Copy
BodemenergieNL nieuwsbrief

Nieuwsbrief 5
13 december 2016

Geachte heer/mevrouw met interesse in Bodemenergie,

In deze nieuwsbrief vindt u:

Agenda


6, 13 en 20 april 2017
Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: Ontwerp & realisatie bovengrond

11 april 2017
Save the date!
ALV & Themabijeenkomst

2 en 9 mei 2017
Cursus DG: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse gesloten systemen

11 en 18 mei 2017
Cursus E: Exploitatie open en gesloten systemen

16 en 23 mei 2017
Cursus DO: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen

1, 8 en 15 juni 2017
Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie

Komt u de juridische werkgroep versterken?!


De juridische werkgroep houdt zich op verschillende niveaus bezig met de wettelijke en beleidsmatige kaders waar we in het bodemenergie werkveld mee te maken hebben.
Om de hoofdlijn van onze standpunten en reacties te bepalen gebruiken we het standpunten boek van BodemenergieNL en hebben we overleg met het Bestuur.

De detail uitwerking en nuance wordt door de juridische werkgroep vastgesteld.
Het is daarom van belang dat de samenstelling van de juridische werkgroep een goede afspiegeling is van de vereniging.
Doordat enkele mensen recent de Jurdische werkgroep hebben verlaten is er ruimte voor enkele nieuwe kritische proactieve leden.

De Juridische werkgroep bedankt de volgende mensen voor hun jarenlange inzet:
 • Marette Zwamborn, KWA
 • Marc Koenders, IF technology
 • Joost Kiefte, Geocomfort
 • Bart van der Mark, Arcadis
 • Arno Peekel, RHKDHV
 • Ronald de Gans, Thermoplus
 • Martijn Cobelens, Duravermeer/Eneco
 • Frank Kouwe, RHKDHV
 • Simone Kraan, IF + Juridisch belangen behartiger
 
De juridische werkgroep bestaat momenteel uit:
 • Diane van Beek, IF technology
 • Henk Broekhuizen, Installect
 • Henk Witte, GroenHolland
 • Jeremy Croes, VHGM
 • Ton Timmermans, Terratech
 • Wietske Terpstra, KWA
 • Frank Agterberg, FARM
 • Willem Hooijkaas, secretariaat BodemenergieNL
 • Martin Bloemendal, KWR + voorzitter/ Juridisch belangen behartiger
Lijkt je het wat om mee te praten en bepalen over hoe we als branche onze standpunten bepalen en uitdragen?
Neem dan contact op met Willem Hooijkaas via w.hooijkaas@BodemenergieNL.nl

(NB: deelname aan werkgroepen is voorbehouden aan de leden. Bent u nog niet lid, maar heeft u wel interesse om deel te nemen aan een werkgroep? Kijk dan nu of het mogelijk is voor u om lid te worden van de vereniging.)
 

Bodemenergie-sector kan leren van datacenter-industrie

Door: Klaasjan van der Maas – Unica
 
De bodemenergie-sector is in hoog tempo aan het professionaliseren. De laatste signalen geven aan dat WKO’s over de hele linie genomen rendabeler worden, de branche wordt van project-gedreven steeds meer service-gedreven en er is sinds vorig jaar zelfs een heuse WKO-award voor eindgebruikers (Björn Kouwenhoven, nog van harte met deze terechte toekenning!).
Met een gasloze gebouwde omgeving in het vooruitzicht kan de sector zich dan ook geen misstappen veroorloven. Daarnaast is het is ook nog eens tijd om flink op te schalen! Het is hierbij inmiddels overduidelijk dat het niet meer gaat om het leveren van (alleen maar) een systeem, maar juist om het bieden van een zogenaamde ‘integrale propositie’ van ‘betaalbaar en duurzaam comfort’ (het doel), waarvoor een bodemenergiesysteem een uitstekend middel is.

Wat kan de bodemenergiesector in dit kader leren van andere sectoren? Deze vraag stel ik me sinds ik enkele maanden werkzaam ben in de datacenter-industrie, nadat ik me bijna 6 jaar intensief met WKO’s heb mogen bezighouden. Om aan te tonen dat de datacenter-industrie totaal verschilt met de WKO-sector, hoef ik slechts te noemen dat de datacenter-industrie is ontstaan vanuit de - veelal – door de VS gedomineerde IT-wereld, terwijl de WKO-sector zijn roots heeft in de oer-hollandse grondwater-wereld. Nu WKO’s ook steeds vaker worden toegepast in datacenters komen deze werelden trouwens wel fysiek bij elkaar...

