Ontwikkelsprint #24: Stikstofdepositie per habitattype in beeld

In sprint 24 bouwde het AERIUS ontwikkelteam een nieuw filter in Monitor waarmee de gebruiker per habitattype de stikstofdepositie op een gebied kan bekijken. De gebiedssamenvattingen van Monitor zijn uitgebreid met extra kaarten en bevatten nieuwe data over de locatie en details van herstelmaatregelen. De ontwikkelaars zijn van start gegaan met de bouw van Register. Voor de Calculator werd de realisatie van een volledige Engelstalige versie in gang gezet. Lees verder

INTERVIEW “De werkgroep zat achter het stuur van de ontwikkeling van AERIUS”

In oktober vond de 24e ontwikkelsprint van AERIUS plaats. Na twee jaar ontwikkelen is de Calculator gereed, staat Register in de steigers en heeft Monitor de totstandkoming van de PAS ondersteund. Bijzonder is dat de bouw werd aangestuurd door zo’n vijftien tot twintig toekomstig gebruikers, verenigd in de AERIUS werkgroep. Met vergunningverlener en werkgroeplid Ger Leeuwerke van de Omgevingsdienst Brabant Noord reflecteren we op het resultaat van deze aanpak. Lees verder

Quick scan ‘Trends in ammoniakconcentraties en -emissies’ aangeboden aan Kamer

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken heeft op dinsdag 21 oktober 2014 het rapport ‘Trends in ammoniakconcentraties en -emissies; een quick scan’ van de Commissie Deskundigen Meststoffenwet naar de Tweede Kamer gestuurd. In het rapport geeft de commissie enkele mogelijke verklaringen voor het verschil tussen de berekende uitstoot van ammoniak en de gemeten concentraties in de lucht. De staatssecretaris stelt geen redenen te hebben om te twijfelen aan de wetenschappelijke kwaliteit van de gebruikte modellen. Het in het advies genoemde verspreidingsmodel OPS vormt ook de rekenkern van AERIUS. Lees verder

SIG reviewt broncode AERIUS

De Software Improvement Groep (SIG) is van start gegaan met een kwaliteitstoets op de broncode van AERIUS. Voor het toekomstig beheer en de doorontwikkeling van AERIUS is het van belang dat de code aan de hoogste standaarden voldoet. SIG toetst aan de NEN-norm voor onderhoudbaarheid van code. Het RIVM, de toekomstig beheerder van AERIUS, vereist dat op alle onderdelen minimaal vier van de maximaal vijf sterren worden behaald voordat het instituut de applicatie in beheer neemt. Lees verder

Werkbezoek PAS en AERIUS aan Wallonië

Net als in Nederland is ook in Wallonië stikstof een belangrijke belemmering voor het halen van Natura 2000-doelen. Op 10 oktober bracht een vertegenwoordiging van het ministerie van EZ, de provincie Limburg en het AERIUS team een werkbezoek aan de Waalse overheid. De bespreking was onderdeel van een serie bezoeken aan de buurlanden om te komen tot een grensoverschrijdend toetsingskader voor stikstof. Lees verder

Presentatie Java evenement J-Fall 2014: Rekenen met je videokaart

Resultaten van AERIUS zijn meestal klaar terwijl de gebruiker wacht. Hoe kunnen die omvangrijke berekeningen zo snel worden uitgevoerd? Het ICT-geheim is dat het om steeds dezelfde berekeningen gaat waarbij alleen de data (bron-receptor combinatie) wijzigt. Dit is precies waar videokaarten goed in zijn. Tijdens het jaarlijkse evenement van de Nederlandse Java User Group legde AERIUS ontwikkelaar Maarten Steur uit hoe het met Java mogelijk is om berekeningen te verleggen van de centrale processor van de computer naar de grafische processor (GPU) op de videokaart. Lees verder

Opleiding PAS en AERIUS in ontwikkeling

Nu de inwerkingtreding van de PAS dichterbij komt, wordt als onderdeel van de implementatie ook hard gewerkt aan een opleiding voor de PAS en AERIUS. Het PAS-bureau gaat dit organiseren, in samenspraak met EZ. Op dit moment wordt het opleidingsprogramma ontwikkeld. Hierbij staat de behoefte van de uiteindelijke gebruiker centraal. Het AERIUS team heeft al een syllabus samengesteld voor AERIUS Calculator. Begin 2015 volgt meer informatie. Lees verder

Goed om te weten

Wetsvoorstel aangenomen door Eerste Kamer
Op 7 oktober heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel PAS aangenomen.

Publicatie definitieve ecologische herstelstrategieën
De definitieve documenten van de ecologische herstelstrategieën van de PAS zijn gepubliceerd.

 

Agenda

Dinsdag 25 november 2014
Workshop Verkenning versnelling vergunningverlening Omgevingswet

Woensdag 26 november 2014
Stuurgroep AERIUS

Donderdag 27 november 2014
Symposium Meetnet Ammoniak in Natuurgebieden

Vrijdag 5 december 2014
Conferentie Luchtkwaliteit 2014 (België)

Dinsdag 9 december 2014
Stuurgroep AERIUS
AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen in het AERIUS project.