de werkgroep kennis, het “protocol zand- en slibhoudendheid” opgesteld. Het protocol omschrijft de wijze waarop  de zand- en slibhoudendheid op eenduidige wijze kunnen worden vastgesteld.
Indien zand- en slibhoudendheid conform het protocol worden bepaald, is er geen discussie over de juistheid van de gemeten waardes.

Tot nog toe werden slibhoudendheidstests vaak aangeduid als MFI meting terwijl ze dat feitelijk niet waren. Door BodemenergieNL is voorgesteld om eerder genoemd protocol als bijlage op te nemen in de BRL 11001, die momenteel herzien wordt.
Door het niet als een verplichte meting op te nemen, ontstaat de situatie dat een opdrachtgever, of namens hem de ontwerpende partij, kan bepalen of hij al dan niet een dergelijke test verlangt en aan welke waarde moet worden voldaan.

Ook kan een boorder besluiten een test conform protocol uit te voeren, om aan te tonen dat de put zand- en slibvrij is. Ook als de test niet is voorgeschreven moet, zoals het protocol 11001 dat voorschrijft, aangetoond worden dat de put zand- en slibvrij is.

Wiki Bodemenergie

Wikipedia… Wie kent het niet? Een online encyclopedie met informatie over bijna alles en voor iedereen vrij beschikbaar. Sinds februari 2016 is er ook een aparte Wiki om Bodemenergie-kennis te bekijken en aan te vullen.

Degenen die zich al langer bezighouden met ontwerp, aanleg en onderhoud van bodemenergiesystemen kennen ongetwijfeld het Handboek Bodemenergie / NVOE richtlijnen Ondergrondse Energieopslag. Dit handboek was jarenlang “de Bijbel” voor specialisten in ondergrondse energieopslag. Het was echter ook een statisch handboek.

Vanuit de werkgroep Kennis van BodemenergieNL is het idee ontstaan om dit handboek te updaten en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het een dynamisch document werd. Zoals de inmiddels zeer bekende Wikipedia. Het moet vooral veel kennis en informatie kunnen leveren maar het moet ook actueel blijven en groeien. Tenslotte groeit onze kennis over bodemenergiesystemen ook.

Lees verder >>

Versnellingstafel bodemenergie en geothermie

Op 27 september jl. was de eerste bijeenkomst van deze versnellingstafel die vooral bedoeld was voor statusbepaling en verkenning. Formeel is dit tafel nr. drie van zes om versnelling van de energietransitie aan te zetten richting de doelen van het SER-energieakkoord.
Overige tafels gaan over duurzame elektriciteitsproductie, duurzame warmte, groen gas, industrie & MKB en ruimtelijke aspecten.
De tafels hebben als doel om petajoulen te gaan genereren door concrete projecten en er zijn uiteraard nogal wat overkoepelende zaken zoals marktbewustzijn, ketenpartners in de installatie- en vastgoedsector en rond financiering. De tafels zullen proberen om deze zaken onderling te coördineren waar dit efficiënt is en wederzijds versterkend.

Lees verder >>

Kom jij de juridische werkgroep versterken?

De juridische werkgroep houdt zich op verschillende niveaus bezig met de wettelijke en beleidsmatige kaders waar we in het bodemenergie werkveld mee te maken hebben. Om de hoofdlijn van onze standpunten en reacties te bepalen gebruiken we het standpunten boek van BodemenergieNL en hebben we overleg met het Bestuur.

De detail uitwerking en nuance wordt door de juridische werkgroep vastgesteld. Het is daarom van belang dat de samenstelling van de juridische werkgroep een goede afspiegeling is van de vereniging.
Doordat enkele mensen afgelopen tijd de Juridische werkgroep hebben verlaten is er ruimte voor nieuwe kritische proactieve leden.
 
De Juridische werkgroep bedankt de volgende mensen voor hun jarenlange inzet:
 • Marette Zwamborn, KWA
 • Marc Koenders, IF
 • Joost Kiefte, Geocomfort
 • Bart van der Mark, Arcadis
 • Arno Peekel, RHKDHV
 • Ronald de Gans, Thermoplus
 • Martijn Cobelens, duravermeer/eneco
De Juridische werkgroep bestaat momenteel uit:
 • Diane van Beek, IF
 • Frank Kouwe, RHKDHV
 • Henk Broekhuizen, Installect
 • Henk Witte, GroenHolland
 • Jeremy Croes, VHGM
 • Ton Timmermans, Terratech
 • Wietske Terpstra, KWA
 • Simone Kraan, IF + Juridisch belangen behartiger
 • Frank Agterberg, FARM
 • Willem Hooijkaas, secretaris
 • Martin Bloemendal, KWR + voorzitter/ Juridisch belangen behartiger

Lijkt je het wat om mee te praten en bepalen over de standpunten die we uitdragen? Neem dan contact op met Willem Hooijkaas via info@BodemenergieNL.nl.

(NB: deelname aan werkgroepen is voorbehouden aan de leden. Bent u nog niet lid, maar heeft u wel interesse om deel te nemen aan een werkgroep? Kijk dan nu of het mogelijk is voor u om lid te worden van de vereniging.)

Evaluatie Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen

Conclusies van de evaluatie

Er liggen twee hoofddoelstellingen ten grondslag aan het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen (WBBE), welke zijn geevalueerd:

 • Het bevorderen van het gebruik van bodemenergie, met het oog op energiebesparing en het verminderen van de uitstoot van CO2.
 • Duurzaam gebruik van de bodem en het grondwater.

