Updates en ontwikkelingen over AERIUS
30 JANUARI 2013
 

Aan de slag: de implementatiemanager In 2013 komt AERIUS beschikbaar daarom is het van belang dat bevoegde gezagen hier op zijn voorbereid.
Sander van Dijk is bij het IPO gestart op het dossier Natura2000/Pas, specifiek gericht op de provincies. Het goed laten verlopen van de implementatie van AERIUS valt hier onder. Natura 2000 en PAS zijn reeds bekende onderwerpen voor hem gezien zijn vorige functie als programmamanager Natura 2000 bij de Provincie Overijssel. Momenteel is hij bezig met een ronde langs de provincies waarin onder andere de voorbereiding op de toekomstige vergunningverlening en AERIUS onderwerp van gesprek zijn.

Nieuwe werkplekIn de vorige nieuwsbrief is het al aangekondigd en inmiddels zijn we verhuisd. Vanaf 28 januari zitten we op de Croeselaan 15 (het gebouw van Agentschap NL) in Utrecht.
Vanwege het ontbreken van een goede internetverbinding is het werken nog lastig. Gedeeltelijk is er een oplossing gevonden zodat het scrumteam aan de slag kan maar de juiste internetverbinding moet nog gerealiseerd worden. Nu is het team druk bezig met de laatste loodjes voor de demo op 5 februari.

Open Geodata Op woensdag 16 januari was AERIUS aanwezig op het PDOK-congres (Publieke Dienstverlening Op de Kaart) in het Orpheus theater in Apeldoorn. Tijdens dit congres werd de overgang gevierd van programmafase naar beheer- en exploitatiefase van PDOK. Een select aantal sprekers, zowel oud gediende als jongen honden, van binnen en buiten de geo-wereld, ging in op het thema "Open Geodata in de toekomst".
AERIUS maakt dankbaar gebruik van PDOK-services zo leveren zij bijvoorbeeld de topografische ondergrond. De aanwezigheid op de Expomarkt om te laten zien wat AERIUS er mee doen is dus meer dan op zijn plaats. De demonstratie van AERIUS II.0 trok veel belangstelling.
Veel belangstellenden waren verrukt over de eenvoud van de applicatie ondanks dat ze de complexiteit wel degelijk terugzagen in resultaten. Daarnaast waren er ook organisaties die kansen zagen om aan te sluiten op AERIUS-ontwikkelingen. Bijvoorbeeld de inzet in Serious Gaming, waardoor de gebruiker beter in staat zal zijn integrale afwegingen te maken, is het waard om in de toekomst te verkennen.

Werkzaamheden Afgelopen weken heeft het scrumteam onder andere de volgende zaken opgepakt:

 1. PDF Export voor iedereen
  Afgelopen sprint is veel aandacht besteed aan de PDF die op basis van de berekeningen door AERIUS moet worden opgesteld. Het ontwerp is hiervoor samen met provincies opgesteld maar de uitdaging is nu nog om het technisch mogelijk te maken. Belangrijk uitgangspunt is hierbij dat het resultaat goed bruikbaar moet zijn voor de gebruiker met veel kennis van de materie, maar ook voor iemand die alleen een vergunning wil aanvragen.
 2. Overzicht
  De calculator begint nu steeds meer de definitieve vormgeving te krijgen, de menubalk in de calculator is bijna gereed. Algemene zaken zoals jaartal en type stof zijn nu gecentraliseerd in een balk bovenin de applicatie.
  Daarnaast worden gegevens ingeklapt zodat er een overzichtelijker beeld ontstaat.
  Op kaart zijn de emissiebronnen, rekenpunten en rekenopties duidelijk gescheiden. Daarnaast is het nu beter mogelijk de relatie van bronnen en rekenpunten met de map te zien doordat hiervan op de kaart naamlabels aan- en uitgezet kunnen worden.
 3. Meer info
  De functie van de info panel is vergroot; er worden nu ook alle habitattypen getoond die in het hele natuurgebied voorkomen (waar de gebruiker met zijn info-button op de kaart staat). Deze habitattypen worden in het hele natuurgebied opgelicht zodra de gebruiker er met de muis naar wijst in de tabel:
Planning
De voorzichtige indeling van de resterende sprints voor AERIUS II in februari en maart is dat de gebruikersschil zoveel mogelijk afgemaakt wordt in februari. Dit is ook nodig omdat de gebruikershandleiding tijdig opgesteld moet worden en er veel schermafdrukken gemaakt moeten worden.
Belangrijk onderdeel is de functionaliteit voor de emissies van mobiele bronnen, werktuigen (industrie) en scheepvaart. De input voor deze functionaliteit is mede verkregen vanuit casussen van het Europees Massagoed- Overslagbedrijf en van informatie van het Havenbedrijf Rotterdam.
Afhankelijk van lopend onderzoekswerk zal de scope van deze functionaliteit in II.0 zich beperken tot het functionele geraamte. Dat wil zeggen dat AERIUS de functionaliteit aanbiedt om emissies uit te rekenen (brontypen, emissieparameters en berekeningen hiertussen), maar nog geen (standaard) emissiefactoren voor de industrie (mobiele bronnen) en scheepvaart zal voorstellen.
In maart is er ruimte om de puntjes op de i te zetten op AERIUS II.0.

Goed om te weten

 • In AERIUS 1.5 is één van de uitgangspunten geweest om uit te gaan van de nieuwe Kritische Depositiewaarden. Recent is het rapport door Alterra gepubliceerd.
 • De PAS zal jaarlijks honderd tot tweehonderd miljoen euro meer opbrengen dan hij kost. Dat blijkt uit onderzoek van het LEI Wageningen UR, uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Economische Zaken.
 • In opdracht van het ministerie van EZ heeft KEMA voor een aantal cases de rekenresultaten van OPS vergeleken met de rekenresultaten van het Nieuw Nationaal Model (NNM).
Agenda
5 februari
- gebruikersgroep
- werkgroep
- presentatie AERIUS voor Regiegroep

Week 8
- Gateway review

4 maart
- Presentatie AERIUS bij bezoek Staatssecretaris EZ
Deze nieuwsbrief informeert u over de stand van zaken van het AERIUS project en is bedoeld voor iedereen die direct of zijdelings betrokken is bij de ontwikkeling van AERIUS II.

AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS).
Er zijn twee versies van AERIUS: De huidige versie 1.5 die gebruikt wordt voor de totstandkoming van de PAS. AERIUS II wordt momenteel ontwikkeld voor gebruik bij vergunningverlening en monitoring.