Copy
View this email in your browser


Kuidas saab tüdrukud reaalteadustesse?


Hariduse väärtustamine Eesti ühiskonnas on väga tähtsal kohal. 10. oktoobril ametisse asunud president Kersti Kaljulaid ütles ka oma kõnes, et meil (Eestis) on hariduseusku ühiskond, haridus on kõige tähtsam tööriist, millega saame ehitada tuleviku.

Hypatia projekti eesmärk on tüdrukute osakaalu suurendamine just reaalteadustes. Selleks aga ei piisa ühest projektist, kõik algab üldise soolise võrdõiguslikkuse poole püüdlemisest. Soolise võrdõiguslikkuse edendamine peab algama juba alushariduse etapis, kusjuures sooneutraalsus ei tähenda, et sugusid pole olemas, lihtsalt välditakse soorolle ning sugudega seotud stereotüüpe ja õpetatakse lugupidavat suhtumist inimesse tema soost sõltumata.

Kogu haridustee vältel on nii õpilastele, õpetajatele kui ka vanematele vajalikud teadmised sooteadlikust pedagoogikast ning soolise võrdsuse edendamisest. ENÜ teabeportaal Haridus ja sugu aadressil www.haridusjasugu.ee juhatab lugejad materjalide ja allikate juurde, võimaldades teemasse põhjalikumalt süveneda.
 

Sooline võrdsus hariduses 

 
Ühiskonna arengu mõõtmisel on kõigis soolist võrdõiguslikkust mõõtvates indeksites üheks hinnatavaks aspektiks haridus. Euroopa kontekstis arvestatakse soolise võrdõiguslikkuse indeksis hariduse seisukohalt soolist lõhet kolmanda taseme hariduses, soolist segregatsiooni ja osalemist elukestvas õppes. Indeksit arvutab ja avaldab Euroopa Soolise Võrdõiguslikkuse Instituut ehk EIGE. Indeksi abil hinnatakse, näiteks, kui kaugele on liikmesriikides jõutud soolise võrdsuse saavutamisele, soolisi lõhesid ja soolise võrdsuse saavutatuse taset mõõdetakse skaalal 1-100.


 
Rohkem informatsiooni sellise indeksi vajalikkusest (ning indeksi väljatöötamisel kasutataud statistikast EL liikmesriikide kohta) leiab aadressilt http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/about
 

Hypatia roll

 
Hypatia projekt on osalevate teaduskeskuste ja ülikoolide abil välja töötanud kogumiku 14st tegevusest, kuidas tüdrukuid lähendada reaalteadustele. Need kujutavad endast nii teaduskohvikute formaati, ettevõtte-külastusi, rollimänge kui ka loenguid. Iga osalev riik, nende hulgas Eesti, katsetab läbi formaadid ning annab tagasisidena enda poolt soovituse 6 parima tegevuse kohta. Projekti lõppedes, aastal 2018, hakatakse neid väljavalitud formaate laialdasemalt rakendama. Ekspertvõrgustiku ja noorte võrgustiku koostöös ning Teaduskeskus AHHAA juhendamisel loodame läbi viia võimalikult palju erinevaid tegevusi etteantud 14st. Ülevaade tegevustest on kättesaadav novembri algusest.

SÜNDMUSED

26. septembril 2016.a toimus Tartus esimene arutelu/brunch nimega TeadusAmps! teadustegevuste, tuleviku ja tehnoloogia teemadel. Naisteadlased Eestist ja Lätist rääkisid enda kogemustest teaduse tegemisest ja loodusteaduste õppimisest. 

Projekti jooksul võib oodata veel teistegi teaduskohvikute toimumist.

Foto autor: Kristina Kravets


HYPATIA ekspertvõrgustikule

 
Kogu projekti aja jooksul toimub rohkelt koolitusi ja seminare Hypatia temaatikat puudutavates valdkondades, mida projekti eestvedajad ise ei korralda. Koolituste eestvedajate seas on mitmed ekspertvõrgustiku liikmeid. Sellega seoses julgustame teisi liikmeid Hypatia projekti väliselt samuti koostööd tegema, üksteist koolitustest informeerima ning liikmete poolt korraldatud koolitustel osalema.
 

HYPATIA noorte võrgustikule
 

10.11.2016 toimub rahvusvaheline teaduskeskuste ja -muuseumide päev, mille raames korraldavad noortepaneelis osalejad teemakohase tegevuse etteantud 14 projektiformaadi seast. Tegevuse koordineerimine algab juba sel nädalal!

HYPATIA projekti ametlik uudiskiri ilmub kord poole aasta jooksul. Värskeim uudiskiri on saadaval sellel aadressil.
 


Kontaktid ja lisainformatsioon


Kasutatud allikad:
http://www.vordoigusvolinik.ee/naiste-ja-meeste-vordoiguslikkus/soolise-vordoiguslikkuse-moiste/
http://www.vordoigusvolinik.ee/wp-content/uploads/2015/11/7-TEEMALEHT-SOV-m%C3%B5isted-ja-m%C3%B5%C3%B5tmine.pdf
http://eige.europa.eu/gender-statistics/gender-equality-index/2012/map 
#HYPATIA #WomenInSTEM #ExpectEverything


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Teaduskeskus Ahhaa · Sadama 1 · Tartu 10143 · Estonia