Lees verder op de website >>

STRONG update

STRONG (STRuctuurvisie ONderGrond) zal bepalend zijn voor het toekomstige beleid en regelgeving over de ondergrond.
Een complex dossier omdat de ondergrond vele functies vervult en waarden bevat die soms wederzijds versterkend maar ook conflicterend kunnen zijn.
Sinds de start van het proces zijn er verschillende wijzigingen doorgevoerd in de scope en aanpak van STRONG, met wisselende gevolgen/impact voor bodemenergie. Nu het eindconcept er ligt is er eindelijk wat meer duidelijkheid over wat STRONG voor bodemenergie gaat betekenen.
De juridische werkgroep heeft de stukken bestudeerd en heeft de volgende punten / opmerkingen die ook de hoofdboodschap van onze reactie zullen vormen:
 • Onduidelijke status van bodemenergie
  Bodemenergie is geen onderdeel van de structuurvisie. Maar toch wordt er in de structuurvisie over de risico’s van bodemenergie gesproken, terwijl van andere bodemfuncties die niet in STRONG zijn meegenomen de risico’s ook niet zijn besproken.
  Dat zet ons een beetje in een rare positie in dit beleidsproces.
  We stellen aan het ministerie voor om de risico’s van bodemenergie niet op te nemen.
 • Risico’s Bodemenergie van andere aard en orde dan mijnbouwactiviteiten
  Bij de behandeling van de bodemenergierisico’s wordt gesteld dat deze vergelijkbaar zijn met die van mijnbouwactiviteiten.
  Dit is een feitelijke onjuistheid die niet is onderbouwd.
  Wij vragen het ministerie de verhandeling over bodemenergierisico’s uit de structuurvisie te verwijderen, en als dat niet kan de vergelijking met de mijnbouwrisico’s te verwijderen.
 • De risicobeoordeling in de mer doet geen recht aan de risico’s van mijnbouwactiviteiten
  In het milieueffectrapport behorende bij STRONG zijn de risico’s van mijnbouwactiviteiten en drinkwaterwinning inzichtelijk gemaakt.
  Voor de mijnbouwactiviteiten is dit is echter niet goed gedaan.
  Wij pleiten bij het ministerie voor een gedegen risico-inventarisatie van de mijnbouwactiviteiten.
 • Beperkingen voor Bodemenergie
  Voor gebieden die zijn aangewezen als drinkwatervoorraad gaat vanuit het Rijk geen beperking gelden voor mijnbouwactiviteiten. Provincies mogen in dergelijke gebieden wel beperkingen opleggen aan andere ondergrond functies, zoals bodemenergie.
  Gezien het feit dat de mijnbouwrisico evaluatie niet goed is gedaan, is dit op z’n minst opmerkelijk en omdat de risico’s van bodemenergie over het algemeen kleiner zijn, zouden ook beperkingen voor bodemenergie kunnen worden uitgesloten.
Wilt u de stukken zelf inzien, deze zijn te downloaden van de site van het ministerie:
Structuurvisie Ondergrond  
Meer informatie over STRONG

IEA ECES ANNEX 27

Door: Henk Witte - Groenholland Geo-energiesystemen BV
 
In de nieuwsbrief van 28 juni 2016 heb ik de start van de IEA Annex 27 en het doel van deze annex kort toegelicht. Ondertussen is de annex voortvarend van start gegaan en is van 7 tot en met 9 november een tweede bijeenkomst gehouden in Lund (Zweden). De bijeenkomst is georganiseerd door Signhild Gehlin van het Svenskt Geoenergicentrum.
 
Naast Nederland waren Canada, Denemarken, Korea, Zweden, Finland, Duitsland, Japan en Turkije vertegenwoordigd. Andere deelnemers aan de Annex (China, Slovenië, België en Spanje) konden niet aanwezig zijn. De aftrap, na een samenvatting van de eerste bijeenkomst, waren korte landen-updates. Voor Nederland kon ik o.a. melden dat we een presentatie over de annex hebben gegeven op de IEA workshop "International State of the Art in Urban Energy", gehouden op 21 september en georganiseerd door TKI Urban Energy/Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Lees het hele verslag >>

Ook na BENG kansen voor bodemenergie

De themamiddag die BodemenergieNL op 6 december jl. organiseerde had als titel: 'BENG en kansen voor Bodemenergie' meegekregen. Onder leiding van dagvoorzitter Thijs Asselbergs kwamen een viertal sprekers aan het woord om de kansen voor Bodemenergie richting 2020, in zowel de bestaande bouw als de nieuwbouw, van de nodige kritisch kanttekeningen te voorzien. Allen wisten met hun eigen invalshoek de ca. 70 aanwezigen te boeien tot en met de discussie aan het einde van de middag.

Een goede en vooral nuttige bijeenkomst, maar ook nog een hoop te doen om de kansen die er zijn ook te realiseren, was de conclusie aan het einde van de middag.

In 2020 moeten alle nieuwe gebouwen in ons land Bijna EnergieNeutrale Gebouwen (BENG) zijn, wat inhoudt dat ze nauwelijks energie gebruiken. Dit komt voort uit het Energieakkoord voor duurzame groei en de Europese richtlijn energieprestatie gebouwen (EPBD). De epc, nu nog de maat voor energiezuinigheid, wordt op termijn vervangen door drie BENG-indicatoren.

