Copy
BodemenergieNL nieuwsbrief

Nieuwsbrief 1
9 februari 2017

Geachte heer/mevrouw met interesse in Bodemenergie,

In deze nieuwsbrief vindt u:

Agenda

23 en 30 maart 2017 [EXTRA cursus]
Cursus E: Exploitatie open en gesloten systemen

4 en 18 april 2017
Cursus WKO Expertisetool: Ontwerp, realisatie en beheer van een energiecentrale met warmte en koudeopslag 

6, 13 en 20 april 2017
Cursus C: Specialisatie Bodemenergie: Ontwerp & realisatie bovengrond

11 april 2017
Save the date!
ALV & Themabijeenkomst

20 april 2017
Cursus SPF-bes: Seasonal Performance Factor BodemEnergie Systemen

2 en 9 mei 2017
Cursus DG: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse gesloten systemen

16 en 23 mei 2017
Cursus DO: Specialisatie Ontwerp & realisatie ondergrondse open systemen

1, 8 en 15 juni 2017
Cursus B: Basiscursus Vakmanschap Bodemenergie

Werken met de SPF-bes

Door: Henk Broekhuizen, Installect

Het valt in de praktijk nog niet mee om de SPF-bes goed in te zetten voor borging van de prestatie van Bodemenergiesystemen.
Het is aan de branche om hieraan goede invulling te geven.

Het is de meeste mensen wel duidelijk dat de waarde voor de SPF-bes alleen nog weinig zegt over de prestatie van een Bodemenergiesysteem.
Het is ook een minimumwaarde die wordt afgesproken en dat geeft nog niet veel stimulans om voor verbetering te gaan.

Ik adviseer daarom om met de klant niet alleen een SPF-bes af te spreken, maar vooral ook de wijze van berekening van deze waarde te laten zien. De warmte en koude vraag wisselt door de jaren heen en dat heeft invloed op de SPF-bes.
Je kunt dan met de uitgangspunten voor COP’s verwarming, koeling, regeneratie etc. uit de basisberekening elk jaar bij gerealiseerde energiehoeveelheden de verwachte SPF-bes berekenen.
Deze kun je vergelijken met de gemeten SPF-bes. Op basis van de afwijkingen kan dan nader worden geanalyseerd waar dat in zit. Dit biedt goed perspectief voor continue verbetering van de prestatie.

Update BRL 11000 en BRL 2100

Door: Ton Timmermans, Terratech

BRL 11000/protocol 11001:

Scope 4: Nadat daarover in de ledenvergadering opmerkingen zijn gemaakt, zijn er veel reacties gekomen op het voorstel om de scope 4 van de BRL te laten vervallen en de scope 3 wat aan te passen, zodanig dat fysieke onderhoudswerkzaamheden onder scope 3 zouden kunnen vallen.
BodemenergieNL was oorspronkelijk voor dit voorstel, mede omdat het een vereenvoudiging en een vermindering van regels en lasten met zich zou kunnen brengen.

Insprekers waren van mening dat het zeker bij grote systemen van belang is dat bij beheer en onderhoud kennis van de ondergrond aanwezig is.
Nu is een voorstel geformuleerd, waarbij scope 4 gehandhaafd blijft en waarbij kleine systemen (1 woning) ook beheerd en onderhouden mogen worden door de bovengrondse partij, mits deze in het bezit is van het Cito-diploma “individuele warmtepompen in woningbouw en kleine utiliteit”.

