Ontwikkelsprint maart: Monitor en Register

In maart hebben de AERIUS ontwikkelaars opnieuw veel voorbereidingen getroffen voor Monitor 2014, gericht op oplevering in juni. Het functioneel ontwerp is inmiddels gereed. De AERIUS werkgroep heeft zich deze maand in kleine workshops in detail gebogen over de uitwerking van Register, waardoor de ontwikkelaars ook hier weer mee verder kunnen. Lees verder

AERIUS op Rijks ICT-dashboard

Vanaf april is AERIUS als project opgenomen op het Rijks ICT-Dashboard. Het dashboard geeft informatie over de projectbeheersing van grote en hoogrisico ICT-projecten van het Rijk. AERIUS behaalt een totaalscore van 10 uit 10, wat wil zeggen dat het project op schema ligt om binnen tijd en budget te worden gerealiseerd. Het Rijks ICT-dashboard is een product van de Interdepartementale Commissie Chief Information Officers. Lees verder

Film over AERIUS en de PAS

Zien hoe AERIUS in de praktijk werkt? Bekijk dan de korte film over AERIUS en de PAS in de dagelijkse praktijk van ondernemen, planvorming, vergunningverlening en beleid. We maakten de film in samenwerking met de provincie Zeeland. Naar de film

AERIUS Monitor 2014 berekent ontwikkelingsruimte PAS

Staatssecretaris Dijksma, de gedeputeerden landelijk gebied en een vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen hebben besloten de PAS te willen vaststellen op basis van definitieve cijfers voor de beschikbare ontwikkelingsruimte bij inwerkingtreding van de PAS. Deze cijfers zullen worden berekend met AERIUS Monitor 2014. Dit schrijft de staatssecretaris in een brief aan de Tweede Kamer. Lees verder

RIVM hoofdaannemer beheer en doorontwikkeling AERIUS

De Regiegroep Natura 2000 en PAS heeft het RIVM aangewezen als hoofdaannemer voor het beheer en de doorontwikkeling van AERIUS. Zodra AERIUS producten gereed zijn en in gebruik worden genomen voor de PAS, zullen ze overgaan van het ontwikkelteam naar het RIVM. Het ministerie van Economische Zaken blijft eigenaar van het instrument. Lees verder

Oppervlaktedelfstoffenwinners kunnen goed uit de voeten met AERIUS

De functionaliteiten in AERIUS sluiten goed aan op de behoefte van de oppervlaktedelfstoffenwinnende industrie. Dit was de reactie van vertegenwoordigers van de sector tijdens een bijeenkomst over AERIUS op 8 april. Het AERIUS team demonstreerde het instrument met een casus over zandwinning in het IJsselmeergebied. Lees verder

Nieuwe stuurgroep AERIUS voor ontwikkeling en implementatie

De Regiegroep Natura 2000 en PAS heeft besloten de huidige stuurgroep AERIUS op te heffen en een nieuwe stuurgroep op te richten. Naast ontwikkeling neemt de nieuwe stuurgroep ook de implementatie van AERIUS onder haar hoede. De stuurgroep is voor dit doel uitgebreid met vertegenwoordigers van het IPO-PAS en PAS-bureau. Het RIVM is als toekomstig beheerder van AERIUS al eerder aangesloten. Lees verder

Senior developer Maarten Steur versterkt ontwikkelteam

Vanaf maart is het AERIUS team uitgebreid met senior developer Maarten Steur. Maarten is Java ontwikkelaar en brengt daarnaast veel kennis mee voor visualisaties binnen de AERIUS webomgeving. Als eerste werkt hij aan de implementatie van SRM2, het verspreidingsmodel voor stikstof vanuit verkeer en vervoer zoals ook gebruikt binnen het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Lees verder

Overzichtsartikel AERIUS in tijdschrift Milieu

Een overzichtsartikel over AERIUS is verschenen in het tijdschrift Milieu van de VVM, vereniging van milieukundigen. Centraal staan de stappen die de gebruiker doorloopt om een berekening te maken van de stikstofeffecten van zijn plannen op omringende Natura 2000-gebieden. Andere onderwerpen: de PAS als context, de User Centered Design filosofie, verspreidingsmodellen, het kwaliteitsproces en het toekomstperspectief. Lees verder

Goed om te weten

PAS-wijzer
De nieuwe PAS-wijzer legt kort en bondig uit wat de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) is en hoe de PAS werkt. Ook AERIUS als rekeninstrument van de PAS komt aan bod. De praktische uitwerking van de PAS in een gebied wordt geïllustreerd aan de hand van het Friese Natura 2000-gebied de Bakkeveense Duinen.

Website Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden
Het RIVM heeft een interactieve website gelanceerd met de resultaten van het Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden (MAN). De data uit het MAN worden onder meer gebruikt voor de ijking van OPS, de rekenkern van AERIUS.

 

Agenda

AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen in het AERIUS project.