Updates en ontwikkelingen over AERIUS
16 MEI 2013
 

Workshop AERIUS goed bezocht tijdens conferentie 'Natuur in uitvoeringspraktijkOp 25 april jongstleden organiseerden het Ministerie van Economische Zaken (EZ), het Interprovinciaal overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten de werkconferentie ‘Natuur in de gemeentelijke- en provinciale uitvoeringspraktijk, betere dienstverlening voor burger en bedrijf’ in de Jaarbeurs Utrecht. Deelnemers bespraken hoe vergunningverlening en handhaving van het omgevingsrecht een bijdrage kunnen leveren aan verbeteringen van de leefomgeving. AERIUS verzorgde één van de workshops van de conferentie; over de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de AERIUS Calculator. Zowel de workshop als de conferentie werden goed bezocht.

Toespraak Staatssecretaris
Staatssecretaris Dijksma (EZ) opende de conferentie en sprak over een goede balans tussen economie en ecologie. Economische kansen sluiten ecologische kansen niet uit en vice versa. We moeten aan de slag met ‘groene groei’. Van essentieel belang daarbij zijn instrumenten die natuurwetgeving op lokale schaal handen en voeten kunnen geven.

Workshop AERIUS
De workshop van AERIUS trok tweemaal een volle zaal. De helft van de deelnemers was bekend met de PAS, een klein deel tot voordien met de AERIUS Calculator. In het eerste deel van de workshop sprak beleidsmedewerkster Moniek Overes (EZ) over met name de PAS en de omgevingswet. De tweede spreker, projectmanager AERIUS Nico-Dirk van Loo, ging verder in op het project AERIUS, zijn producten en hij gaf specifieke uitleg over de Calculator. Deze versie van de Calculator, die in de zomer haar release heeft, geeft stikstofeffecten van een project weer voor haar omgeving.

Vervolgens mochten de workshopdeelnemers zelf ervaren hoe de Calculator werkt en ze waren zeer enthousiast. “Een fantastisch middel, goede versimpeling van de werkelijkheid en heel visueel”, waren enkele kreten uit de zaal. Wel was er behoefte aan een referentiekader en een enkeling zou het werk alsnog overlaten aan een adviesbureau.

AERIUS kijkt tenslotte terug op een geslaagde workshop, aangezien het meer bekendheid heeft gegeven aan het instrument en de werking. Daarmee is ook het doel van de workshops in het algemeen bereikt om instrumenten uit de praktijk aan te reiken waarmee de uitvoering vereenvoudigd kan worden.

Release AERIUS productenVanaf medio 2013 komen de producten van AERIUS stapsgewijs beschikbaar. Als eerste wordt AERIUS Calculator vrijgegeven. Gebruikers hebben online toegang via calculator.aerius.nl. De Calculator kan na de vrijgave direct worden gebruikt voor vergunningverlening binnen het huidige wettelijk kader. Zodra de PAS in werking treedt, zal ook AERIUS Register beschikbaar komen.

Resultaten laatste sprint calculatorDe Calculator is, op basis van de recente ‘sprint’ in april,  aangepast op onderstaande onderdelen:   

De Vergelijker

  • De resultaten van de Vergelijker bestaan uit  gemiddelde, maximale en gesommeerde depositie plus % van de KDW per habitattype. Dit op verzoek van de werkgroep om tegemoet te komen aan verschillende wijzen van beoordeling op basis van het huidige beleid.
  • De PDF export van de Vergelijker kan men weer laden in de Calculator. De gebruiker kan hiermee de brongegevens van twee situaties in de Calculator in laden en verder gaan met analyses of wijzigingen aanbrengen.
  • Vergunningverleners uit de werkgroep hebben verzocht om een beoordelingscirkel op te nemen in het PDF-exportbestand. Het tabblad ‘Vergelijking’ is daarom uitgebreid met één optioneel invoerveld in, waarmee de vergunningverlener de meest toepasselijke beoordelingsgrens (in km) kan invoeren. Dit invoerveld is optioneel. De beoordelingscirkel is weergegeven in de kaart met depositieverschillen in de export.
  • De informatieknop van de Calculator geeft bij de Vergelijker verschildeposities weer op hexagoonniveau.

Gebruikersgemak

  • Controles: de Calculator voert controles uit op de geldigheid van waarden en gebruikersacties. Bijvoorbeeld een vlak dat onverhoopt kruisende lijnen heeft, accepteert de Calculator niet. Ook legt de Calculator beperkingen op in het aantal en de omvang van bronnen, om te voorkomen dat er met onrealistische projectcomposities wordt gerekend (dit benadeelt de performance en stabiliteit van de Calculator).
  • Weergave x- en y-coördinaten: de Calculator toont x-en y-coördinaten van info-punten voor de ondersteuning van gedetailleerde analysewerkzaamheden. Ook de x- en y-coördinaten van de actuele muispositie worden ten allen tijde getoond.
  • Verbeteringen PDF-bestand: de inhoud van het PDF-exportbestand is verbeterd in leesbaarheid en eenduidigheid. Emissie eenheden worden bijvoorbeeld variabel uitgedrukt, afhankelijk van de grootte van de emissie, zodat het getal altijd goed leesbaar blijft. Daarbij is er een toelichting voor de tabellen geschreven.
  • Download optie: het PDF-bestand kan men downloaden via een link in de ontvangen e-mail. Problemen met te grote bijlagen in de e-mail zijn zo niet meer aan de orde.

