Ontwikkelsprint #25 en #26: Meldingen makkelijk met Calculator

In de ontwikkelsprints 25 en 26 heeft het AERIUS team de grenswaarderegeling van de PAS geïmplementeerd in de Calculator. De gebruiker ziet direct of zijn project onder de grenswaarde valt en kan straks vanuit de Calculator meteen een melding doen. Aan de bouw van Register wordt samen met de bevoegde gezagen hard getrokken. Lees verder

Calculator blijft vrij beschikbaar

Voor de terinzagelegging van de PAS is een bèta versie van AERIUS Calculator vrij beschikbaar gesteld. Inmiddels is besloten dat dit zo blijft. U heeft géén inlogcode meer nodig om het instrument te gebruiken. De bestaande gebruikersmailing vervalt. In het vervolg houden we u via deze nieuwsbrief en de AERIUS website op de hoogte van nieuwe releases en andere gebruikerszaken. Lees verder

Volle zalen bij informatiebijeenkomsten PAS en AERIUS

Met steeds zo’n 75 tot 300 bezoekers per avond hebben de twaalf provinciale informatiebijeenkomsten over de PAS en AERIUS grote belangstelling getrokken. Het AERIUS team stond klaar om ondernemersvragen te beantwoorden. Velen maakten gebruik van de gelegenheid om met de Calculator de eigen situatie te bekijken. Staatssecretaris Dijksma heeft inmiddels aan de Tweede Kamer meegedeeld dat het streven is dat de PAS half april wordt vastgesteld. Lees verder

De PAS door de ogen van bedrijven

De PAS lééft bij haar toekomstige gebruikers, zo bleek wel uit de grote aantallen ondernemers die de informatieavonden bezochten. Zij zitten te wachten op de mogelijkheid om weer te investeren en de vereenvoudiging van de vergunningverlening gaat hen daarbij helpen. Tegelijk zijn er ook de nodige vragen en zorgen. ‘Ik heb geen Nb-wet vergunning, wat gebeurt er dan onder de PAS?’ ‘Hoe is de ontwikkelingsruimte voor de landbouw geborgd?’ ‘Hoe zit het met provinciale beleidsregels?’ We geven een overzicht van veelgestelde vragen én de antwoorden. Lees verder

Teams AERIUS en RIVM op weg naar overdracht instrumentarium

Zodra de PAS van start gaat, zal het AERIUS team het technisch en wetenschappelijk beheer van het rekeninstrument overdragen aan het RIVM. Om de overdracht soepel te laten verlopen, wordt het AERIUS team gehuisvest op het RIVM terrein. Op 15 januari vond in Bilthoven een kennismakingsmiddag plaats. Zo’n 35 AERIUS medewerkers en RIVM’ers gaven elkaar een inkijk in hun dagelijkse praktijk van stikstofmodellering, gegevensvoorziening en ICT-ontwikkeling. Een mooie opmaat voor de daadwerkelijke verhuizing. Lees verder

Terinzagelegging PAS afgelopen

Op 20 februari liep de terinzagelegging van de PAS ten einde. In totaal maakten meer dan 500 bedrijven, maatschappelijke organisaties, gemeenten en burgers gebruik van de gelegenheid om hun visie te geven op de PAS. De ministeries van EZ en IenM, in samenspraak met de provincies en het ministerie van Defensie, zullen hierop reageren in een Nota van Antwoord. Lees verder

Goed om te weten

Engelstalige Calculator
In de ons omringende landen bestaat veel belangstelling voor de PAS en AERIUS. Deze maand vond de release plaats van een volledig Engelstalige versie van AERIUS Calculator. Naar het Engelstalige nieuwsbericht

AERIUS routekaart
Meer weten over de verschillende AERIUS producten en de manier waarop ze samenhangen? Bekijk dan de nieuwe AERIUS routekaart.

Artikel Emissieregistratie
Leestip: in het tijdschrift Milieu verscheen het artikel ‘Emissieregistratie: tot op de vierkante meter’. Het gaat in op de rol van de ER in de gegevensvoorziening van de PAS, het NSL en de Kaderrichtlijn Water en de almaar toenemende vraag naar meer en meer gedetailleerde informatie.

Commissie MER
Op 30 januari heeft het AERIUS team een toelichting gegeven op Monitor 2014, de Calculator en de bijbehorende kwaliteitstoetsen voor de Commissie MER. De Commissie is ervan overtuigd dat op een gedegen en verantwoorde manier wordt gewerkt aan het AERIUS instrumentarium.

Schouw door RIVM
Op verzoek van het ministerie van EZ voert het RIVM een schouw uit op Monitor 2014.2. Het RIVM beoordeelt de verwerking van de emissiegegevens en de verfijningen in relatie tot landelijke rapportages zoals de NEC. Ook bekijkt het RIVM hoe de door AERIUS berekende totale concentraties en deposities zich verhouden tot meetgegevens van het RIVM.

 

Agenda