Copy
View this email in your browser


Teaduse, tehnoloogia ja inseneeria edendamine


Huvitegevuse ja huvihariduse kaardistamiseks viis Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus 2016. aastal läbi uuringu „Huvihariduse ja huvitegevuse pakkujad ning noorsootöötajad kohalikes omavalitsustes“. Uuringu tellis Haridus- ja Teadusministeerium ja uuringu ühe sisendina kasutati ka Eesti Teadusagentuuri (ETAg) poolt 2015. aastal läbi viidud kaardistust üldhariduskoolides tegutsevatest huviringidest, eesmärgiga välja selgitada huvihariduses osalemise võimalused.

Kaardistuse tulemusena selgus, et peaaegu kõikides Eesti maakondades pakutakse huvitegevust kõigis peamistes huvialavaldkondades. Kõige enam just tantsu, muusika, kunsti ja spordiga seotud tegevustes. Kõige vähem pakutakse tehnika, ühiskonna ja matemaatika ning mõttemängudega seotud huvitegevust. Uuringust selgus ka asjaolu, et mistahes huviharidusest osasaamist takistab noorte puhul ennekõike transpordiprobleem, seda just maakohtades. Ehk kui bussiliiklus ei võimalda ja vanemad ka küüti pakkuda ei saa, siis võib juhtuda, et huviringi lihtsalt ei pääseta.

Teine probleem on ühine nii maal kui linnas tegutsevatele huvikoolidele ja -ringidele: kvalifitseeritud juhendajate nappus, ja seda eriti LTT-valdkonna huvihariduses.

HYPATIA projekti eesmärk on koolitada kvalifitseeritud juhendajaid juba oma alal ekspertidena tegutsevatest inimestest, et loodus- ja täppisteaduseid saaks huvitavalt ja kaasahaaravalt õppida nii huviringides kui koolitundides. Ka võimaldab eriala ekspertide panustamine haridusesse õpetajatel hõlpsamini reaalse elu rakendustest ja võimalustest rääkida ning neid noortele tutvustada.

Lisaks HYPATIA projektile tegeleb LTT hariduse ja huvihariduse edendamisega palju teisigi asutusi, projekte ja ettevõtteid. Kõige suuremas mahus on sellise edendamise ja arendamise enda kätte võtnud Teadus- ja tehnoloogiapakt, mis on koostöölepe riigi, kohalike omavalitsuste, ettevõtlus-, haridus- ja kolmanda sektori vahel teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonna ühiseks toetamiseks. Teadus- ja tehnoloogiapakti üldeesmärk on valdkonna hariduse ja ettevõtluse jätkusuutlik arendamine ning piisava tööjõu tagamine Eestis.

Teadus- ja tehnoloogiapakti kohta saab lähemalt lugeda SIIT, ja paktiga liitumise kohta SIIT.
 

LTT ja tüdrukud HYPATIA kontekstis

 
HYPATIA projekti raames jätkub teaduse, tehnoloogia, inseneeria ja ettevõtluse edendamine noorte, eelkõige tüdrukute hulgas.

Veebruaris toimunud ekspertide koosolekul (22.02.2017) tutvusime lõplike välja valitud tegevusmoodulitega, mida alates 2017. aasta septembrist on võimalik kasutada koolides LTT hariduse huvitavamaks tegemiseks. Lisaks arutlesime keeleliste küsimuste üle: eesti keeles ja inglise keeles on soo-käsitlus väga erinev, lisaks on eesti keeles sellealast kirjandust piisavalt vähe, et kerge vaevata tõlkida ei olegi nii lihtne! Tegevusmoodulite erialaspetsiifilist tõlget hakkab tegema Inga Kukk, kes on Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskuse projektijuht ja on juba varasemate projektide raames tegelenud sooteadlikkuse edendamisega. Mai alguseks on kõik HYPATIA tegevusmoodulid tõlgitud ja hakkavad esialgu olema kättesaadavad Teaduskeskus AHHAA veebis.Märtsis toimus noorte korraldatud tagurpidi teaduskohvik (30.03.2017), kus külastajatega arutlesid soorollide, palgalõhe ja tüdrukute reaalteaduslike haridusvalikute teemadel Karoli Kapp, Evelin Smirnov ja Hanna-Liisa Soll. Karoli Kapp õpib Tartu Jaan Poska Gümnaasiumis ja tegeleb väitlusega, Evelin Smirnov on endine TNV ja Eesti Õpilasesinduste Liidu avaliku poliitika valdkonna liige, Hanna-Liisa Soll on matemaatilise statistika eriala tudeng Tartu Ülikoolis ja vanemspetsialist meditsiinistatistika osakonnas Tartu Ülikooli Kliinikumis.


 
 

HYPATIA edasised tegevused

 
Tõlgitud ja modifitseeritud tegevusmooduleid tutvustatakse 2017. aasta Õpilaste teadusfestivali õpetajate seminaril (28.04.2017), kus osalemine on eelregistreerimisega. Lisaks saavad kõik soovijad ennast kirja panna ka sügisel toimuvale seminarile, mille raames tegevusmooduleid mitte ainult ei näidata, vaid proovitakse ka läbi. Sügisesel seminaril esitlevad tegevusmooduleid ka eksperdid HYPATIA ekspert-võrgustikust, sel viisil saab lähemalt tutvuda, kuidas moodulite rakendamine noorte, ekspertide ja õpetajate käe läbi kooliaasta jooksul olema hakkab.

HYPATIA projekti edusammudest ja kitsaskohtadest arutletakse projekti teiste partneritega 2017. aasta juunis (15-17.06) toimuval ECSITE konverentsil, kus AHHAA räägib lähemalt projekti võimalikest käed-külge tegevustest.

 

HYPATIA noorte võrgustikule
 

Selle aasta juulis ja augustis (19.07-27.07 ja 28.07-06.08) toimub rahvusvaheline Suvine Teaduskool (Summer School of Science) Horvaatias, Požegas. Esimesse vahetusse oodatakse osalema 9.-10. klassi noori, teise vahetusse 11.-12. klassi noori. Huvilised saavad kandideerida NENDE juhiste järgi! Valituks osutudes tuleb osalejatel tasuda 200 € või 250 € (vastavalt esimese vahetuse ja teise vahetuse maksumus), lisaks tuleb ise korraldada transport sihtkohta ja tagasi. Suvekoolis toimuva kohta saab lähemalt lugeda SIIT.


Kontaktid ja lisainformatsioon


Kasutatud allikad:
http://www.miks.ee/teaduse-populariseerijatele/ltt-valdkond-vajab-rohkem-huviringe/
https://hm.ee/sites/default/files/hh_ja_ht_lopparuanne.pdf
http://adm.archimedes.ee/str/wp-includes/ms-files.php?file=2016/09/V%C3%B5rdsete-v%C3%B5imaluste-tagamine-LTT-valdkonna-populariseerimisel_Liivi-Pehk.pdf
http://www.etag.ee/koostoo/tehnoloogiapakt/
http://www.etag.ee/wp-content/uploads/2015/02/Teadus-ja-tehnoloogiapakt.pdf
http://www.drustvo-evo.hr/s3/index.html
http://www.ecsite.eu/annual-conference


 
Projekti HYPATIA rahastab Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 meede H2020-GERI-2014, lepingu nr 665566 alusel.
#HYPATIA #WomenInSTEM #ExpectEverything


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Teaduskeskus Ahhaa · Sadama 1 · Tartu 10143 · Estonia