Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief bedrijven van 19 01 2017
Stand van zaken overleg capaciteitstarief
We werken aan een betere tariefstructuur voor de distributienettarieven vanaf 2019: het capaciteitstarief (zie ook onze nieuwsbrieven van mei en juni 2016). In deze nieuwsbrief geven we een stand van zaken en doen we kort verslag van onze publieke raadpleging hierover. Hierbij benadrukken we dat er op dit ogenblik nog geen enkele beslissing genomen is over de overstap naar een capaciteitsgebaseerd tarief.

Vandaag betalen gezinnen de nettarieven vooral op basis van hun afname (het verbruik) van elektriciteit.  Hoe meer elektriciteit u afneemt, hoe meer u ook voor de nettarieven betaalt. Dit is een (extra) stimulans voor de consument om rationeel met energie om te springen. De kosten voor het gebruik van het net hangen echter hoofdzakelijk af van de capaciteit, en niet van de afname van elektriciteit. Het net moet zich bovendien voorbereiden op de komst van meer batterijen, meer zonnepanelen en meer flexibiliteit. Als u een grote capaciteit hebt zonder dat u die nodig hebt, is dit een inefficiënte en ook een dure zaak. Vandaag worden die kosten verdeeld over alle klanten op basis van de afname, maar we vinden het beter om dit in de toekomst op basis van capaciteit toe te wijzen. Hoe groter uw capaciteit, hoe hoger de kosten zijn die u veroorzaakt. Daarom lijkt het ons logisch dat de distributienettarieven dit weerspiegelen.

We onderzoeken hoe we de kosten beter kunnen toewijzen met een capaciteitstarief dat rationeel energieverbruik blijft stimuleren, maar daarnaast ook rationeel gebruik van het net aanmoedigt. Dit zorgt ervoor dat bijkomende investeringen worden beperkt gezien het net efficiënter zal worden benut en de kosten van de distributienetbeheerders beter beheersbaar blijven.

De meeste bedrijven betalen vandaag al capaciteitsgebaseerde nettarieven. Ook gezinnen zouden in de toekomst onder een capaciteitstarief een vaste vergoeding betalen voor het gebruik van het net, afhankelijk van hun aansluitingscapaciteit. Dit gaat op voor de netgebonden kosten. Naast de netgebonden kosten bevatten de huidige distributienettarieven ook nog de kosten van een aantal wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld de uitbetaling van isolatiepremies, de opkoop van certificaten aan minimumprijs, straatverlichting,…). Deze niet-netgebonden kosten vallen buiten het capaciteitstarief.

In de zomer-najaar van 2016 hielden wij een openbare raadpleging. We wilden onderzoeken of er een draagvlak is voor een capaciteitstarief voor de netgebonden kosten, met het oog op de mogelijke gevolgen op de tarieven voor de verschillende klantengroepen.

We ontvingen uiteenlopende reacties over de principes van de capaciteitsgebonden tariefstructuur. Sommige partijen halen aan dat het voorstel de netkosten beter weerspiegelt, m.a.w. overeenkomstig de kosten is die de gebruikers van het net veroorzaken. Hierdoor wordt naast rationeel energiegebruik ook rationeel netgebruik gestimuleerd. Andere respondenten maken zich zorgen over de effecten van dergelijke tariefstructuur op kleine afnemers, decentrale productie en de energiebesparingsprikkel.

Het klopt dat veel gezinnen en kmo’s op dit moment niet in staat zijn om zelf de grootte van hun capaciteitsvraag te bepalen. We wensen echter een gedragsverandering: gezinnen moeten zich bewust worden van zowel rationeel energiegebruik als rationeel netgebruik. Uiteraard moeten klanten de nodige ondersteuning krijgen bij het bepalen van de ideale aansluitingscapaciteit. Communicatie- en sensibiliseringscampagnes moeten de netgebruikers voldoende inlichten. Samen met de belanghebbenden werken we dit verder uit.

De consultatie leert ook dat bijkomend onderzoek nodig is naar zowel de impact op bepaalde doelgroepen (via nieuwe tariefsimulaties) als naar flankerende maatregelen. Ook  de kost van het aanpassen van de aansluitingscapaciteit moet verder worden onderzocht. Dan denken we aan de effecten van de vermogensaanpassing op de kosten en op de operationele beschikbaarheid van de netbeheerder. De aanpassing van de capaciteit vereist een fysieke ingreep waaraan een kost verbonden is voor de klant. Bepaalde stakeholders opperen om deze verlaging van de aansluitingscapaciteit (tijdelijk) in prijs te verminderen alsook het aantal vermogensschijven te verhogen. Dit betekent dat deze kosten via de distributienettarieven moeten worden verrekend. Dit is dus een keuze met maatschappelijke consequenties.

Gelet op de vele vragen en bedenkingen die de invoering van een capaciteitstarief oproept bij belanghebbenden en gelet op de impact op de verschillende klantengroepen voeren we extra onderzoek naar de gevolgen van de voorgestelde tariefstructuur. De betrokkenheid van de stakeholders blijft van groot belang voor het onderzoek. Op dit ogenblik is nog geen enkele beslissing genomen over de overstap naar een capaciteitsgebaseerd tarief.
In het verslag vindt u alle reacties en bedenkingen uit de consultatie gebundeld: RAPP-2017-01