Copy
View this email in your browser


Soolise võrdõiguslikkuse seadus


Eesti Vabariik ühines ÜRO naiste diskrimineerimise kõigi vormide kaotamise konventsiooniga 26. septembril 1991. Soolise võrdõiguslikkuse seadus võeti Eestis vastu 2004. aastal (seadus jõustus 2004. aasta 1. mail), eesmärgiga tagada Eesti Vabariigi põhiseadusest tulenev sooline võrdne kohtlemine ning edendada naise ja meeste võrdõiguslikkust kui üht põhilist inimõigust ja üldist hüve kõigis ühiskonnaelu valdkondades.

Sooline võrdõiguslikkus mõistena on naiste ja meeste võrdsed õigused, kohustused, võimalused ja vastutus tööelus, hariduse omandamisel ning teistes ühiskonnaelu valdkondades osalemisel.
Naiste ja meeste võrdne kohtlemine on otsese ja kaudse soolise diskrimineerimise puudumine, kuid diskrimineerimiseks ei loeta näiteks:
  • Kohustusliku kaitseväe ajateenistuse kehtestamist ainult meestele,
  • Sätteid, mis sisaldavad naiste erilist kaitset seoses raseduse ja sünnitamisega,
  • Soolist võrdõiguslikkust edendavate erimeetmete rakendamist, mis annavad eeliseid alaesindatud soole või vähendavad soolist ebavõrdsust.
 

Demokraatlik ja jätkusuutlik ühiskond – puuduvad soostereotüübid 

 
Haridus on valdkond, kus hoiakuid ja arusaamu saab teadlikult suunata. Soolised erinevused ja ebavõrdne olukord hariduses ja ka tööturul ei tulene poiste ja tüdrukute bioloogilistest erinevustest vaid väljakujunenud tavadest ja ühiskonnas levinud soostereotüüpidest. See on ka põhjus, miks  tüdrukutele ja poistele on erinevad sotsiaalsed ootused. Soorollidest tulenev poiste ja tüdrukute erinev kasvatus mõjutab nende hilisemat haridusteed ja karjäärivalikut.
 

Kool kui soostereotüüpide taastootja?

 
Ühiskonnas on teatud ootused tüdrukutele ja poistele, kohati peegeldub see ka õpetajate ootuses eri soost õpilastele. 2011. aasta sügisel küsitleti 142 Eesti kooli õpetajaid (AS Saar-Poll), kus muuhulgas selgus, et:
  • 66,7% õpetajate arvates on tööturg jagunenud nn. naiste ja meeste töödeks seetõttu, et naised ja mehed sobivadki paremini erinevate tööde tegemiseks,
  • Enam kui pooled õpetajatest arvasid, et ühiskonnapoolseid ootusi naistele ja meestele ei saa muuta (69,6 %),
  • Poistele peeti oluliseks tehnikaga ümberkäimise, autojuhtimise ja arvutioskusi, tütarlastele söögitegemise, enese välimuse eest hoolitsemise, suhete loomise ja säilitamise oskusi.
 
Arvamuslugu koolitusest „Kuidas murda soostereotüüpe koolikeskkonnas“

Soostereotüüpide ja sooga seotud teemadel toimub koolitusi nii lapsevanematele, koolijuhtidele, noortega huviharidusasutustes tegelejatele ja paljudele teistelegi. HYPATIA projektijuht Helin Haga  kirjutab enda arvamusest ühe sellise koolituse kohta.

„1. novembril osalesin poliitikauuringute keskuse Praxis poolt korraldatud ja peamisest koolijuhtidele suunatud koolitusel „Kuidas muuta soostereotüüpide koolikeskkonnas“, mis avardas märkimisväärselt mu nägemust sellest, kuidas koolijuhid soostereotüüpide teemasse suhtuvad ning milliseid aspekte koolitajad stereotüüpe lahates välja toovad.“ Loe pikemalt AHHAA veebis, siin.

HYPATIA projekti temaatikaga tegelevad veel:

Eesti Naisuurimus- ja Teabekeskus (ENUT) – tegutseb soouurimuse teabekeskusena ja toetab ning koordineerib koostööd sugupooleküsimustes: www.enut.ee

Sotsiaalministeeriumi Gender WEB – koht, kust saab teavet soolise võrdõiguslikkuse ning soolõime edendamise strateegiate kohta: gender.sm.ee


HYPATIA ekspertvõrgustikule

 
Järgmine ekspertvõrgustiku kohtumine toimub 23.11.2016, kell 17 Tartus, Eesti Rahva Muuseumi kohvikus. HYPATIA ekspertide kohtumisele eelnevalt toimub ERM-is ka teaduskommunikatsiooni konverents „Teadus meediastunud maailmas“, kus kõlanud teemad tulevad lühidalt arutlusele ka HYPATIA kohtumisel. Lisaks tutvustame projekti raames rakendatavaid tegevusformaate tüdrukute kaasamiseks reaalteadustesse ning koostöövõimalusi Eesti Teadusagentuuriga.

Osalemisest saab teada anda meili teel, elyne.aaviksoo@ahhaa.ee.
 

HYPATIA noorte võrgustikule
 

Iga HYPATIA projekti liikmesriigi noorte võrgustiku ülesandeks on olla ühe kuu jooksul projekti veebisaidile ja sotsiaalmeediasse postitatavate uudiste autoriks. Eesti noorte toodetud sisu postitatakse avalikkusele aprillis 2017, sisu tootmiseks on ette nähtud terve märtsikuu. Selleks, et koordineerida, kes, mida ning millal teeb, toimub noorte võrgustiku kohtumine juba üsna pea. Olge ootel!


Kontaktid ja lisainformatsioon


Kasutatud allikad:
- https://www.riigiteataja.ee/akt/738642
- https://statistikaamet.wordpress.com/tag/ebavordsus/
- https://www.eesti.ee/est/sooline_vordoiguslikkus
- http://tooelu.ee/et/tootajale/toosuhted/vordne-kohtlemine-vordsed-voimalused/sooline-vordoiguslikkus
- http://www.enu.ee/lisa/513_soostereotyybid.pdf
- http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/index_et.htm

 
Projekti HYPATIA rahastab Euroopa Liidu teadus- ja innovatsiooni raamprogrammi Horisont 2020 meede H2020-GERI-2014, lepingu nr 665566 alusel.
#HYPATIA #WomenInSTEM #ExpectEverything


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Teaduskeskus Ahhaa · Sadama 1 · Tartu 10143 · Estonia