Lees verder op de website>>

Evaluatie Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen

Door: Martin Bloemendal, KWR Water

De evaluatie van het Wijzigingsbesluit bodemenergiesystemen is afgerond, het rapport van de evaluatie kan worden gedownload van de site van bodem+. Voor de knelpunten of onduidelijkheden die bij het onderzoek kwamen bovendrijven zijn er ook een aantal aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn nader uitgewerkt en worden aangepakt voor verbetering en implementatie (in de Omgevingswet). De belangrijkste aanbevelingen en acties zijn:
 • Alle partijen vinden het van belang dat de prestaties van de systemen transparant zijn en dat gestuurd wordt op optimalisatie daarvan.
  De definitie van de SPF wordt heroverwogen, daarnaast wordt bekeken hoe het bepalen en rapporteren eenduidiger / soepeler / beter kan.
  De SPF voor individuele woningen vervalt, omdat er toch ook geen monitoring verplichting is. Er wordt bekeken hoe de energieprestatie van zulke systemen dan wel kan worden gewaarborgd.
 • Het onderzoeken en beoordelen van interferentie tussen systemen onderling levert in de praktijk nog veel vragen en interpretatieverschillen op.
  De interferentietoets in de BUM wordt verduidelijkt/verbeterd en mogelijk ook uitgebreid om ook de onderlinge interactie tussen open en gesloten en open onderling te kunnen bepalen.
 • Ter verbetering van de informatievoorziening wordt het melden en registreren van gesloten systemen verbeterd en wordt het melden van deze systemen gestimuleerd.
  Daarnaast wordt aangehaakt bij het digitaal stelsel van de Omgevingswet, zodat de informatievoorziening in de toekomstige situatie ook goed geregeld is.
 • T.b.v. het lozen van werk/ontwikkel/spui water wordt onderzoek gestart om de hoeveelheid te lozen water terug te dringen.
 • T.a.v. het medium in gesloten systemen wordt o.b.v. reeds uitgevoerde onderzoek vastgesteld welke middelen mogen worden toegepast.

Invoeringswet Omgevingswet

Door: Diane van Beek, IF Technology

Dit jaar begon goed: op 5 januari startte de inzage van de Invoeringswet voor de Omgevingswet. Deze liep tot en met 3 februari. BodemenergieNL heeft zelf geen reactie ingediend, maar meegeschreven aan de reactie van de NVDE. De punten waarop wij hebben gereageerd zijn VTH en Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). De reactie van de NVDE is hier te vinden.
 

Inhoud Invoeringswet

De Invoeringswet regelt via het zogeheten overgangsrecht de overgang van de bestaande wetten naar de nieuwe Omgevingswet. Daarnaast vulde deze wet de Omgevingswet met een aantal onderdelen aan:
 
Schade
Er is een nieuwe planschaderegeling geïntroduceerd. Deze regeling geeft een vereenvoudiging ten opzichte van de bestaande situatie.
 
Nieuwe opzet vergunningplicht bouwactiviteiten
De vergunning voor een bouwactiviteit wordt gesplitst in een vergunning voor de technische regels waaraan een bouwwerk moet voldoen en een vergunning die volgt uit het omgevingsplan die onder meer bepaalt of er een op specifieke locatie gebouwd kan worden. Gemeenten krijgen hierbij meer vrijheid om te bepalen of een omgevingsvergunning noodzakelijk is. Daardoor kan het aantal vergunningenaanvragen voor bouwactiviteiten worden teruggebracht.
 
Vergunningverlening, toezicht en handhaving
De Wet verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) is opgenomen in de Omgevingswet.
 
Digitaal Stelsel Omgevingswet
De Invoeringswet vormt het juridische kader voor het optuigen van het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). Het idee achter het digitale stelsel is dat gebruikers straks via één loket toegang hebben tot informatie over de kwaliteit van de fysieke leefomgeving, zoals gegevens op het gebied van water- of luchtkwaliteit en geluidbelasting. Gebruikers kunnen via het loket bovendien vergunningen aanvragen, meldingen doen en zien welke regels en beleid van toepassing zijn op een locatie.
 

Provinciale plannen

Door: Diane van Beek, IF Technology

Door de komst van de Omgevingswet moeten gemeenten, provincies en rijk ieder een eigen Omgevingsvisie vaststellen. Een aantal provincies hebben al een omgevingsvisie opgesteld (onder andere Groningen, Drenthe, Overijssel, Gelderland). En nu zijn Noord-Brabant en Noord-Holland gestart met het opstellen van een omgevingsvisie: Volgens planning leggen beide provincies hun concept-omgevingsvisie begin 2018 ter inzage. De juridische werkgroep volgt deze ontwikkelingen (en die van de andere provincies). 

Versnellingstafel bodemenergie en geothermie

Door: Frank Agterberg, BodemenergieNL

De versnellingstafel is tot actie overgegaan op basis van een plan van aanpak dat geheel is geënt op onze roadmap.
Binnenkort is de workshop ‘financiering’ samen met het Nederlands InvesteringsAgentschap en de contacten met o.a. de renovatiesector zullen binnenkort in actie worden omgezet ter bevordering van de marktvraag.
 
