Copy
View this email in your browser


Sooline tasakaal hariduses


Heaolu arengukava rõhutab soolise võrdsuse rolli hariduses nii üldiselt kui ka sooliste stereotüüpide taastootmise ja juurdumise vältimise kontekstis. Haridustase mõjutab valikuid ja võimalusi tööturul ning mängib rolli sissetuleku kujunemisel. Kaudsemalt on haridusel mõju inimeste rahulolule elus ja ühiskonnas. Vaieldamatult on haridusel oluline roll, kuid Haridus- ja Teadusministeeriumi 2016. aasta kokkuvõttes on välja toodud, et Eesti paistab soolise ebavõrdsusega silma nii hariduses, oskustes kui ka konkurentsivõimes tööturul. Hariduse omandamisel ja tulemuste saavutamisel on vahe hariduses tüdrukute kasuks, väga ebavõrdne on sooline jaotus gümnaasiumiastmesse ja sealt edasi ka kõrgkooli õppima minemise valikutes.

 

Sooline tasakaal STEM (ehk LTT) erialadel

 
Samas aasta-analüüsi kokkuvõttes tõi HTM välja selle, et samaväärsete matemaatikaoskuste juures on poistel (võrreldes tüdrukutega) kõrgem usk endasse, poisid soovivad matemaatikaga tegeleda ja seovad oma tulevast haridusteed ja tööd matemaatika-alaste oskustega sagedamini kui tüdrukud. Kutsekeskhariduse IT, ehituse, transpordi, energeetika ja mehhaanika õppekavarühmades on neidude osakaal vaid 1-20% (sõltuvalt konkreetsest erialast), kõrgkoolide STEM valdkonna lõpetanutest oli Eestis 2014/2015. õppeaastal naisi 38%.
 

Soolise tasakaalu mõjutajad hariduses üldiselt

 
Koolikultuur, kaaslaste sotsiaalmajanduslik staatus, õppimist toetav keskkond, õppijate sugu, sugude võrdsuse väärtustamine, vanemate eeskuju, ühiskonna ootused ja üldine võrdõiguslikkus, stereotüübid – need on mõned näited sellest, mis mõjutavad lapsi ja noori tegema valikuid haridusteel ja huvihariduses. Üldiste meetmetena on leitud, et õppimist toetab õppimist väärtustav koolikultuur ja klassi õhkkond, kus õppimine on tehtud huvitavaks ja reaalse eluga seotumaks, hõlmab endas eksperimentide, uurimustööde ja katsete läbiviimist. Soolise tasakaalu seisukohalt on oluline võrdse kaasamise juhtnööride rakendamine õppetöös ja huvihariduses.

Uute õpimeetodite rakendamine koolides on suund, mida järjest enam viljeletakse. Eesti Naisteühenduste Ümarlaud viis aastatel 2014-2015 ellu projekti SIHT (Sooaspekti Integreerimine õpetajaHaridusse ja Täiendkoolitusse), mille üheks väljundiks on avalik portaal www.haridusjasugu.ee, mis sisaldab muuhulgas õppematerjale soolise võrdõiguslikkuse käsitlemiseks eri haridustasemete õppekavades. Klassi õhkkonna huvitavamaks muutmine on näiteks Huvitava Kooli algatuse tegevustes, Hypatia projekt töötab sooküsimuse käsitlemise juhendite ja tegevuste levitamise ja rakendamisega, Teeme+ projekt julgustab tütarlapsi osalema STEM (LTT) huvihariduses ja huvitegevustes.


HYPATIA ekspertvõrgustikule

 
22. veebruaril 2017 toimub Hypatia ekspertvõrgustiku liikmete kohtumine Tallinnas, Telliskivi Loomelinnakus MTÜ Mondo ruumides. Kohtumisel esitleme kuut tegevusmoodulit, mis on välja valitud tüdrukutele STEM erialade tutvustamiseks ja reaalteaduste õppimise innustamiseks. Lisaks on võimalik tutvuda ka ülejäänud 8 mooduliga, mille laiemat kasutamist HYPATIA projekti raames ette pole nähtud, kuid mida soovi korral saavad koolid ja ekspertvõrgustiku liikmed oma tegevustes kasutada.

Ekspertvõrgustiku koosoleku kohta tuleb lisainfo meilile.

 

HYPATIA noorte võrgustikule
 

Hypatia noorte koosolek toimub samuti veebruaris, kuupäev selgub jaanuari lõpus. Kohtumisel toimub ühe sügisest rakendatava mooduli katsetamine ja noortepaneeli ülesannete jagamine. Hypatia meediakanalitesse sisu tootmise tutvustamine ja ühine tegemine on planeeritud peale tegevusmooduli lõppemist.

Noortevõrgustiku plaanide kohta tuleb lisainfo meilile.


Kontaktid ja lisainformatsioon


Kasutatud allikad:
http://adm.archimedes.ee/str/wp-includes/ms-files.php?file=2016/09/V%C3%B5rdsete-v%C3%B5imaluste-tagamine-LTT-valdkonna-populariseerimisel_Liivi-Pehk.pdf
www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2016/12/Loodusteadused-ja-tehnika-t%C3%BCdrukute-teema.pdf
https://hm.ee/sites/default/files/haridusmin_soolised_lohed_hariduses.pdf
www.hm.ee/sites/default/files/htm-aa-kokkuvote.pdf
www.hm.ee/et/huvitav-kool
www.enu.ee/haridus-ja-sugu/index.php?keel=1&id=526
www.haridusjasugu.ee/oppematerjalid/
http://telliskivi.eu/ruumid/koolitusruumid/


 
Projekti HYPATIA rahastab Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 meede H2020-GERI-2014, lepingu nr 665566 alusel.
#HYPATIA #WomenInSTEM #ExpectEverything


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Teaduskeskus Ahhaa · Sadama 1 · Tartu 10143 · Estonia