Copy
BodemenergieNL nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1
4 februari 2016

Geachte heer/mevrouw met interesse in Bodemenergie,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van BodemenergieNL:

Agenda

7 en 14 april 2016
Cursus E: Exploitatie open en gesloten systemen

8 en 15 april 2016
Cursus DG: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse gesloten systemen

12 april 2016
ALV & Themabijeenkomst

21 en 28 april 2016
Cursus DO: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen

12, 19 en 26 mei 2016
Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie

9, 16 en 23 juni 2016
Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: Ontwerp & realisatie bovengrond
 

Evaluatie Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen

De evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is van start. I&M en Bodem+ selecteren op dit moment de partij die de evaluatie gaat uitvoeren.

Vanuit het meldpunt op de site van BodemenergieNL willen wij de ervaringen en reacties vanuit onze achterban bundelen en inbrengen.
Daarom is het van belang om goed bij te houden wat er goed en fout is gegaan als gevolg van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. 

Daarom nogmaals de oproep om knelpunten, verbeterpunten en/of positieve ervaringen bij het meldpunt achter te laten.
Het meldpunt is een simpel formulier, wat in een minuut kan worden ingevuld.


Meldpunt AMvB

Ontwerp Omgevingsvisie en –verordening provincie Groningen


De Ontwerp Omgevingsvisie en Ontwerp Omgevingsverordening provincie Groningen 2016 (en de Aanvulling planMER) liggen momenteel ter inzage: van 1 februari tot en met 14 maart 2016 kunnen zienswijzen worden ingediend.
De juridische werkgroep van BodemenergieNL heeft de plannen bekeken:
  • In de Omgevingsvisie wordt gesteld dat de provincie de toepassing van duurzame energie in het algemeen en de specifieke toepassing van WKO stimuleert.
  • In de Omgevingsverordening staat dat het verboden is bodemenergiesystemen aan te leggen in Waterwingebieden, Grondwaterbeschermingsgebieden en Gebieden met verbod op fysische bodemaantasting.
BodemenergieNL is voornemens om geen zienswijze in te dienen.
 
De plannen kunnen digitaal worden ingezien via:
Omgevingsvisie 
Omgevingsverordening

Mocht u zelf zienswijzen hebben op de Ontwerp Omgevingsvisie of –verordening of op andere plannen, neemt u dan contact op met de juridische werkgroep via info@bodemenergienl.nl

Uitbesteding rondom BRL 6000-21

In de loop van 2015 is duidelijk geworden dat het uitbesteden van werkzaamheden aan bodemenergiesystemen niet wordt toegestaan. Deze situatie is nadelig voor veel bedrijven die werkzaamheden verrichten aan bodemenergiesystemen. Via inhuur is er enige flexibiliteit maar die sluit niet goed aan bij hoe bedrijven opereren en vraagt een grote administratieve inspanning t.o.v. uitbesteding. Daarnaast zijn er nog enkele inhoudelijk zaken die niet goed of duidelijk genoeg in de BRL 6000-21 staan.

BRL wordt aangepast
Om deze situatie te verbeteren wordt daarom de BRL 6000-21 aangepast. De belangrijkste wijziging van de BRL 6000-21 is duidelijk onderscheid maken tussen werkzaamheden die wel en niet erkenningsplichtig zijn.
Zodat uiteindelijk ook met uitbesteden meer flexibiliteit mogelijk is en het gemakkelijker is om verschillende partijen aan bodemenergiesystemen te laten werken zonder afbreuk te doen aan het niveau van kwaliteitsborging. Afgelopen najaar is dit ook als zodanig afgesproken met I&M, Bodem+, DHPA, KvINL en BodemenergieNL.

Workshop voor wijziging BRL
Momenteel wordt de tekst van de BRL herschreven/aangepast a.d.h.v. de knelpunten die afgelopen tijd bekend zijn geworden. Voordat de tekstvoorstellen naar de Technische Commissie van KvINL gaan, gaan we deze eerst nog binnen de vereniging afstemmen. 

NVDE Organisatie


Op de ALV van 12 januari jl. is het eerste NVDE bestuur en de formele werkstructuur geïnstalleerd en heeft de NVDE de kwartiermakersfase afgerond. Daarmee is de Duurzame Energie Koepel de facto beëindigd.
Frank Agterberg is namens onze vereniging als founding father betrokken geweest bij de inrichting en trad ook op bij de grootschalige lancering op 26 oktober 2015 in Den Haag.

Onderdeel van de NVDE-structuur is de beleidscommissie 'Duurzame Warmte en Koude', welke het meest direct relevant is voor BodemenergieNL. De beleidscommissie is inmiddels drie maal bijeen geweest op 18 november, 16 december en 25 januari. De beleidscommissie heeft zich direct geroerd in de voorbereiding van de op 1 januari 2016 van start gegane subsidieregeling kleinschalige warmte (ISDE) waarin bodemgebonden warmtepompen worden gestimuleerd.