De versnellingstafel wordt tevens benut voor samenhang tussen de verschillende initiatieven, die van onszelf maar vooral ook met andere stakeholders en naast de markt ook voor randvoorwaardelijke zaken zoals wetgeving en kennis.
Samen met de ministeries van EZ en I&M bieden de trekkers BodemenergieNL, RVO en NVDE ook podium aan bijvoorbeeld Aedes voor verduurzaming door woningcorporaties en aan de VNG en IPO voor input in de regionale energiestrategieën.
Het is zaak – en zeker nog geen vanzelfsprekendheid – dat de lokale plannenmakers weten wat er ‘te koop is’, zo ervoeren wij op de recente themamiddag in december jl..
 
De versnellingstafel is ook de plaats om van ‘vrienden’ ook ‘ambassadeurs’ te maken.
 
Voor marketing naar de woningmarkt doen wij ook mee met een andere Versnellingstafel, namelijk “duurzame warmte-opwekking”, waarvoor binnenkort een speciale webpagina op de site van Milieu Centraal opengaat. Deze wordt gepromoot door Greenpeace voor o.a. bodemgebonden warmtepompen voor particulieren.
 
Op de komende ALV zal veel aandacht zijn voor de versnelling van bodemenergie.

Frank Agterberg, voorzitter BodemenergieNLVan de voorzitter...

Waarom cola duurder is dan melk?


Dat komt door de hogere waardering daarvan in de vrije markt en niet zozeer door de kostprijs, zo concludeert Bas Haring in zijn gelijknamige boek.

Geldt dat ook voor bodemenergie versus gasketels? In ieder geval is de markt minder vrij en transparant. De eindgebruiker waardeert het comfort en niet het systeem als zodanig en dus ‘smaakt’ bodemenergie niet anders dan gasenergie.

Comfort is dus een ‘qualifier’ en de ‘discriminator’ zit in externe zaken rond duurzaamheid.
Verder probeert een grote groep stakeholders de natuurlijke marktontwikkeling te veranderen: te versnellen én te kanaliseren voor groei met behoud van kwaliteit.
Kwaliteit krijgt steeds veel aandacht. Begrijp me niet verkeerd, dat is goed en hard nodig. Maar het wordt hoog tijd om ook échte aandacht aan de groei te gaan geven en de tijd is er in alle opzichten rijp voor.

En wij ook: BodemenergieNL wordt inmiddels gezien als dé discussiepartner.
En nu vooruit!

Wat mij betreft zijn de Versnellingstafel en het Kennisplatform de plaatsen waar onze roadmap ‘Markt, Kennis en Kaders’ samenkomt met alle efforts van andere stakeholders zodat we de balans kunnen maken tussen groeien en kanaliseren.

Alleen het laatste leidt tot een droge bedding, alleen het eerste tot overstroming.
Help uw business door uw branchevereniging te helpen om op deze plaatsen zaken te doen met de ‘vrienden-van-bodemenergie’.

Nieuws van het secretariaat

Cursussen voorjaar 2017

De cursussen lopen snel vol.
De eerste B-cursus is vorige week gestart en op 7 maart start de volgende groep. Beide cursussen zijn vol. De eerstvolgende mogelijkheid voor een B-cursus is op 1 juni.

Ook voor de E-cursus is een extra cursus ingepland en wel op 23 en 30 maart 2017.
Cursisten die op de cursus van mei staan ingeschreven krijgen de optie om hun inschrijving te vervroegen naar de maart-cursus.

De C-cursus is inmiddels ook bijna vol. Wilt u hier nog aan deelnemen, wacht dan niet te lang met inschrijven.

Ga naar de pagina met Cursussen >>
 

Volgende themabijeenkomst

De voorjaarsthemabijeenkomst staat gepland op dinsdag 11 april 2017, bij Van der Valk hotel Houten in Houten.
Reserveert u deze datum alvast in uw agenda?
 

Presentaties themabijeenkomst 6 december 2016

Uiteraard staan ze op de website: de presentaties >>

Meer nieuws...

Vindt u op de website van BodemenergieNL: Nieuws-pagina
Volg ons op sociale media, bezoek onze website of stuur ons een e-mail:
Twitter
LinkedIn
Website
Email
Stuur deze nieuwsbrief door met behoud van opmaak:
Forward
Copyright © 2017 BodemenergieNL, All rights reserved.


Dit bericht is verstuurd naar: <<E-mailadres>>
Klopt het e-mailadres of de contactpersoon niet meer? Update gegevens 
Wilt u geen berichten meer ontvangen? Uitschrijven

Email Marketing Powered by Mailchimp