Updates en ontwikkelingen over AERIUS
28 MAART 2013
 

We zijn er bijna...Nog één sprint en de gebruikerstest te gaan en dan is AERIUS II.0 gereed voor de lancering. In maart zette het ontwikkelteam grote stappen vooruit met de introductie van de Vergelijker en een nieuwe marker.

VergelijkerDe ontwikkeling van AERIUS II.0 stond in maart volledig in het teken van de Vergelijker. Met deze functionaliteit kan de gebruiker twee situaties aanmaken, doorrekenen en vergelijken op emissie en depositie. De Vergelijker is toegevoegd op verzoek van de gebruikers. Op 21 maart is samen met enkele gebruikers gewerkt aan de layout en inhoud van het exportdocument.

De Vergelijker is cruciaal voor de vergunningverlening. Hij stelt de gebruiker in staat om te beoordelen of een toekomstige situatie meer of minder depositie zal opleveren dan een huidige situatie. De Vergelijker kan ook gebruikt worden voor andere analyses zoals de afweging van verschillende varianten of de cumulatieve bijdrage van verschillende ontwikkelingen.

Marker gericht op ecologisch effectAERIUS bevatte tot nu toe twee zogenoemde ‘markers’. De eerste geeft per natuurgebied aan op welke locatie de hoogste projectbijdrage aan stikstof plaatsvindt. De tweede markeert de locatie met de hoogste totale depositie bij overschrijding van de Kritische Depositiewaarde (KDW).

In maart introduceerde het ontwikkelteam een derde marker. Deze toont de locatie met de hoogste relatieve overschrijding van de KDW. Een overschrijding van 5 mol voor een habitattype met een KDW van 400 is dan hoger dan een overschrijding van 8 mol voor een habitattype met een KDW van 1200. Zo relateert de marker de mate van overschrijding aan de gevoeligheid van het habitattype. En juist deze relatieve overschrijding is heel bepalend voor de ecologische effecten.

GebruikerstestIn de week van 13 tot en met 17 mei vindt de GebruikersAcceptatieTest (GAT) plaats van AERIUS II.0. Met de GAT bepalen de gebruikers of AERIUS hen in voldoende mate ondersteunt, zowel inhoudelijk als wat betreft gebruiksvriendelijkheid. De gebruikers krijgen de mogelijkheid om alle functionaliteiten in de applicatie te testen. De testcoördinator rapporteert aan de werkgroep AERIUS. Uiteindelijk besluit de stuurgroep AERIUS over de gereedheid voor productie.
 
De GAT wordt georganiseerd in samenwerking met de Gemeenschappelijke Beheer Organisatie van IPO. De testdagen vinden plaats in Den Bosch, Zwolle, Den Haag, Arnhem en Utrecht. Op welke dag we in welke stad aanwezig zijn, communiceren we de komende weken via Aerius.nl.

AERIUS op padDemonstratie AERIUS voor staatssecretaris
Op 4 maart bracht staatssecretaris Sharon Dijksma een bezoek aan de programmadirectie Natura 2000. Op de agenda stond ook een demonstratie van AERIUS II. Dat de staatssecretaris hoge verwachtingen heeft van AERIUS bleek al voorafgaand aan de presentatie: “Ik heb vernomen dat AERIUS het instrument is dat alles makkelijker gaat maken.” En gezien de positieve reactie van de staatssecretaris na afloop gaat AERIUS die verwachting ruimschoots waarmaken.

Seminar Clean Air for Nature
Op voorstel van de Europese expert groep ‘Strategy on Air Pollution’ vond op 20 maart het seminar Clean Air for Nature plaats. De bijeenkomst bracht beleidsmakers van de beleidsvelden luchtverontreiniging en natuur in gesprek. Ze verkenden de mogelijkheden voor maatregelpakketten die doelen dienen op het gebied van zowel schone lucht (volksgezondheid) als natuur. AERIUS, als onderdeel van de PAS, gaf een demonstratie van de mogelijkheid om die koppeling handen en voeten te geven, zowel beleidsmatig als in de vergunningverlening.

Provinciale Staten Zeeland, sessie ’Zicht op beleid’
Op vrijdag 22 maart informeerden medewerkers van de provincie Zeeland de leden van Provinciale Staten over Natura 2000 beheerplannen en de PAS. De provincie staat met overtuiging achter de PAS en de instrumenten Herstelstrategieën, Ontwikkelingsruimte en AERIUS 1.5. Het AERIUS-team heeft de toepassing van AERIUS II toegelicht en twee casussen laten zien. De Statenleden spraken het vertrouwen uit dat AERIUS II een belangrijke bijdrage levert aan het vereenvoudigen van de vergunningverlening voor de Nb-wet.

Natuur in de uitvoeringspraktijk van gemeenten en provincies
Meld je aan!
Het IPO, de VNG en het ministerie van EZ organiseren op 25 april 2013 de werkconferentie ‘Natuur in de gemeentelijke en provinciale uitvoeringspraktijk’. Staatssecretaris van Economische Zaken Sharon Dijksma opent de conferentie. Locatie is de Jaarbeurs te Utrecht.

De conferentie is bedoeld voor medewerkers van provincies, gemeenten en regionale uitvoeringsdiensten die werken aan een goede leefomgeving én een betere vergunningverlening en handhaving van het omgevingsrecht. Tijdens de conferentie kun je deelnemen aan workshops over concrete maatregelen en best practices om de uitvoeringspraktijk te versoepelen. Meer informatie over het programma en de workshops.
Wil je meedenken over een betere uitvoering van de natuurwetgeving in samenhang met de WABO? Meld je dan vóór 17 april aan via d.c.braun@minez.nl en geef je eerste en tweede voorkeur op voor de workshops. Deelname is gratis.

 
Agenda
Deze nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken van het AERIUS project en is bedoeld voor iedereen die direct of zijdelings betrokken is bij de ontwikkeling van AERIUS II.

AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Er zijn twee versies van AERIUS: De huidige versie 1.5 die gebruikt wordt voor de totstandkoming van de PAS. AERIUS II wordt momenteel ontwikkeld voor gebruik bij vergunningverlening en monitoring.