Cijfers ontwikkelingsruimte en ontwikkelbehoefte beschikbaar

Deze week zijn de cijfers voor ontwikkelingsruimte en ontwikkelbehoefte beschikbaar gekomen zoals berekend met AERIUS Monitor 2014. De resultaten maken zichtbaar wat de gevolgen zijn van beleidskeuzes voor de ruimte voor economische ontwikkeling die de PAS gaat bieden. De cijfers zijn input voor een intensief traject van ambtelijke en bestuurlijke besprekingen over de omvang en verdeling van de ontwikkelingsruimte zoals vast te stellen in de PAS (zie kalender). Lees verder

Ontwikkelsprint #20: AERIUS Monitor en Calculator

In de lopende sprint zetten de AERIUS ontwikkelaars vol in op de tijdige en zorgvuldige afronding van Monitor. Nadat deze week de resultaten van Monitor 2014 al beschikbaar kwamen, zal 30 juni de volledige applicatie inclusief user interface van Monitor worden opgeleverd. Dat betekent dat de cijfers dan ook interactief kunnen worden bekeken. Ook hebben de ontwikkelaars functionaliteit gebouwd voor het opnemen en presenteren van ruimtelijke informatie over ecologische herstelmaatregelen in Monitor. Lees verder

Aanpak PAS en AERIUS ook voor andere EU lidstaten interessant

De EU lidstaten hanteren uiteenlopende werkwijzen voor het vaststellen en beheersen van de effecten van stikstof op biodiversiteit. De Nederlandse PAS, geïnstrumenteerd met AERIUS, is een uitstekend voorbeeld van een robuuste en transparante aanpak van de stikstofproblematiek. De integrale benadering zou in alle lidstaten kunnen worden toegepast. Dit is een van de conclusies uit het rapport van een stikstofworkshop van het EU Natura 2000 Biogeographical Process voor de Atlantische regio, gehouden in december 2013. Lees verder

Provincies rekenen prioritaire projecten door met AERIUS Calculator

De afgelopen maanden hebben de provincies de lijst met prioritaire projecten voor de PAS aangescherpt. Het gaat om projecten van groot maatschappelijk belang waarvoor binnen de PAS op voorhand ontwikkelingsruimte wordt gereserveerd. Het PAS-bureau, op verzoek van IPO, coördineerde de actie en organiseerde zes workshops waarbij provinciaal beleidsmedewerkers hun projecten zelf doorrekenden met AERIUS Calculator. Lees verder

Nu op AERIUS.nl: documentatie data Calculator

Vanaf deze week staan de eerste 23 factsheets online over de data die aan de basis liggen van AERIUS Calculator. Ze beschrijven bijvoorbeeld de datasets met de Natura 2000-gebieden, habitattypen, achtergronddeposities en emissiekentallen. De factsheets maken voor iedereen inzichtelijk wat de  bronnen zijn van de data in de AERIUS database en welke bewerkingen erop uitgevoerd zijn. Lees verder

App BeeThere in de prijzen bij Flora Fauna Hack

Hoe geef je door slim combineren meerwaarde aan (open) data? Op 23 en 24 mei ging het AERIUS team in Wageningen de uitdaging aan tijdens de Flora Fauna Hack. In zeer korte tijd werd de app BeeThere ontwikkeld die bijenhouders helpt bij het kiezen van locaties voor hun kasten. De jury beloonde de app met een speciale prijs voor de meest volledig geïmplementeerde oplossing. Lees verder

Goed om te weten

Artikel V-focus
V-focus, het vakblad voor agrarisch adviseurs, heeft een interview over AERIUS gepubliceerd met projectleider Mark Wilmot en adviseur Arjan Sinnige.

Presentatie StAB
Op 21 mei verzorgden het AERIUS team en het ministerie van EZ (directie JNG) een presentatie en demonstratie van AERIUS voor de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak voor Milieu en Ruimtelijke Ordening (StAB). De StAB is een onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter op zijn verzoek adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu.

Bijdrage AERIUS aan symposium Vernieuwing Emissieregistratie
De Emissieregistratie is een belangrijke bron van gegevens voor AERIUS. Op 17 juni vond het symposium Vernieuwing Emissieregistratie plaats waaraan ook het AERIUS team een bijdrage leverde.

 

Agenda

Donderdag 26 juni 2014
Stuurgroep AERIUS

Donderdag 26 juni 2014
Presentatie Monitor 2014 voor Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland

Vrijdag 27 juni 2014
Werkbezoek Yara Sluiskil

Maandag 30 juni 2014
Oplevering Monitor 2014

Donderdag 3 juli 2014
Werkgroep AERIUS
AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen in het AERIUS project.