Sprint januari: AERIUS Monitor en Register

In de ontwikkelsprint van januari legde het AERIUS team het technisch fundament voor de producten Register en Monitor. Met Register zullen de bevoegde gezagen straks de uitgifte van ontwikkelingsruimte bijhouden. AERIUS Monitor is het product waarmee de uitvoering en effectiviteit van de PAS zal worden gevolgd. Daarmee is Monitor de logische opvolger van AERIUS 1.6 dat de ontwikkeling van de PAS ondersteunde. Lees verder

EZ, Havenbedrijf Rotterdam en DCMR werken samen aan luchtkwaliteit in AERIUS

Het ministerie van EZ, Havenbedrijf Rotterdam en DCMR hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de implementatie van luchtkwaliteit in AERIUS. Voor AERIUS is het berekenen van concentraties stikstofoxide en fijnstof in de lucht een logische uitbreiding op de bestaande functionaliteit voor stikstofdepositie. Het Havenbedrijf en DCMR geven hiermee invulling aan een beoogd gebiedsgericht Milieu-informatie Managementsysteem (MIM) voor het aspect luchtkwaliteit. Lees verder

Pilot Fryslân #3: Calculator berekent stikstofeffecten van saldering

De provincie Fryslân, een agrariër van de Waddeneilanden en AERIUS voeren samen een pilot uit over uitbreiding van een veehouderijbedrijf middels saldering. Na een verkennende rekensessie in najaar 2013, gevolgd door uitbreiding van de functionaliteit van AERIUS, vond in december de echte analyse plaats. Met AERIUS Calculator werden verschillende varianten van uitbreiding en saldering verkend. Lees verder

PAS-bureau van start

Deze maand is het PAS-bureau van start gegaan. Het bureau ondersteunt bevoegde gezagen bij het verlenen van Nb-wet-vergunningen onder de Programmatische Aanpak Stikstof. Medewerkers van het bureau zullen in de toekomst ook ondersteuning bieden bij het gebruik van AERIUS. Twee teamleden van AERIUS, Moniek Overes en Lotte Dijk, maakten de overstap naar het PAS-bureau. Lees verder

Kwaliteit van informatie in AERIUS gewaarborgd

Adviesbureau PBLQ HEC heeft een review uitgevoerd naar de kwaliteit van de informatie in AERIUS en het toekomstig beheer. Geconcludeerd wordt dat AERIUS voldoende maatregelen heeft genomen om de juistheid, volledigheid en actualiteit van ingevoerde en uitgevoerde gegevens te waarborgen. Het HEC stelt ook vast dat AERIUS goed is voorbereid op aansluiting op de zaaksystemen van de provincies voor de vergunningverlening. Lees verder

Agenda


AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen in het AERIUS project.