Omdat de keuze voor een bodemenergiesysteem van veel factoren afhankelijk is, is niet met zekerheid te zeggen welke invloed het WBBE heeft gehad op de afname van het groeitempo van bodemenergie in de afgelopen jaren.

Het WBBE biedt een adequaat beschermingsniveau voor duurzaam gebruik en beheer van de ondergrond ten aanzien van de potentiële milieueffecten van bodemenergiesystemen. Het risico op ontstaan van bodemverontreiniging door lekkage van circulatievloeistof met additieven vanuit gesloten systemen wordt niet voor 100% uitgesloten door het WBBE.

Lees verder >>

Van de voorzitter...

Mijn zomervakantie stond in het teken van verhuizen en - nog een keer - afstuderen. Beide naderen hun voltooiing en daarmee ben ik klaar voor de nabije toekomst, zowel die van jullie als die van mij. Nabij ook in letterlijke zin want bij Utrecht zit ik mooi centraal in Nederland. Een kleinigheid knaagt nog en dat is dat ik wat zomerwarmte heb gemist. Had ik nou maar een bodemenergiesysteem gehad, dan had ik het kunnen opslaan en er iets later van kunnen genieten ;-)

Zo vlak na de zomer timmert BodemenergieNL hard verder aan de weg. De vakbeurs energie bijvoorbeeld was een succes met een mooi en goed bezocht bodemenergie-plein en ‘uitverkochte’ sessies waar bezoekers zelfs nog buiten stonden te luisteren. Goede presentaties van onze leden en van eindgebruikers, die zowel educatief waren door uitleg als inspirerend door praktijkvoorbeelden.
Persoonlijk vond ik het verhaal van Sebastiaan Lagendaal over de koppeling van het WKO-systeem van de Hermitage aan de Botanische tuin in Amsterdam zeer motiverend. De koppeling over vierhonderd meter door de binnenstad had wat voeten in de aarde, maar om zo het warmteoverschot te delen in plaats van het weg te koelen: prachtig! En er waren nog meer mooie cases, zie ook het artikel onderaan in deze nieuwsbrief.

In de afgelopen jaren is, overigens geheel terecht, veel aandacht gegeven en gekregen vanuit ordenings- en milieuoogpunt, met de Omgevingswet als voorlopige ‘grand finale’. Inmiddels verschuift de aandacht naar de markt. Ook weer terecht want aldaar hebben onze systemen hun impact op comfort en op de collectief geambieerde energiebesparing. En daar verdienen wij onze boterham.
BodemenergieNL bundelt inmiddels de krachten met Economische Zaken, met collega branches en sleutel-stakeholders in de zogenaamde ‘versnellingstafels’. Deze zijn gericht op sneller dan business-as-usual verduurzaming van energievoorziening en dat betekent méér bodemenergiesystemen in plaats van gasketels en koelmachines en met goede performance in de praktijk.
Het is, als altijd, afwachten of daadkracht en middelen de mooie woorden daadwerkelijk volgen. Wij zorgen in ieder geval voor de kennis & kunde en de (markt)analyses om ‘op de juiste knoppen’ te kunnen drukken. Belangrijke inzichten werden bijvoorbeeld verkregen in de SWOT workshop van 30 september jl.. Velen van jullie droegen en dragen bij aan het maken van de juiste plannen. Wordt vervolgd…  

Van onze collectieve ambitie en zelfvertrouwen krijg ik een warm gevoel. Zo ben ik dan toch nog klaar voor de komende koude seizoenen…

Nieuws van het secretariaat

Cursussen najaar 2016 vol

Het is nog maar net oktober, maar alle cursussen voor het najaar van 2016 zijn inmiddels geweest of al vol. De planning voor het voorjaar van 2017 is rond en de cursusdata staan op de website. U kunt zich daar dus ook voor inschrijven.
 

Vooraankondiging themabijeenkomst

Op dinsdag 6 december zal de volgende themabijeenkomst plaats gaan vinden.
Het thema is: BENG en kansen voor Bodemenergie.
Reserveer de datum alvast in uw agenda.
Het programma volgt binnenkort.
 

BodemenergieNL op Energiebeurs 2016

Op 4-5-6 oktober was BodemenergieNL aanwezig op de Energiebeurs in Den Bosch.
Samen met de leden Grondboorbedrijf Haitjema, Kuijpers Ecopartners en Melding Bodemenergie vormden we het Bodemenergie Paviljoen.
We hebben veel bekende gezichten mogen begroeten en daarnaast hebben we ook nieuwe contacten opgedaan.

Elke dag was er een ruim uur beschikbaar waarin drie lezingen over bodemenergie werden verzorgt; een initiatief van de vereniging. De lezingen zijn zeer goed bezocht; men stond zelfs buiten de theaters om nog een glimp op te kunnen vangen van wat er zich in het theater afspeelde.

Lees meer...

Enkele foto´s:

Meer nieuws...

Vindt u op de website van BodemenergieNL: Nieuws-pagina
Volg ons op sociale media, bezoek onze website of stuur ons een e-mail:
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Stuur deze nieuwsbrief door met behoud van opmaak:
Forward
Copyright © 2016 BodemenergieNL, All rights reserved.


Om het e-mailadres of de contactpersoon te wijzigen, kies voor update gegevens 
Om u uit te schrijven voor de nieuwsbrieven en -berichten van BodemenergieNL, kies voor uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp