Updates en ontwikkelingen over AERIUS
28 FEBRUARI 2013
 

II.0; we zijn er bijna!In februari heeft het scrumteam hard gewerkt aan de verdere afronding van AERIUS II.0. Door de afronding neemt het aantal nieuwe “grote” functionele uitbreidingen af. De aandacht gaat steeds meer uit naar verbeteringen op eerder ontwikkelde functionaliteit en op algemene kwaliteitsbewaking- en verbetering.
Leidraad bij de functionele uitbreidingen en kwaliteitsverbeteringen is dat de eindgebruiker zoveel mogelijk geassisteerd wordt door AERIUS II.0 bij het invoeren van juiste projectgegevens en het verkrijgen / interpreteren van rekenresultaten in een duidelijk leesbare vorm.

Richting AERIUS II.1Naast de afronding van de laatste zaken voor AERIUS II.0 zijn de voorbereidingen voor AERIUS II.1 gestart. In AERIUS II.1 zijn de beleidsmatige keuzes van de PAS verwerkt. Voor het definitief maken van de beleidsmatige keuzes is het voor alle bestuurders van belang een goed beeld te hebben van de impact. Voor de bestuurlijke conferentie die over ongeveer vier weken plaatsvindt, draagt AERIUS zijn steentje bij door het inzichtelijk maken van de PAS effecten.
De bestuurlijke conferentie wordt georganiseerd om met alle bevoegde gezagen een gedeeld beeld te krijgen over de beoogde werking van de PAS. Waar staan we nu en hoe richten we het proces in dat leidt tot afronding en vaststelling van de PAS. Voor de bestuurders is het van belang om dan inzichtelijk te hebben wat de gevolgen zijn van de PAS voor de Natura 2000-gebieden waarvoor zij aan de lat staan. Hiervoor is het van belang om de laatste besluiten van de Regiegroep te verwerken en om de stand van zaken van de PAS en ontwikkelingsruimte op dit moment weer te geven. Dit beeld wordt op basis van AERIUS 1.5 gegeven met toevoeging van de volgende zaken:

  • Nieuwe projectenlijst o.b.v. inventarisaties provincies eind 2012;
  • Feitelijk i.p.v. vergund gebruik voor de landbouw;
  • Aanpassing duinencorrectie Wadden;
  • Verwerken besluitvorming regiegroep over reservering ontwikkelingsruimte, grenswaarde en schaalniveau

Deze gegevens verwerken we niet in de publieke versie van AERIUS 1.5. De definitieve besluiten omtrent ontwikkelingsruimte nemen we samen met de nieuwe GCN/GDN gegevens mee in AERIUS 1.6. Op basis hiervan stellen we de PAS vast.

Wat mag de gebruiker verwachten?Om iedereen een goed beeld te geven van de komende producten die AERIUS gaat opleveren hierbij een nieuw overzicht van de deelproducten van zowel AERIUS II.0 als II.1. Begin april is AERIUS II.0 gereed voor de gebruikers acceptatietest (GAT). Begin mei voegen we nog de “vergelijker” toe als extra functie om de eindgebruikers te ondersteunen bij analyses. Daarna gaan we werken aan AERIUS II.1 voor de inwerkingtreding van de PAS. Rond de zomer is duidelijk hoe de monitorings- en publieksinformatie wordt meegenomen.

ReviewsIn februari heeft Het Expertise Centrum een onderzoek gedaan naar de productiviteit van de systeemontwikkeling en de kwaliteit en onderhoudbaarheid van de opgeleverde software. In hun rapportage kwamen de consultants met drie hoofaanbevelingen.

  1. Houd het huidige ontwikkelteam in tact. De consultants hadden bewondering voor de manier waarop het ontwikkelteam zijn ideeën en suggesties via workshops bespreekbaar wist te maken met mensen uit de praktijk. Het ontwikkelteam is in staat om zonder een uitgewerkte functionele architectuur van het te bouwen instrument te komen tot een aansprekend resultaat.
  2. De consultants adviseerde om de voorzijde van het ontwikkeltraject te versterken door een functionele architectuur op te leveren als overgangsproduct tussen inhoud en het systeemontwikkeltraject. Hierdoor kan het project een betere inschatting maken van planning en kosten.
  3. Daarnaast  is het advies de achterzijde beter te organiseren door al voor AERIUS 11.0 alle eisen van architectuur, programmeerkwaliteiten en documentatie op orde te hebben voor gebruikerstesten en onderhoud.

De adviezen hebben we als AERIUS team opgepakt en hier zijn we ondertussen mee bezig.

Daarnaast heeft half februari de Gateway review plaatsgevonden. In een week tijd zijn 18 mensen geïnterviewd door een externe commissie over de ontwikkeling van AERIUS. Op basis van de interviews geeft de commissie haar bevindingen over het project mee aan de opdrachtgever. De presentatie van de resultaten van de Gateway review vindt plaats in de Regiegroep.
Voor de interviews zijn zowel leden van het AERIUS team als daarbuiten benaderd. Ook leden van de werkgroep AERIUS hebben hier ook een belangrijk steentje aan bijgedragen.

Uitbreiding team

Afgelopen maand zijn weer twee nieuwe mensen aan de slag gegaan voor AERIUS: Arie Duindam en Michiel van Heek. Hieronder geven ze beiden kort weer waar ze mee bezig zijn.
 
Arie Duindam
Ik werk aan IMAER, het informatiemodel voor AERIUS. Met dit geografische informatiemodel kunnen gegevensstromen rond vergunningsprocessen van en naar AERIUS beter worden benut en is betere samenwerking mogelijk in de digitale werkprocessen rond AERIUS.

Michiel van Heek
Als adviseur en ontwikkelaar in open source software en geodata-infrastructuur ben ik breed inzetbaar. Binnen AERIUS speel ik in op specifieke kennisbehoeften, zoals query-performance in PostgreSQL en rasters in PostGIS. Dit houdt in dat ik uitzoek hoe dingen werken en mee help om ze concreet toe te passen in AERIUS.Uitbreiding team

AERIUS gebruikershandleidingNu AERIUS II.0 nagenoeg gereed is, start ook het werk aan de gebruikershandleiding. Deze gebruikershandleiding zal naast de technische documentatie beschikbaar worden gesteld op de website van AERIUS. Er is gekozen om de gebruikershandleiding visueel uit te werken. Dat wil zeggen dat de gebruiker van specifieke taken in concrete stappen uitgewerkt te zien krijgt wat, wanneer en waarom in een bepaald scherm er een handeling van de gebruiker wordt verwacht. Deze stappen schema’s kunnen indien gewenst ook als een logisch stappenplan worden geprint door de gebruiker zelf. Tijdens de demo zal er ook een voorbeeld worden gepresenteerd.Resultaten sprint 6De volgende functies worden tijdens de demo op 5 maart getoond:

1. Berekening effecten van een plan op basis van plan-omvang
De gebruiker krijgt met deze functionaliteit op basis van plan-omvang een indicatie van het stikstofeffect van een globaal plan. De functie geeft de mogelijkheid om een vlak te tekenen en enkel aan te geven dat daar industrie ontwikkeld wordt. AERIUS gebruikt dan de oppervlakte van het vlak en de gemiddelde emissie kentallen gebaseerd op cijfers uit de GCN om een globale indicatie te geven. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de toepasbaarheid van deze kentallen voor zijn/haar doel.

2. Controle op gebruikersinvoer
AERIUS wil de gebruiker bij de gegevensinvoer wijzen op foutieve invoer. Daarom zijn invoervelden uitgerust met controles op de waarden die de gebruiker invult. De kwaliteit van de beschrijving van het project/activiteit en de kwaliteit van de depositieberekeningen worden hiermee vergroot.
De gebruiker krijgt bij incorrecte invoer een melding. AERIUS bewaakt dat de gebruiker pas verder kan met de volgende stap als alle fouten gecorrigeerd zijn.
Onderstaand een figuur van een controle en de melding aan de gebruiker:

3. Verbeteringen importfunctie 
De huidige importfunctie voor OPS bronnen/rekenpunten, uitwisselingsbestanden (zgn. GML-bestanden) en PDFs (bijvoorbeeld de PDF als bijlage bij de vergunningaanvraag ) is op verschillende punten verbeterd. 
De gebruiker krijgt met deze verbeteringen meer controle. Door meegeleverde  specifieke informatie over de import kan de gebruiker makkelijker eventuele correcties aanbrengen in het importbestand of in AERIUS zelf. AERIUS meldt aan de gebruiker hoeveel bronnen/rekenpunten succesvol en niet succesvol zijn geïmporteerd. Daarnaast krijgt de gebruiker expliciet de keuze om een bestaande bron in AERIUS te vervangen of te behouden als het importbestand op dezelfde coördinaten al een bron bevat.
4. Verbeteringen inhoud en opmaak van email met PDF bijlage
Voor de communicatie met de eindgebruiker die een PDF met projectgegevens en rekenresultaten ontvangt, is het belangrijk dat de e-mail een duidelijke en volledige inhoud en opmaak bevat. Onderstaande figuur toont een verbeterde opmaak en inhoud. 

Mocht iets misgaan bij het genereren van de PDF dan krijgt de gebruiker hier een gerichte e-mail over.

5. Integrale kwaliteitscontrole op AERIUS II.0
Met het oog op de release, live-gang en audit van AERIUS II.0 is de code van AERIUS integraal  gecontroleerd en waar nodig verbeterd. Ook is er speciale software geïnstalleerd waarmee continue de technische kwaliteit van het project kan worden gevolgd. Vanaf de huidige sprint zal er standaard ook capaciteit worden vrijgemaakt voor het bewaken van de kwaliteit van de broncode. Tijdens de audit hebben de programmeurs een pluim gekregen voor hun geleverde werk en de eigen kritische houding die er voor zorgt dat de kwaliteit van de bron code goed is. Natuurlijk zijn er altijd verbeteringen mogelijk en die zullen de komende weken ook geïmplementeerd gaan worden.

6. Vergelijking depositie tussen twee scenario’s: depositie-verschillen op de kaart
Op basis van de feedback op de AERIUS vergelijker uit de werkgroep van februari is een aanvullend ontwerp gemaakt dat de verschillen in depositie tussen twee scenario’s visueel weergeeft op de kaart.
In de figuur hieronder is snel en makkelijk te zien op welke locaties situatie 1 (“Huidige situatie”) meer depositie oplevert dan in situatie 2 (“Plan Noord…”), of andersom. Het idee is om middels minder transparantie de relevante locaties (met grote verschillen) duidelijker aan te geven. Locaties met slechts marginale verschillen worden daarentegen transparanter weergegeven en zijn dus minder opvallend. Voor de weergave is gekozen voor het gebruik van twee kleuren.
7. Ontwikkeling gebruikersschil: sector- en broneigenschappen mobiele bronnen en werktuigen (industrie) en zeescheepvaart
Tenslotte is in februari de gebruikersschil afgemaakt waarmee sector- en broneigenschappen voor mobiele bronnen, werktuigen (voor de industrie) en zeescheepvaart zijn in te voeren. Helaas is deze functionaliteit nog niet bruikbaar voor daadwerkelijke vergunningaanvragen. Zo moeten de emissiefactoren voor voertuigcategorieën (tbv emissieberekeningen van mobiele bronnen/werktuigen) nog ingewonnen worden. Daarnaast lopen er nog onderzoekswerkzaamheden i.s.m. derden om emissiefactoren (en de variabelen waarop deze kunnen verschillen) af te leiden / te berekenen voor de zeescheepvaart. Niettemin geven onderstaande ontwerpen een beeld van de gebruikersschil:
 
Mobiele bronnen: klassen en brandstofverbruik:


Zeescheepvaart: broneigenschappen en aansluitingen tussen kades en (manouvreer / vaar-)routes 
Agenda
4 maart
Presentatie AERIUS bij bezoek Staatssecretaris EZ
5 maart
Gebruikers- en werkgroep
2 april
Oplevering AERIUS II.0
 
Deze nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken van het AERIUS project en is bedoeld voor iedereen die direct of zijdelings betrokken is bij de ontwikkeling van AERIUS II.

AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Er zijn twee versies van AERIUS: De huidige versie 1.5 die gebruikt wordt voor de totstandkoming van de PAS. AERIUS II wordt momenteel ontwikkeld voor gebruik bij vergunningverlening en monitoring.