Copy
BodemenergieNL nieuwsbrief

Nieuwsbrief 3
28 juni 2016

Geachte heer/mevrouw met interesse in Bodemenergie,


Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van BodemenergieNL:

Agenda

6, 13 en 20 sept 2016
Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie

27 sept, 4 en 11 okt 2016
Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: Ontwerp & realisatie bovengrond

6 en 13 oktober 2016
Cursus E: Exploitatie open en gesloten systemen

1 en 8 november 2016
Cursus DG: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse gesloten systemen

15 en 22 november 2016
Cursus DO: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen

6 december 2016
Save the date!
ALV & Themabijeenkomst

Nationaal Congres Bodemenergie

Het Nationaal Congres Bodemenergie wordt dit jaar voor de tweede maal georganiseerd na een zeer succesvolle eerste editie in 2011.

Op 8 juli 2016 organiseert de Utrechtse Aardwetenschappen Vereniging (U.A.V.) van de Universiteit Utrecht het Tweede Nationaal Congres Bodemenergie in samenwerking met BodemenergieNL, Stichting DAP en Platform Geothermie.

Het congres beslaat één dag en is bedoeld voor professionals, onderzoekers en studenten die zowel de huidige stand van zaken als de doelen en de laatste ontwikkelingen op het gebied van bodemenergie willen volgen.
 
Dit wetenschappelijke congres biedt een uitgebreid programma in drie hoofdthema’s, waardoor alle aspecten van de bodemenergiesector aangesproken worden:
 • Diep – Winning van Aardwarmte
 • Ondiep – Opslag van Thermische Energie
 • Beleid – Beleid van de Bodem
Kijk op de website voor het programma en schrijf u in!
U wordt om 9.00 uur hartelijk verwelkomd, waarna de dag wordt afgetrapt door prof. dr. Sierd Cloetingh.
De dag eindigt met een informele borrel om 17.00 uur, waar u kunt napraten met de huidige en toekomstige leiders op het gebied van bodemenergie.
 
Aanmelden Nationaal Congres Bodemenergie

Omgevingswet – gesprek met I&M gepland

Tijdens de preconsultatie van de AMvB’s behorend bij de Omgevingswet bleek dat een aantal regels voor bodemenergie anders waren geformuleerd of licht gewijzigd waren.
Op vrijdag 1 juli a.s. vindt hierover een gesprek plaats met I&M.
De insteek van BodemenergieNL is om de regels ongewijzigd over te laten nemen uit de bestaande regelgeving.
 
De officiële (openbare) consultatie van de AMvB’s start 1 juli a.s.. De belangenbehartiger en juridische werkgroep van BodemenergieNL zullen, in samenwerking met de werkgroep Omgevingswet van de NVDE, participeren in deze consultatie.  
 
De inwerkingtreding van de Omgevingswet is verplaatst van 1 dec 2018 naar de ‘lente van 2019’.

BodemenergieNL in CCvD KvINL en Programmaraad SIKB

BodemenergieNL heeft zitting genomen in twee belangrijke gremia.
 • Programmaraad van Stichting Infrastructuur kwaliteitsborging
  bodembeheer (sikb).

  Sikb beheert de normdocumenten en protocollen die de werkwijze rondom bodemenergie systemen regelt.
  De Programmaraad bodembeheer functioneert als de ogen van SIKB, die steeds op zoek zijn naar knelpunten, gebreken en andere signalen, in het algemeen op het niveau van beleid.
 • Centraal College van Deskundigen van Kwaliteit voor Installaties
  Nederland (KvINL).

  KvINL beheerd de normdocumenten van de installatie sector, en dus ook het wettelijke verplichte deel voor bodemenergiesystemen. Het dagelijkse beheer van de normdocumenten wordt door KvINL en de Technischie commissie voor betreffende normen gedaan. voordat wijzigingen worden doorgevoerd moet het CCvD daar goedkeuring op geven.
Beide rollen worden ingevuld door Martin Bloemendal.

STRONG update

STRONG (STRuctuurvisie OnderGrond) zal bepalend zijn voor het toekomstige beleid en regelgeving inzake ondergrond.
Een complex dossier omdat de ondergrond vele functies vervult en waarden bevat die soms wederzijds versterkend zijn maar ook conflicterend kunnen zijn. Bodemenergie, industriële winningen en drinkwaterwinning zijn potentieel conflicterend. Er wordt daarom gelobbyd door vele partijen voor eigen functionele ruimte in de ondergrond.
Zowel bodemenergie als industriële winningen zijn niet meegenomen in de plan-MER die recent gereed is gekomen; dat zet ons in een beetje een rare positie in het afwegingsproces.

Het lijkt erop dat er voldoende ruimte komt voor lokaal maatwerk, zodat er geen grootschalige uitsluitingsgebieden voor bodemenergie komen. Maar omdat het proces over de totstandkoming van STRONG erg ondoorzichtig is en we te maken hebben met veel andere lobbyende partijen houden het bestuur en de juridische werkgroep de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten.

Waar nodig wordt op verschillend niveau en op korte termijn actie ondernomen om het belang van bodemenergie voor de duurzame energievoorziening te benadrukken.
Bijvoorbeeld door het interview met oud-minister Cramer en de officiële inspraak reactie n.a.v. concept afwegingskader en regiobijeenkomsten en OIM-overleg waarin BodemenergieNL goed was vertegenwoordigd.

STRONG nadert de fase van besluitvorming. Een traject van “ophalen” wordt met het Bestuurlijk Beraad van 4 juli a.s. afgerond, waarna na de zomer het traject van de bestuurlijke afstemming wordt ingegaan.
De Structuurvisie Ondergrond is een ruimtelijk instrument met een sterke link met het water-, milieu- en mijnbouwbeleid.
Wij zijn voorts uitgenodigd om deel te nemen aan agendavorming en implementatie van een uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond.
Het bestuur en werkgroep juridische zaken zullen hierover binnenkort besluiten en communiceren.

IEA ECES Annex 27: Quality Management in Design, Construction and Operation of Borehole Systems

Binnen de International Energy Agency worden verschillende onderwerpen uitgewerkt in een Annex, voor de International Energy Agency ECES Implementing Agreement1 is nu 27e Annex opgestart, met als onderwerp "Kwaliteit Management in Ontwerp, Bouw en Beheer van Gesloten Bodemenergiesystemen". Groenholland Geo-energiesystemen BV is door de Operating Agent uitgenodigd om als expert aan deze annex deel te nemen.

Van 2 tot 4 mei heeft de eerste Experts Bijeenkomst van de Annex 27 plaatsgevonden in Horsen (Denemarken). Manfred Reuss (ZAE Bayern en Operating Agent van de Annex) heeft het voorstel toegelicht en met de expert groep zijn de verschillende onderwerpen die in de annex aan de orde zullen komen besproken en is een eerste taakverdeling gemaakt.

Lees verder in deze pdf.

Ontwikkelingen rond de BRL’s 2100 en 11000

Het protocol 2101 is herschreven, zonder dat daarbij wezenlijke inhoudelijke wijzigingen zijn doorgevoerd. Het is veel leesbaarder en eenvoudiger geworden. Het is de bedoeling dat het nieuwe protocol in een openbare ronde wordt gebracht.
Op verzoek van het CCvD voert Deltares een onderzoek uit naar de reikwijdte van het protocol. Het gaat daarbij eigenlijk om de vraag welke activiteiten wel en welke activiteiten niet onder dit protocol zouden moeten vallen.

Het is een discussie die vooral betrekking heeft op de vraag of spuitboren wel of niet zou mogen t.b.v. bijvoorbeeld bemalingen. In afwachting van de resultaten van het onderzoek is de procedure om het in een openbare ronde te brengen stil gelegd.
Voor nu geldt dus de huidige versie 3.3, zoals op de website van SIKB vermeld.

Het protocol 11001 wordt op dit moment eveneens herschreven.
Knelpunten in dit relatief jonge protocol worden hierbij meegenomen en waar mogelijk hersteld.
Eén van de discussiepunten die speelt in de technische commissie is de vraag of het wenselijk is om de scopes 4a en 4b in stand te houden. Voor het beheren van een installatie zal er altijd een BRL 6000-21 erkende partij betrokken moeten zijn. Voor onderhoud speelt de vraag of onderhoudswerkzaamheden niet eerder passen onder de scopes 3a en 3b. De vraag is dan ook in hoeverre de scopes 4a en 4b een toegevoegde waarde hebben.
De afvaardiging van BodemenergieNL in de technische commissie vindt de gedachte om de scopes 4a en 4b te laten vervallen niet onlogisch. Vanuit BodemenergieNL zijn Frans Heinis en Ton Timmermans aanwezig in de technische commissie BRL 11000.

In alle door SIKB beheerde BRL’s is of wordt een paragraaf “alternatieve werkwijzen” opgenomen. Deze paragraaf is bedoeld om ruimte te geven aan innovatieve ontwikkelingen.
Door SIKB wordt een register bijgehouden van de alternatieve werkwijzen die worden aangevraagd. Dit register is er, ondanks toezeggingen nog niet.

BodemenergieNL heeft in het CCvD laten weten niet gelukkig te zijn met de gang van zaken rond de alternatieve werkwijzen. Het feit dat een alternatieve werkwijze mogelijk is, is uiteraard prima. De procedure rond de alternatieve werkwijzen zorgt er echter voor dat de beslissingen omtrent het al-dan-niet honoreren van een alternatieve werkwijze, genomen worden door personen of instanties die buiten de kwaliteitsborging vallen. Dat is vreemd vanuit de gedachte van opleiding, deskundigheid en borging van kwaliteit.

Bovendien is al gebleken dat de mogelijkheid voor de alternatieve werkwijze oneigenlijk gebruikt wordt. Bij een discussie over de vraag of een afwijkende werkwijze onder het protocol toelaatbaar is, wordt door handhavers al snel verwezen naar de procedure alternatieve werkwijze, terwijl het in feite gaat om een uitleg van het protocol.
In het CCvD overleg van 23 juni jl. is hiervoor door BodemenergieNL aandacht gevraagd.

