Copy
BodemenergieNL nieuwsbrief

Nieuwsbrief 2
28 april 2016

Geachte heer/mevrouw met interesse in Bodemenergie,


Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van BodemenergieNL:

Agenda

14 en 21 juni 2016
Cursus E: Exploitatie open en gesloten systemen

9, 16 en 23 juni 2016
Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: Ontwerp & realisatie bovengrond

6, 13 en 20 sept 2016
Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie

6 december 2016
ALV & Themabijeenkomst

Voorjaar 2017
Cursus DG: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse gesloten systemen

Voorjaar 2017
Cursus DO: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen

 

BodemenergieNL op TVIn april is BodemenergieNL op tv geweest in het programma Ondernemend Nederland.
Het filmpje wat hier speciaal voor is gemaakt kunt u via deze link terugkijken. 


Evaluatie Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen


De evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is van start. I&M en Bodem+ selecteren op dit moment de partij die de evaluatie gaat uitvoeren.

Vanuit het meldpunt op de site van BodemenergieNL willen wij de ervaringen en reacties vanuit onze achterban bundelen en inbrengen.
Daarom is het van belang om goed bij te houden wat er goed en fout is gegaan als gevolg van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. 

Daarom nogmaals de oproep om knelpunten, verbeterpunten en/of positieve ervaringen bij het meldpunt achter te laten.
Het meldpunt is een simpel formulier, wat in een minuut kan worden ingevuld.


Meldpunt AMvB

ILT Bodemenergie sectordag


Op 29 maart organiseerden Bodem+ en ILT een bijeenkomst voor de bodemenergie sector. Tijdens deze middag heeft ILT terug en vooruitgeblikt over hoe zij omgaan met de erkenningsregeling die voor onze branche geldt. De slides van deze middag zijn beschikbaar via deze link.

Versnellingsactie Energieakkoord


Vanuit het Energieakkoord zal binnenkort een versnellingsactie worden aangezet om de hoeveelheid duurzaam opgewekte energie (inclusief warmte en koude) een boost te geven richting de 2020/2023 doelstellingen.
Een van de vijf thema’s is bodemenergie/geothermie met een ambitieuze doelstelling om een factor 3 à 4 te groeien.
Het bestuur heeft de ambitie om hierin een sturende rol te nemen hetgeen past in de uitvoering van de verenigingsstrategie.
De versnellingsactie heeft als doel om concrete projecten te mobiliseren.

De Rijksoverheid organiseert een ‘energiedialoog’ om met burgers, bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties en wetenschappers – en zij met elkaar – in gesprek te gaan over de manier waarop we in 2050 een CO2-arme energievoorziening kunnen realiseren.
De dialoog levert input voor het energiebeleid na 2023.
Minister Kamp: “Om de transitie op een goede manier vorm te geven en te realiseren is het van belang in een open dialoog met elkaar de bijbehorende vraagstukken te bespreken en van antwoorden te voorzien.”
BodemenergieNL is via de NVDE betrokken. Onderdeel van de energiedialoog is de ‘warmtetafel’ die gaat over de toekomstige warmte- (en koude-) voorziening.

Zie: Mijn Energie 2050

Verslag NVDE werkconferentie 9 maart 2016


Via onderstaande link kunt u het verslag downloaden van de eerste werkconferentie van de NVDE die heeft plaatsgevonden op 9 maart j.l.
Tijdens de conferentie kwamen de volgende onderdelen aan bod:
 • NVDE als vereniging voor leden
 • Positionering NVDE
 • Politieke beïnvloeding
 • Hoofdboodschappen voor de verkiezingen en het energierapport
 • Flexbehoeften en flexopties
 • Fiscale vergroening
 • Voortgaande versnelling hernieuwbaar na 2020
 • Dilemma's in de Energietransitie
 • Individuele warmtesystemen
 • Verduurzaming warmte: Toekomst van de collectieve systemen
 • Energiebesparing: Uitvoeren Energieakkoord
Verslag NVDE Werkconferentie 9 maart 2016

R&D subsidieregeling Urban Energy van start


De Urban Energy regeling richt zich op onderzoek naar en ontwikkeling van producten en diensten voor duurzame energieopwekking, energiebesparing en een flexibele betrouwbare energie-infrastructuur in de gebouwde omgeving.

