Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief gezinnen van 26 05 2016

Technische reglementen: we werken eraan

We zijn bezig met een herwerking van de technische reglementen. Deze reglementen leggen de principes vast voor het beheer van en de toegang tot het elektriciteits- en aardgasdistributienet.  De reglementen belangen alle netgebruikers aan, ook de gezinnen en bedrijven.  Ze beschrijven immers  heel wat rechten en plichten van de netgebruiker in zijn relatie met de netbeheerder. De technische reglementen vormen ook de basis voor andere voorschriften, het aansluitingsreglement en aansluitingscontract.

 

Achtergrond

De energiemarkt is volop in verandering. Er komen nieuwe marktafspraken bij. Dit zijn bijvoorbeeld regels over het uitwisselen van informatie tussen de verschillende marktpartijen wanneer u verhuist of verandert van leverancier. Daarnaast zijn er Europese netwerkcodes, een reeks regels ter bevordering van de Europese interne energiemarkt. Er is nood aan technische regels voor de slimme meters, en ook de stijgende flexibiliteit op het net moet zich in regels vertalen.

 

Raadpleging

In voorbereiding van een nieuw technisch reglement op 1 januari 2018 stelden we een nota op over de aanleiding van de herziening en lichtten we onze aanpak toe: welk traject volgen we voor de herziening?  We vinden het belangrijk open te communiceren (tussentijds inlichten over de stand van zaken, het ter beschikking stellen van werkdocumenten) en mogelijkheden te bieden tot inspraak door alle belanghebbenden.

 

Reactie

Ondertussen kregen we feedback van de netbeheerders, FEBEG (belangenvereniging van leveranciers) en Febeliec (belangenvereniging van grootverbruikers). Zij uitten hun bezorgdheid: we mogen niet  vooruit lopen op ontwikkelingen die nog niet genoeg gevorderd zijn om al in regels te gieten op het niveau van het technisch reglement.

 

Wij gaan akkoord met deze argumentatie. Sinds de start van het herzieningsproces blijkt dat heel wat van deze ontwikkelingen nog onvoldoende ver staan om al het voorwerp te kunnen uitmaken van het eerste tekstvoorstel van het technisch reglement (af te ronden tegen 30 september 2016). Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Europese netwerkcodes, maar ook voor de slimme meters en bepaalde marktafspraken. We delen de mening dat ontwikkelingen die eerst nog in hogere of andere regelgeving worden gegoten geen deel kunnen uitmaken van het huidige traject tot herziening van het technisch reglement.

Uitnodiging seminarie capaciteitstarief 27/6

We werken aan een nieuwe tariefstructuur voor de distributienettarieven vanaf 2019. De huidige tariefstructuur is voornamelijk gebaseerd op de afname (het verbruik) van elektriciteit en gas. De kosten voor het gebruik van het net hangen echter niet hoofdzakelijk af van de afname, maar wel van de capaciteit. Met een capaciteitstarief betaalt u een vaste vergoeding voor het gebruik van het net, afhankelijk van het geïnstalleerde vermogen. Daarnaast bevatten de huidige distributienettarieven ook nog de kosten van de openbaredienstverplichtingen (bijvoorbeeld: uitbetaling isolatiepremies en de opkoop van certificaten aan minimumprijs).
 
We wensen de huidige nettarieven beter af te stemmen op de benodigde capaciteit. Een ontwerp van het nieuwe capaciteitstarief vindt u vanaf midden juni 2016 terug op www.vreg.be.

 

We lichten de principes van dit ontwerp toe op maandag 27 juni 2016 van 13.30u tot 15.30u in Brussel. De definitieve locatie wordt nog meegedeeld.  Alle vertegenwoordigers van belangengroepen zijn welkom op dit seminarie.
 

Inschrijven kan alvast via www.vreg.be/nl/inschrijving-seminarie-capaciteitstarief. Vermeld de volgende code: C9A9%

Toekenning leveringsvergunning aardgas Energy People

We kenden op 12 mei een leveringsvergunning voor aardgas toe aan Energy People.

 

BESL-2016-04