Regionale energiestrategieën

De regionale energiestrategie-vorming krijgt tractie.
Kansen voor bodemenergie, tenminste als dit afdoende op het netvlies van de regionale en lokale overheden staat.

Goed dus dat BodemenergieNL aanwezig was op de grote landelijke startbijeenkomst op 14 juni waar overheden elkaar enthousiasmeerden en IPO en VNG hun leden van een agenda en tools, zoals een energieatlas, voorzagen om aan de slag te gaan.

Hulp blijkt soms hard nodig vanwege vaak bestaande bestuurlijke naïviteit bij concrete invulling van een ‘klimaat-neutraliteit’-ambitie.
Het programma ‘pilots regionale energiestrategie’ binnen het lerende netwerk van momenteel 16 regio’s kunnen vast onze bemoeienis gebruiken om bodemenergie hierin een prominente plaats te geven, bijvoorbeeld op basis van warmte-koude-kaarten.

Daags na deze bijeenkomst werd op 22 juni 2016 de Regionale Energiestrategieën-deal getekend met ministeries BZK, I&M, EZ en de koepels VNG, IPO en UvW.

Meer informatie op www.mijnenergie2050.nl.

Evaluatie Wijzigingsbesluit Bodemenergiesystemen

De evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is van start. I&M en Bodem+ selecteren op dit moment de partij die de evaluatie gaat uitvoeren.

Vanuit het meldpunt op de site van BodemenergieNL willen wij de ervaringen en reacties vanuit onze achterban bundelen en inbrengen.
Daarom is het van belang om goed bij te houden wat er goed en fout is gegaan als gevolg van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen. 

Daarom nogmaals de oproep om knelpunten, verbeterpunten en/of positieve ervaringen bij het meldpunt achter te laten.
Het meldpunt is een simpel formulier, wat in een minuut kan worden ingevuld.
Meldpunt AMvB

Van de voorzitter...

“Meer, meer, meer.”
Wat ‘meer’?

Energie-akkoord, Energiedialoog, warmtevisie, warmtetafel, energie-atlas, warmte-koudekaarten, SDE+, ISDE, EIA, Structuurvisie ondergrond, uitvoeringsprogramma bodemconvenant, uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond, omgevingswet, AMvB bodemenergie....

Duizelt het u al?
Toch zijn dit gremia en ontwikkelingen waarin ruimte voor bodemenergie wordt gemaakt of beperkt.
Wij zijn hier dus beter bij!

Neem de Structuurvisie ondergrond, waarbij onlangs en opeens kritische vragen werden gesteld en ook nog op subjectieve gronden. In een gerichte actie van een groep leden en ondersteund door onze ambassadeur Jacqueline Cramer is hierop een vooralsnog passend antwoord gegeven.
Ook zullen wij nu bij uitwerking van bodemenergie in het I&M-uitvoeringsprogramma bodem en ondergrond worden betrokken. 

Er komt nog een voor ons relevante ‘tafel’ bij.
De ‘versnellingstafel bodemenergie’ is een onderdeel van het Energieakkoord en moet leiden tot concrete projecten in de regio.
Dit kan ook in úw regio zijn, uw markt dus! Tenminste, als die markt zich bewust is van bodemenergie en bereid is tot de investering.
Wij moeten de markt (dus) ook beter begrijpen, de kritische drivers identificeren en hierop scoren.
Ik zal u daartoe binnenkort benaderen met vragen over marktontwikkeling in een mede door Economische Zaken gesponsord onderzoek als basis voor onze roadmap.

Mag het wat meer zijn?

Jawèl, meer (met) bodemenergie!

Nieuws van het secretariaat

Nieuwe cursussen na de zomervakantie...

Het cursusseizoen is weer op het einde.
Na de zomervakantie start het nieuwe seizoen. Er staan al diverse cursussen op de planning.
Kijk bovenin deze nieuwsbrief voor de cursusdata of ga naar de Cursuspagina op de website voor de cursus van uw keuze.
 

Vooraankondiging themabijeenkomst

Op dinsdag 6 december zal de volgende themabijeenkomst plaats gaan vinden.
Thema en programma worden t.z.t. bekend gemaakt.
Reserveer de datum alvast in uw agenda.
 

BodemenergieNL op TV

In april is BodemenergieNL op tv geweest in het programma Ondernemend Nederland.
Het filmpje wat hier speciaal voor is gemaakt kunt u via deze link terugkijken. 
 

Meer nieuws...

Vindt u op de website van BodemenergieNL: Nieuws-pagina
Volg ons op sociale media, bezoek onze website of stuur ons een e-mail:
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Stuur deze nieuwsbrief door met behoud van opmaak:
Forward
Copyright © 2016 BodemenergieNL, All rights reserved.


Uitschrijven | Update gegevens 

Email Marketing Powered by Mailchimp