De agenda van de commissie beslaat verder de mede voor ons relevante issues EPV (ingegaan deze maand), EPC t.b.v. warmtesystemen in bestaande bouw, de uitwerking Overige Hernieuwbare Energie van het Energieakkoord, de Warmtevisie van EZ, allocatie duurzaam opgewekte warmte aan een gebied en diverse overlegstructuren waaronder de Energiedialoog en Energietafel warmtevoorziening.
Het laatste past in het stakeholderbeleid en hierin moet de beleidscommissie nog een schifting maken op basis van de verhouding input/impact van de talloze overleggen met diverse overheden.

Een werkgroep “omgevingswet” is gevormd en in dit voor ons zeer belangrijke dossier praten Martin Bloemendal en Diane van Beek mee.
De beleidscommissie formuleert momenteel een visie op basis waarvan de commissie en de NVDE hun agenda’s op zullen bouwen.
De commissie warmte en koude heeft binnen NVDE het primaat voor het marktmodel voor de toekomstige Nederlandse warmtevoorziening.

Meer informatie en bv. aanmelden nieuwsbrief op www.nvde.nl.
Voor vragen en suggesties:
Frank.Agterberg@bodemenergienl.nl of bel +31(0)6 515 878 21.
 

BodemenergieNL in NVDE werkgroep Omgevingswet

De komende jaren verdwijnt de Omgevingswet nog niet van de agenda. We krijgen in elk geval nog te maken met: wetsbehandeling in de Eerste Kamer, formele consultatie AMvB’s, de overgangswetgeving, de implementatie van de wet, het vullen van de Laan van de Leefomgeving en waarschijnlijk nog wel meer zaken waar we op in moeten spreken/spelen.
Daarom is er vanuit de NVDE een werkgroep Omgevingswet opgericht. De werkgroep is in de opstart fase en wordt door BodemenergieNL vanuit de juridische werkgroep bemand.
Het doel is om met de NVDE vanuit alle duurzame energie branches gezamenlijk, gecoördineerd en efficiënt ons belang te behartigen.
 

Energierapport
 

Het energierapport is uit. De energiedialoog kan beginnen. De NVDE ziet aanknopingspunten, maar fundamentele keuzes zijn niet gemaakt. Gedifferentieerde doelen voor hernieuwbare energie en energiebesparing ontbreken nog. De NVDE reactie is goed overgenomen in de media. 

Regeling Topsector Energie van start


Op 1 april a.s. gaat de 2016 tender voor R&D&I projecten vanuit de Topsector Energie, Urban Energy project van start. Bodemenergie valt onder lijn 4 “Flexibele Energie-infrastructuur” met een totaal budget van ruim € 3 miljoen.
Onlangs werd de regeling in de Staatscourant gepubliceerd met daarin de wijzigingen t.o.v. de regeling 2015. U kunt anticiperen op indiening.
BodemenergieNL zal u t.z.t. attenderen op de tender. Houd deze aankondiging in de gaten!
 
Zie ook het bericht in de Staatscourant

Wijzigingen in 2016:
  1. De iDEEGO-regeling uit 2015 heet nu: Urban Energy.
  2. Er worden pre-pitches georganiseerd voor de Urban Energy tender. De mogelijke indieners kunnen voordat de tender sluit een uw projectidee eind mei/begin juni vrijwillig pitchen voor de expertcommissie Urban Energy, u dus. Na de pitch zal de commissie aan de hand van de programmalijnen en de criteria een advies geven. Hiermee willen we een goede aansluiting op het programma 2016 realiseren en betere voorstellen in de boordelingsronde krijgen.
  3. Programmalijn 5 in 2015 is programmalijn 4 in 2016 geworden: flexibele energie-infrastructuur. En programmalijn 4 is PL5 geworden: energieregelsystemen en – diensten.
Meer informatie kunt u vinden op www.rvo.nl/topsector-energie

De diepte in met Bodemenergie!? Save the dates:

Op 12 mei is er weer een bijeenkomst van het Kennisplatform bodemenergie.
Op 8 juli organiseert de Universiteit Utrecht het 2de nationaal congres bodemenergie.

Nieuws van het secretariaat

Cursussen lopen vol

Alle cursussen in februari en maart zijn volgeboekt.
Wilt u nog deelnemen aan een cursus, zorg dan dat u er op tijd bij bent met inschrijven.
Kijk bovenin deze nieuwsbrief voor de cursusdata of ga naar de Cursuspagina op de website voor de cursus van uw keuze.
 

Vooraankondiging themabijeenkomst

Op dinsdag 12 april zal de volgende themabijeenkomst plaats gaan vinden.
Thema en programma worden binnenkort bekend gemaakt.
Reserveer de datum alvast in uw agenda.
 

Meer nieuws...

Vindt u op de website van BodemenergieNL: Nieuws-pagina
Volg ons op sociale media, bezoek onze website of stuur ons een e-mail:
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Stuur deze nieuwsbrief door met behoud van opmaak:
Forward
Copyright © 2016 BodemenergieNL, All rights reserved.


Uitschrijven | Update gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp