Ontwikkelsprint 21-23: Calculator voorbereid op productiefase

Ondersteuning voor de ontwikkeling van de PAS, in het bijzonder met AERIUS Monitor 2014, vroeg deze zomer de meeste aandacht van het AERIUS team. De resterende tijd werd gebruikt om de Calculator voor te bereiden op de landelijke ingebruikname na inwerkingtreding van de PAS. Het organische resultaat van bijna twee jaar ontwikkelen werd gereorganiseerd en gestabiliseerd voor maximaal gebruikersgemak. Lees verder

Bestuurders bespreken resultaten Monitor 2014

Op 17 september hebben staatssecretaris Dijksma, de minister van Infrastructuur en Milieu, de gedeputeerden landelijk gebied en een vertegenwoordiging van de Unie van Waterschappen gesproken over de PAS. De bestuurders stellen vast dat op basis van de huidige berekeningen met AERIUS Monitor voor een belangrijk deel in de verwachte behoefte aan ontwikkelingsruimte op verantwoorde wijze kan worden voorzien door de PAS. Zij constateren echter ook dat het werk nog niet klaar is. Lees verder

Afwijkende stal? Rav-codes stapelen!

Voor het berekenen van ammoniakemissies uit stallen werkt AERIUS met emissiefactoren voor stalsystemen uit de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav-codes). In de AERIUS werkgroep bleek behoefte te bestaan om ook combinaties van stalsystemen door te kunnen rekenen. Het AERIUS team en het PAS-bureau hebben daarom samen met gebruikers een systematiek ontworpen voor het ‘stapelen’ van Rav-codes. Lees verder

Nieuw klikmodel Register in aantocht

In drie workshops hebben toekomstig gebruikers zich afgelopen weken gebogen over de functionaliteit van AERIUS Register. Aan bod kwamen het invoeren van prioritaire projecten, de vergunningenbijlage uit de Calculator en rollen en rechten van gebruikers. Ook het registreren van meldingen van activiteiten met een stikstofuitstoot onder de grenswaarde kwam aan de orde. Het AERIUS team gaat aan de slag met de behoeften en levert eind september een nieuw klikmodel van Register op. Lees verder

AERIUS en de informatievoorziening voor de Omgevingwet

Het RIVM heeft een inventarisatie gemaakt van de toets- en rekeninstrumenten die vergunningverleners gebruiken voor het beoordelen van de effecten van ruimtelijke plannen op onze leefomgeving. AERIUS is een van die instrumenten. Uit de inventarisatie blijkt dat er op termijn mogelijk goede kansen zijn voor afstemming tussen AERIUS en de Monitoringstool van het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. Lees verder

Meststoffenfabrikant Yara en AERIUS team bekijken stikstofeffecten nieuwe fabriek

Kunstmestfabrikant Yara uit Sluiskil rekende met AERIUS Calculator door wat de stikstofeffecten zijn van een geplande nieuwe fabriek op Natura 2000-gebieden in Nederland. Tijdens een werkbezoek van het AERIUS team en de provincie Zeeland werden de resultaten samen bekeken. Adviseur Roel Henderickx van SPAingenieurs die de berekeningen voor Yara uitvoerde, is zeer enthousiast over de Calculator: “Dit is ICT zoals ICT bedoeld is: het ontzorgt je maximaal.” Lees verder

Goed om te weten

Geregistreerd handelsmerk
AERIUS is recent geregistreerd als handelsmerk in Europa.

Stikstofdepositie duinen
Het RIVM publiceerde deze zomer de resultaten van een onderzoek naar het verschil tussen de gemeten en gemodelleerde stikstofdepositie in de duinen. Stikstof uit zee is vermoedelijk de belangrijkste oorzaak.

Helpdesk
De digitale helpdesk AERIUS en PAS is er voor alle vragen over het rekeninstrument en het beleid. Anticiperend op haar rol in de uitvoering van de PAS neemt het PAS-bureau binnenkort de helpdesk over van het AERIUS team.

 

Agenda

AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen in het AERIUS project.