Ontwikkelsprint februari: ondersteuning PAS en scheepvaart

In de sprint van februari ondersteunde het AERIUS ontwikkelteam de afronding van de ontwikkeling van de PAS. Voor alle circa 130 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden werden bijlagen voor het PAS-programma geproduceerd. Ze tonen de voorgenomen ecologische herstelmaatregelen, de verwachte ontwikkeling van de stikstofdepositie en de beschikbare ontwikkelingsruimte bij de start van de PAS. Nieuwe versies van de gebiedssamenvattingen volgen na gereedkomen van AERIUS Monitor 2014. Lees verder

Leden VNO-NCW aan de slag met AERIUS

Ruim 40 vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven bezochten op 30 januari de AERIUS introductiedag voor leden van VNO-NCW. Na een korte presentatie over de PAS en AERIUS konden de deelnemers zelf AERIUS Calculator verkennen. Meegebrachte bedrijfsgegevens werden gebruikt om stikstofeffecten te berekenen. De reacties waren enthousiast: “prima werkbaar instrument”, “resultaten waar je wat aan hebt” en “nu kunnen wij in vroeg stadium makkelijk risico’s beoordelen”. Lees verder

Werkgroep spreekt advies uit over AERIUS Register

De werkgroep AERIUS is bijeengekomen om te adviseren over de ontwikkeling van AERIUS Register. Aan de sessie namen ook beleidsmedewerkers uit het vergunningenwerkveld deel. De stuurgroep AERIUS zal het advies gebruiken om de eisen en randvoorwaarden voor Register vast te stellen. Deze zomer moet Register gereed zijn. Lees verder

Samenwerking AERIUS en PAS-bureau van start

Het op 1 januari opgerichte PAS-bureau zal de uitvoering van de PAS gaan ondersteunen. Gezien de belangrijke rol van AERIUS daarin, zullen het PAS-bureau en het AERIUS team de komende periode nauw samenwerken. Zo zal het PAS-bureau betrokken zijn bij de ontwikkeling van AERIUS Register en Monitor. In de toekomst zal het bureau de gebruikersondersteuning voor AERIUS gaan verzorgen. Lees verder

AERIUS Campus in de steigers

Om te zorgen dat toekomstig gebruikers goed uit de voeten kunnen met AERIUS wordt gewerkt aan een opleiding. Als eerste stap richting ‘AERIUS Campus’ heeft de stuurgroep AERIUS de scope en eindtermen van de opleiding vastgesteld. Tot de scope behoren de vergunningaanvraag, de context van de PAS en het gebruik van AERIUS. De volgende stap is het uitwerken van het curriculum. Lees verder

Extra menskracht voor Monitor en handleiding

Vanaf februari versterken Roos Groeneveld, Eva van Vliegen en Maarten Doorduijn het AERIUS team. Roos is usability expert en zal zich richten op de user requirements en user stories voor AERIUS Monitor. Eva heeft een achtergrond in big data en houdt zich bezig met datavisualisatie in Monitor. Stagiair Maarten maakt een advies over het productieproces van de online handleiding van AERIUS. Hij volgt de opleiding Communication en Multimedia Design aan de Haagse Hogeschool. Lees verder

Goed om te weten

Natura 2000 award
AERIUS dingt mee naar de Natura 2000 award van de Europese Unie, in de categorie ‘reconciling conflicting interests’. Titel van de inzending: AERIUS, balancing economy and ecology. Eind april maakt de jury de winnaars bekend.

Beheer en doorontwikkeling AERIUS
Het RIVM is de beoogd hoofdaannemer voor toekomstig beheer en doorontwikkeling van AERIUS. Momenteel worden in een serie gesprekken de zakelijke en inhoudelijke afspraken voorbereid.

Emissiekentallen scheepvaart
In opdracht van IenM heeft TNO samen met AERIUS emissiekentallen voor scheepvaart geactualiseerd. Kenniscentrum InfoMil heeft de actuele gegevens nu online beschikbaar gesteld.

Informatiebeveiliging
Grote IT-projecten van de Rijksoverheid ondergaan een verplicht assessment over hun informatiebeveiliging. Op 10 maart vindt voor AERIUS een tweede sessie plaats.

Agenda

Donderdag 6 maart

AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen in het AERIUS project.