AERIUS maakt het luchtigDe AERIUS Calculator moet om kunnen gaan met grotere groepen gebruikers tegelijk. Dit is zeker van belang nu de lancering nadert. Een eerste oefening tijdens de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) liet gelukkig zien dat niet de server maar de internetverbinding van een tiental gebruikers een beperking was.  

De stuurgroep heeft daarom besloten de AERIUS applicatie onder te brengen in het zogenaamde ‘Enterprise Class, Highly Secure Cloud Computing’ systeem van het bedrijf Terremark. Dit systeem levert de mogelijkheid om flexibel in capaciteit te schalen. Ten tijde van veel vraag kan de capaciteit tijdelijk opgevoerd worden. Ten tijde van lage vraag kan de capaciteit omlaag gebracht worden, zodat er niet nodeloos computer servers staan te draaien. Daarnaast kan het ontwikkelteam eenvoudig verschillende versies en producten inrichten en beheren. Op deze manier minimaliseren we de kans dat de calculator onbereikbaar is.
Eerste ervaringen Gebruikers Acceptatie TestIn de week van 13 mei is de Gebruikers Acceptatie Test (GAT) van de AERIUS calculator van start gegaan. Gebruikers uit diverse doelgroepen, zoals vergunningverleners, beleidsmedewerkers en bedrijfsadviseurs, testen de gebruiksvriendelijkheid en functionaliteit van de Calculator.

De testdagen bestaan uit een identieke ochtend- en middagsessie. Elke sessie opent met  een korte presentatie over AERIUS en de mogelijkheden van de Calculator. In de lunchpresentatie komt de relatie tussen AERIUS en de bouwstenen van de PAS aan de orde. Na de presentie voeren de deelnemers testsituaties uit, waarbij ze onder meer deposities uitrekenen en bestanden exporteren en importeren.

Aan het eind van elke sessie geven de deelnemers hun mening over de huidige applicatie via een zogenaamde ’Stille Wand’ waar ze reageren op drie stellingen. De gebruikers zijn over het algemeen erg enthousiast over het gemak, de vormgeving en de snelheid van de Calculator. De GAT heeft ook al enkele verbeterpunten opgeleverd. Deze punten liggen vooral op het gebied van ‘invoer’. Het AERIUSteam pakt deze punten met plezier op. Kortom, de GAT heeft voor aanbevelingen en een versterking van het draagvlak van AERIUS gezorgd.

AERIUS folder beschikbaarIn de onlangs verschenen folder onder meer aandacht voor de volgende onderwerpen:
de AERIUS deelproducten worden toegelicht en aangevuld met toepassingen uit de praktijk. Tevens spreken vijf toekomstige gebruikers, uit verschillende werkvelden, in het kort hun waardering uit over AERIUS. Met enkele screenshots tenslotte wordt een beeld van de werking van de Calculator gegeven.

Via het contactformulier op de website kunt u gedrukte exemplaren van de flyer bestellen.
Wilt u de Calculator uitproberen? Dan kunt u zich eveneens via het contactformulier aanmelden voor gebruik van de demoversie (beschikbaar deze zomer).

Meer communicatie met GeoSpatieHet AERIUSteam heeft extra versterking gekregen op het communicatieve vlak. Wieke Dubelaar-Versluis van GeoSpatie werkt sinds april twee dagen per week aan communicatieve en redactionele taken. Haar inhoudelijke achtergrond als fysisch geograaf en werkervaring als redacteur bij een klimaatplatform komen daarbij goed van pas. “Het zou mooi zijn als binnenkort steeds meer mensen het gemak en nut van AERIUS kennen”. Hiervoor zijn vlotte leesbare teksten nodig, bijvoorbeeld voor de calculator. Ook andere soorten teksten zal zij onder de loep nemen, zoals van de website, nieuwsbrief of flyer. Naast redactioneel werk zal ze uiteindelijk ook presentaties geven om tekst en uitleg van AERIUS over te dragen.

Agenda
17 mei 2013
laatste testdag in Utrecht

22 mei 2013
Werkgroep AERIUS

23 mei 2013
Stuurgroep AERIUS
 
Deze nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken van het AERIUS project en is bedoeld voor iedereen die direct of zijdelings betrokken is bij de ontwikkeling van AERIUS II.

AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Er zijn twee versies van AERIUS: De huidige versie 1.5 die gebruikt wordt voor de totstandkoming van de PAS. AERIUS II wordt momenteel ontwikkeld voor gebruik bij vergunningverlening en monitoring.