Projecten moeten passen binnen één van de 5 programmalijnen waaronder de voor Bodemenergie relevante lijnen “Warmte en koude installaties” en “Flexibele energie-infrastructuur”.

Meer info en planning op de website van het RVO 

Van de voorzitter...


Groen licht.
Warm aanbevolen.
Onmisbare schakel.

Zo maar drie kreten over bodemenergie van de afgelopen jaren.
We mogen, nee, moeten ‘meer met bodemenergie’.
Een vierde kreet.

Wij van bodemenergie zijn hiervan, uit welbegrepen eigenbelang, snel overtuigd. De ‘markt’ laat met de portemonnee zien of de overtuiging gedeeld wordt...
Financier Bas van de Griendt zei dinsdag 12 april jl. op onze themadag dat wij “de mooiste eieren van Barneveld hebben maar er te weinig over kakelen”.

Bodemenergie is absoluut een goede, echter niet vanzelfsprekend en altijd de beste optie volgens Willem Bosman, sprekend namens projectontwikkelaars.
Een visie die werd gedeeld door Lambert den Dekker namens de Nederlandse Groene Bouwers, de Dutch Green Building Council. Hij gaf aan dat bodemenergie (meestal) helpt bij een hoge BREEAM score maar alleen in samenhang met andere duurzame maatregelen.

Bodemenergie moet wel bovenaan de checklist staan, zo bevestigde architect Willem Jan Landman: “Je moet het gewoon willen”.
Een combinatie dus van goede techniek, een goede business case, maar ook emotie. Uit onverwachte hoek kwam eerder die dag bevestiging daarvan.
RVO’s Wouter Wienk daagde onze sector, bij de aftrap van de ‘routekaart bodemenergie 2023’ op de ALV, uit tot een warmere connectie met onze markt.

Tel alles op en ik kom tot de conclusie dat onze klanten zich best willen laten overtuigen, maar dat wij dus meer en anders moeten ‘kakelen’. Wat overigens nog steeds het beste werkt, is als anderen positief over ons kakelen.
Belangen in de keten verbinden door eindgebruikers al te betrekken bij planvorming. Het Gebruikersplatform is daartoe een mooi vehikel.
Het begin van de keten kan nog beter worden betrokken. Misschien ook een ‘opdrachtgevers-platform’?

De inspirerende beelden van Landman’s mooie én duurzame gebouwen en Van de Griendt’s cartoons zetten ons in ieder geval aan tot denken hoe van een ‘split’ naar een ‘shared’ incentive te komen.
Gedeelde vreugd is immers dubbele vreugd. We hebben -nog steeds- groen licht.

Let’s go!

De diepte in met Bodemenergie? Save the dates:

Op 12 mei is er weer een bijeenkomst van het Kennisplatform bodemenergie.
Op 7 juni organiseert het NPW samen met Vakblad Warmtepompen het Nederlands Warmtepomp Congres.
Op 8 juli organiseert de Universiteit Utrecht het 2de Nationaal Congres Bodemenergie.

Nieuws van het secretariaat

Nog twee cursussen voor de zomervakantie...

Voor de C en E cursussen in juni zijn nog een aantal plekken beschikbaar, maar ze zitten al voor meer dan de helft vol.
Wilt u nog deelnemen aan een cursus, zorg dan dat u er op tijd bij bent met inschrijven.
Kijk bovenin deze nieuwsbrief voor de cursusdata of ga naar de Cursuspagina op de website voor de cursus van uw keuze.
 

Vooraankondiging themabijeenkomst

Op dinsdag 6 december zal de volgende themabijeenkomst plaats gaan vinden.
Thema en programma worden t.z.t. bekend gemaakt.
Reserveer de datum alvast in uw agenda.
 

Meer nieuws...

Vindt u op de website van BodemenergieNL: Nieuws-pagina
Volg ons op sociale media, bezoek onze website of stuur ons een e-mail:
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Stuur deze nieuwsbrief door met behoud van opmaak:
Forward
Copyright © 2016 BodemenergieNL, All rights reserved.


Uitschrijven | Update gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp