Ontwikkelsprint #27 en #28: De bouw van Register

De afgelopen weken hebben de AERIUS ontwikkelaars een groot deel van Register gebouwd. Met de ontwikkelde functionaliteit kunnen vergunningverleners ontvankelijke aanvragen voor vrije ontwikkelingsruimte (‘segment 2’) in Register plaatsen. De aanvragen komen in een wachtrij, waarmee invulling wordt gegeven aan het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’. Lees verder

PAS op 1 juli van start

Het Rijk en de provincies hebben afgesproken dat de PAS op 1 juli in werking treedt. Het AERIUS team zorgt dat op die datum ook AERIUS Calculator, Connect, Monitor en Register klaar zijn voor ingebruikname. Een eerste actualisatie van AERIUS Monitor (naar 2015) en inwerkingtreding van de gedeeltelijke wijziging van de PAS die daaruit voortvloeit, zal uiterlijk 15 december dit jaar plaatsvinden.  Lees verder

Keuzes rond vergunningverlening geven richting aan Register

Op 9 en 10 maart 2015 vond een werkatelier plaats over toestemmingverlening onder de PAS en functionele eisen die daaruit volgen voor AERIUS Register. De groep bestond uit een kleine twintig medewerkers van provincies, IenM, EZ, PAS Bureau en IPO alsmede het AERIUS-team. De stuurgroep Ontwikkeling en Implementatie PAS-instrumenten heeft de keuzes inmiddels grotendeels bekrachtigd. Hiermee kan de ontwikkeling van Register op volle kracht vooruit. Lees verder

TNO oordeel over AERIUS opnieuw positief

TNO voert jaarlijks een doelmatigheidsonderzoek uit naar het AERIUS-instrumentarium. De conclusie in 2015 is opnieuw verheugend: ‘De AERIUS Calculator is geschikt voor het berekenen van de effecten van projecten en plannen op de deposities ten behoeve van de Nb-wet vergunningverlening en voor het uitvoeren van de berekeningen in het kader van AERIUS Monitor. Lees verder

Gebruikersacceptatietest AERIUS in volle gang

Vier dagen lang onderwerpen zo’n 80 toekomstige gebruikers AERIUS Calculator aan een stevige praktijktest, oftewel de Gebruikers Acceptatietest (GAT). Op 24 maart vond alweer de derde testdag plaats. De testers betoonden zich tevreden over het instrument: “Een paar uurtjes oefenen en dan kan ik er prima mee uit de voeten.” Lees verder

AERIUS ondersteunt ontwikkeling provinciale beleidsregels

De afgelopen periode heeft het AERIUS team de provincies ondersteund in hun proces om te komen tot provinciale beleidsregels voor de PAS, in het bijzonder de grenswaarde voor maximale uitbreiding. De provincies kregen een handzame rekentool om zelf op provincieniveau te kunnen bepalen hoeveel van de individuele veehouderijen nog zouden kunnen uitbreiden bij een zelf te variëren grenswaarde. Lees verder

AERIUS en het Omgevingsloket online zoeken afstemming

Via het Omgevingsloket online kunnen initiatiefnemers checken of een voorgenomen activiteit vergunningplichtig is en een omgevingsvergunning aanvragen bij hun gemeente. Daarbij kan het ook gaan om activiteiten die gepaard gaan met uitstoot van stikstof. AERIUS en het Omgevingsloket verkennen momenteel op welke punten samenwerking tussen beide applicaties gewenst is. Lees verder

PAS-Campus in ontwikkeling

De PAS-Campus biedt professionals opleidingen over de PAS en AERIUS. De afgelopen maanden heeft het PAS Bureau gewerkt aan het opzetten van het project, het bepalen van de doelgroepen en leerdoelen en het bereiken van overeenstemming over de organisatie en financiering in samenspraak met de PAS-partners. In april gaan acht expertgroepen aan de slag met het uitwerken van de inhoud. Lees verder

AERIUS versterkt inzet op datamanagement

Met de komst van een nieuw teamlid zet het AERIUS team vanaf deze maand extra in op datamanagement. Jan Skornsek gaat zich bezighouden met het maken van goede afspraken over dataleveranties met de uiteenlopende bronhouders. Ook gaat hij aan de slag met het AERIUS informatiemodel IMAER dat de basis vormt voor het gestandaardiseerd uitwisselen van informatie tussen partijen. Lees verder

Agenda

Donderdag 30 april 2015
Stuurgroep Ontwikkeling en Implementatie PAS-instrumenten

Maandag 11 mei 2015
Werkgroep Register

Maandag 18 mei 2015
Werkgroep Register

Donderdag 21 mei 2015
Werkgroep Monitor

Donderdag 4 juni 2015
Werkgroep Monitor

Dinsdag 16 juni 2015
Emissiesymposium Lucht

Woensdag 1 juli 2015
Start PAS, AERIUS in productie