AERIUS in het buitenland: Nedersaksen

AERIUS heeft begin september samen met de Programmadirectie Natura 2000 een geslaagd werkbezoek gebracht aan de Duitse deelstaat Nedersaksen. Deze bijeenkomst past goed in de recente reeks van buitenlandbezoeken. Een demonstratie van de Calculator was één van de onderdelen van het programma. Lees verder

Pilot Fryslân #2: uitbreiding Calculator

Samen met een agrariër werken AERIUS en de provincie Fryslân aan een pilot over uitbreiden middels saldering. Voor AERIUS een uitgelezen manier om nieuwe gebruikerswensen in beeld te krijgen. Afgelopen maand resulteerde dit in nieuwe functionaliteit voor het weergeven van informatie over depositie op habitats. Lees verder

Sprint september: AERIUS Register

In juli hebben vergunningverleners samen met het AERIUS team een opzet voor AERIUS Register gemaakt. Afgelopen maand hebben de ontwikkelaars de weergave van de ontwikkelingsruimte en de vergunningregels in de steigers gezet. Daarnaast is gewerkt aan de mogelijkheid voor autorisatie. Lees verder

Even voorstellen

Sinds kort is Lotte Dijk vanuit het GBO Provincies gestart voor het functioneel beheer van AERIUS. Stikstofdepositie, stalemissies, databeheer, functioneel beheer en Nb-wetvergunningverlening aan veehouderijbedrijven zijn reeds bekende onderwerpen voor haar gezien haar andere baan als beheerder en coördinator van Web-BVB en de stikstofdepositiebank vanuit de afdeling vergunningverlening en handhaving van de Provincie Utrecht. Lees verder

Goed om te weten

Reactie op Kamervragen over wetsvoorstel PAS

Voor de zomer heeft staatssecretaris Dijksma een voorstel voor wijziging van de Natuurbeschermingswet naar de Tweede Kamer gestuurd. De wijziging moet de wettelijke basis bieden voor een werkbare PAS. De Vaste Kamercommissie heeft hier ruim 150 vragen over gesteld, waaronder over AERIUS. Deze week is de reactie op de vragen naar de Kamer gezonden.

Onderzoeksvoorstel voor plan-MER definitief

Voor de besluitvorming over de PAS moet een plan-MER worden opgesteld. Het onderzoeksvoorstel hiervoor is nu definitief. De initiatiefnemers hebben hierin de hoofdpunten van het advies van de commissie voor de m.e.r. overgenomen. Dit betekent onder meer dat extra aandacht zal worden besteed aan een heldere definitie van de referentiesituatie en dat gevoeligheidsanalyses worden uitgevoerd. Dit laatste gebeurt, evenals het doorrekenen van de planvarianten, met AERIUS.

Agenda

8 oktober 2013
- Werkgroep
- Overleg vergunningregels

14 oktober 2013
Calculator bèta 4 beschikbaar

26 oktober 2013
31 oktober 2013
Bijeenkomst Projectgroep Lucht VNO-NCW

AERIUS is het rekeninstrument van de Programmatische Aanpak Stikstof. AERIUS berekent de stikstofdepositie van projecten en plannen op Natura 2000-gebieden. Met deze nieuwsbrief informeren we u over de ontwikkelingen in het AERIUS project.