Lees verder op de website >>

Stand van zaken Omgevingswet

Op 16 september sloot de internetconsultatie voor de AMvB's van de Omgevingswet. Ongeveer 250 organisaties (waaronder BodemenergieNL en de NVDE) hebben gereageerd op deze vier ontwerpbesluiten.
 
Op 19 december wordt in de Tweede Kamer besproken hoe deze reactie worden verwerkt. Daarnaast wordt tijdens dit overleg de Invoeringswet van de Omgevingswet besproken. Mocht dit overleg goed verlopen, dan komt de Invoeringswet begin januari ter inzage.
 
De invoeringswet zorgt voor het overgangsrecht en voor de benodigde intrekking en wijziging van andere wetten. Ook regelt de Invoeringswet dat lopende wijzigingen van bestaande wetgeving in de Omgevingswet worden doorgevoerd. Verder wil de minister de invoeringswet gebruiken om de Omgevingswet op een aantal punten nader in te vullen. In dit licht komen de onderwerpen schade en handhaving aan de orde.
 
Het is nog niet geheel duidelijk hoe de Invoeringswet eruit komt te zien. Hierdoor is het moeilijk te voorspellen in hoeverre de invoeringswet invloed heeft op bodemenergie. Dit wordt aan het begin van de consultatie vastgesteld. Ook de NVDE zal de Invoeringswet uitgebreid bestuderen. Indien noodzakelijk wordt een gezamenlijk reactie geformuleerd.
 

Van de voorzitter...

Spelen


De als altijd goedbezochte en interactieve ALV en themamiddag van vorige week dinsdag bewees weer eens dat onze vereniging springlevend is en dat wij de kwaliteiten en energie hebben om de markt te voorzien van ‘duurzaam comfort’.

De markt trekt anno 2016 aan, wel met wisselende beelden in de segmenten woningbouw en utiliteit. Er zitten grote kansen, met name in middelgrote utiliteit en in renovatie. Bij woningbouw is het beeld wisselend en kan het nog alle kanten op: na jarenlange daling zitten we daar nu weer in de lift. De ISDE-regeling, waarvoor we hebben gevochten, zal hier zeker hebben geholpen.

Mijn inschatting is dat de sector minimaal de helft groter kan worden in de komende drie tot vier jaar. Daarvoor moet ‘de markt’ ons aanbod dan wel kennen en daarmee bedoel ik niet alleen het technische verhaal. Wij verkopen geen systemen maar ‘duurzaam comfort’!

Onze klant is echter zelden de gebruiker zelf, dus moeten we de keten goed kennen en slimme marketing doen. En dat is geen vies woord, zo concludeerde dagvoorzitter Thijs Asselbergs op de themamiddag.
Zeker niet als, zoals VNG’er Henk van de Berg stelde, wij een eerlijk verhaal hebben. Dat hebben we en daarom vragen we ook om een eerlijk spel. En daarvoor moeten dan wel weer de spelregels kloppen: het bevorderen van groei met als randvoorwaarde het borgen van kwaliteit.
Hier wringt de schoen want dit wordt soms omgedraaid. Tegelijkertijd weten wij, de sector, de kwaliteit nog niet goed om te zetten in een competitief voordeel… een label dat vertrouwen oproept: van BodemenergieNL, dùs goed! Gelijkspel bij tussenstand?

Hoe doorbreken we dit?
Dat is de opgave voor de komende tijd voor de branche en, als het goed is, met actieve hulp van de EZ/NVDE-versnellingstafel.
Oeps, nòg een tafel? Ja, maar nu wel ònze (speel)tafel.
Als we de juiste vrienden aan deze tafel krijgen zullen we de vergezichten vanuit bijvoorbeeld de warmtetafel, de concept Structuurvisie Ondergrond van onlangs en de Energieagenda van afgelopen woensdag kunnen omzetten in concrete marktkansen en dus duurzame petajoules.

Het spel zal zo vele winnaars kennen.
Er is wel één beoogde grote verliezer en dat is ‘Fossiel BV’.
Laten we deze inderdaad zo snel als mogelijk buitenspel zetten.

Nieuws van het secretariaat

Cursussen voorjaar 2017

Het oude jaar is nog niet eens ten einde, maar de eerste cursus voor 2017 is al volgeboekt. Cursus B gaat in maart plaatsvinden met een volle groep. De volgende cursus staat gepland in juni. Wees er dus snel bij als u deel wilt nemen.
Cursussen >>
 

Volgende themabijeenkomst

De najaarsthemabijeenkomst is net geweest en de volgende staat alweer op de planning.
Dinsdag 11 april 2017 is de datum die u alvast in uw agenda kunt reserveren.
 

Presentaties themabijeenkomst 6 december

Uiteraard staan ze op de website: de presentaties >>

Meer nieuws...

Vindt u op de website van BodemenergieNL: Nieuws-pagina
Volg ons op sociale media, bezoek onze website of stuur ons een e-mail:
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Stuur deze nieuwsbrief door met behoud van opmaak:
Forward
Copyright © 2016 BodemenergieNL, All rights reserved.


Uitschrijven
Update gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp