Updates en ontwikkelingen over AERIUS
10 JUNI 2013
 

AERIUS Calculator beschikbaar voor eerste gebruikers
Vanaf half juni komt AERIUS Calculator beschikbaar voor de eerste groep gebruikers. De release is een grote mijlpaal in het AERIUS project, die na twee jaar ontwikkelen binnen tijd en budget is gehaald. Met de Calculator kan de stikstofdepositie van een project worden berekend voor omliggende natuurgebieden.

De stuurgroep AERIUS gaf het akkoord voor de beperkte vrijgave van de Calculator mede op basis van de positieve resultaten van de Gebruikers Acceptatie Test (zie ook volgend artikel). De eerste groep van circa honderd gebruikers bestaat uit bevoegd gezag, leden van de werkgroep en enkele geselecteerde belangstellenden.
Na de zomer zal de stuurgroep AERIUS bepalen wanneer de Calculator volledig vrijgegeven wordt. Over de inzet van de Calculator bij een vergunningaanvraag in het kader van de Natuurbeschermingswet zal het bevoegd gezag na de zomer besluiten.

Bevindingen Gebruikers Acceptatie Test
De bevindingen van de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) van AERIUS Calculator zijn beschikbaar. Het IPO en de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie (GBO) van de provincies hebben het ‘Acceptatietestrapport AERIUS Calculator’ vastgesteld. De applicatie werd gereed bevonden voor productie.

In de week van 13-17 mei testten tientallen gebruikers op vijf locaties in het land de functionaliteit en gebruiksvriendelijkheid van AERIUS. Uit de GAT blijkt grote belangstelling en waardering voor AERIUS Calculator. De gebruikers beoordelen het ontwerp en wijze van ontwikkeling als degelijk en nauwkeurig. Aanvullende wensen van de gebruikers hebben onder meer betrekking op extra functionaliteit ten behoeve van vergunningverlening. Verder signaleerden de testers kleinere technische en functionele verbeterpunten zoals de mogelijkheid om exportbestanden makkelijker te kunnen downloaden. Daarnaast adviseren IPO en GBO om de productieomgeving ruimer te dimensioneren. De wensen en verbeterpunten worden inmiddels door het AERIUS team opgepakt.
Acceptatietestrapport AERIUS Calculator

Verbeteringen Calculator

Sprint 10 van de ontwikkeling wordt op verzoek van de werkgroep nog besteed aan de Calculator.  De nadruk ligt op het uitwerken van de wensen die aanvullend in de GAT door gebruikers kenbaar zijn gemaakt. Een aantal concrete zaken die worden opgepakt:
  • Het werken met rekenpunten in vergelijkingen en ook het automatisch laten bepalen van relevante rekenpunten
  • Het eenvoudig kunnen bekijken van de informatie van de markers
  • Algemene verbeteringen van de workflow op basis van ervaringen in de GAT
  • De PDF wordt voorzien van een toelichting en inhoudsopgave
Deze aanpassingen zullen tijdens de volgende release in juli ook voor de gebruikers van de Calculator te gebruiken zijn.
Naast deze punten is ook ruimte gereserveerd om de implementatie van scheepvaart en mobiele bronnen verder te brengen. Omdat hier nog een aantal uitzoektaken ligt, zal dit in sprint 11 gereedkomen.

Internationale review steunt Nederlands depositiemodel

Een groep wetenschappers heeft de wetenschappelijke onderbouwing van het ammoniakbeleid kritisch beoordeeld. In deze review geven de wetenschappers ondermeer steun aan het Nederlandse depositiemodel OPS dat de basis vormt voor AERIUS. De resultaten van de review geven geen aanleiding tot wijzigingen in het ammoniakbeleid of de aanpak van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken in een brief aan de Tweede Kamer.

De samenvattende internationale review is opgesteld op basis van een nationale review door een aantal Nederlandse wetenschappers gezamenlijk en reviews door een aantal individuele internationale wetenschappers. De onderzoekers hebben hun onderzoek op een drietal punten gericht:

  • De wetenschappelijke onderbouwing van ammoniakemissiefactoren bij het uitrijden van dierlijke mest
  • Wetenschappelijke onderbouwing van de depositiemodellen (zoals gebruikt in de PAS
  • Kennisleemten

Conclusies
De reviewers concluderen dat de wetenschappelijke onderbouwing van het Nederlandse depositiemodel OPS goed is. Gebruik van het huidige model op nationale schaal behoeft wel een aanpassing om ook internationaal state-of-the-art te zijn. De aanpassingen, zoals het meenemen van wisselende meteorologische condities, kunnen een nog robuustere onderbouwing geven.

Review rapportage en bijlage (EZ website)

Nieuwe depositiekaarten RIVM

Het RIVM stelt de nieuwste concentratie- en depositiekaarten van stikstofdioxide en fijn stof beschikbaar. De kaarten geven een beeld van de huidige (2012) en toekomstige situatie voor de periode 2015-2030. De kaarten zijn ondermeer van belang voor de PAS en zullen worden opgenomen in AERIUS. 

De verwachte concentraties voor luchtkwaliteit in Nederland in 2015 en 2020 vallen hoger uit dan eerder verondersteld vanwege hogere concentraties uit het buitenland. De daling in steden die voor 2015 is berekend, zal minder sterk zijn dan vorig jaar was geraamd. Dit komt doordat voor het eerst stikstofoxide-emissie uit mestopslag is meegenomen in de totale uitstoot van stikstofoxide en de geraamde emissie van dieselpersonenauto’s hoger is.

De neerslag van stikstof op de bodem in Nederland laat het tegenovergestelde zien; deze daalt tot 2030 sterker dan in 2012 was geschat. Dit komt door een nauwkeuriger berekeningsmethodiek van de ammoniakuitstoot. Daarnaast is het effect ingecalculeerd van voorgenomen PAS-maatregelen om de ammoniakuitstoot vanuit stallen en bij het uitrijden van mest op het land te beperken.

Grootschalige concentratie- en depositiekaarten Nederland: Rapportage 2013

AERIUS presentie bij delfstofwinners FODI


Op 16 mei heeft AERIUS een presentatie gegeven bij de Federatie van Oppervlaktedelfstoffenwinnende Industrieën (FODI). De kennismaking leidde tot een afspraak voor een vervolgbijeenkomst om te inventariseren welke specifieke behoeften FODI heeft en hoe AERIUS hierbij van dienst kan zijn.

De FODI vertegenwoordigt het overgrote deel van het Nederlandse bedrijfsleven dat zich bezig houdt met de winning van zand, grind, klei en kalksteen. De belangenbehartiging van FODI richt zich in het bijzonder op de beleidsontwikkeling bij provincies en rijksoverheid. De locaties van de delfstofwinningen liggen vaak in de nabijheid van Natura 2000-gebieden waardoor de bedrijven te maken krijgen met nb-wet vergunningen.

FODI website
FODI natuurwetgeving

Agenda
11 juni
1ste workshop AERIUS Register
13 juni
Presentatie CIO's EZ
21 juni
2de workshop AERIUS Register
24 en 25 juni
Opleidingsdagen AERIUS Calculator
2 juli
Werkgroep AERIUS
Deze nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken van het AERIUS project en is bedoeld voor iedereen die direct of zijdelings betrokken is bij de ontwikkeling van AERIUS II.

AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Er zijn twee versies van AERIUS: De huidige versie 1.5 die gebruikt wordt voor de totstandkoming van de PAS. AERIUS II wordt momenteel ontwikkeld voor gebruik bij vergunningverlening en monitoring.