Copy
lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief sector
07 november 2014
 
Aanpassing mededeling quotumberekening en indieningsprocedure

We hebben de mededeling van 21 februari 2014 (MEDE-2014-01) met betrekking tot de quotumberekening en indieningsprocedure geüpdatet.
 
De cijfers doorheen de mededeling werden geactualiseerd naar de cijfers van toepassing voor het komende indieningsjaar (indieningsjaar 2015). Daarnaast werden enkele zinnen in verband met de zelfindiening door grote gegroepeerde afnemers (paragraaf 4.1.1) ter verduidelijking herschreven.
 
De aanpassingen aan de mededeling worden niet geconsulteerd omdat zij van minimale aard zijn en geen enkele wijziging inhouden aan de berekeningswijze of indieningsprocedure ten opzichte van het voorbije indieningsjaar.
 
De aangepaste mededeling zal van toepassing zijn voor het indieningsjaar 2015.

Delen via:
Publicatie rapport over de verkoop van certificaten door de netbeheerders en het banking advies

We publiceerden het jaarlijks rapport ​m.b.t. het toezicht op de verkoop van certificaten door de netbeheerders op onze website.
 
Uit dit rapport blijkt dat het aandeel van uitgereikte groenestroom-en warmte-krachtcertificaten dat wordt verkocht aan de netbeheerders aan minimumsteun jaarlijks sterk toeneemt. Opvallend hierbij is dat voor de groenestroomcertificaten ook meer en meer certificaten uit andere technologieën dan zonne-energie aangeboden worden aan minimumsteun. De netbeheerders brengen deze certificaten via veilingen terug op de markt. Ondanks het feit dat dit een efficiënte en transparante verkoopmethode is en er jaarlijks ook meer en meer certificaten op deze manier worden verkocht door de netbeheerders, blijven de certificatenportefeuilles van de netbeheerders gestaag stijgen. Het marktvolume aan certificaten komt op deze manier meer en meer in handen van de netbeheerders.

De gemiddelde verkoopprijs per certificaat in de veilingen is verder gedaald, samen met een verdere daling van de algemene gemiddelde transactieprijs, en dit door een verdere toename van de structurele overschotten aan certificaten op de markt. Gezien de certificatenveilingen door de netbeheerders in de 'spot' markt gebeuren, zijn de prijzen hier nog gevoeliger aan het overaanbod op de markt en liggen ze lager dan de gemiddelde transactieprijs op de bilaterale, meer langere termijn markt. 

De door het Energiebesluit opgelegde banking van certificaten door de netbeheerders geeft de netbeheerders financiële zekerheid voor de gebankte volumes aan certificaten. Aangezien de volumes van deze banking echter klein zijn t.o.v. de totale portefeuilles aan certificaten van de netbeheerders, heeft deze immobilisatie weinig effect op de markt en de marktprijzen. Bovendien blijkt het banken van certificaten ook geen structurele oplossing zolang er geen zicht is op een tekort in de markt binnen de banking termijn.
 
Aansluitend op dit rapport publiceerden we een advies over de banking van groenestroomcertificaten en warmte-krachtcertificaten. Hierin stellen we dat, gezien de marktoverschotten, het niet aangewezen is om de gebankte certificaten op korte termijn terug op de markt te brengen. Echter gezien het structurele karakter van de overschotten is een verlening van de huidige bankingperiode op zich een onvoldoende maatregel om het marktevenwicht te herstellen en zullen er bijkomende structurele marktingrepen nodig zijn om de vraag en het aanbod aan certificaten beter op elkaar af te stemmen.
 
RAPP-2014-09
ADV-2014-03

Delen via:
Beslissing rapportering leveranciers op basis van ERGEG-classificatie

We namen op 4 november een beslissing met betrekking tot de rapporteringsmethode voor leveranciers voor klachten en vragen bedoeld in artikel 5.6.1, 7° van het energiebesluit. 
 
Deze rapporteringsmethode is gebaseerd op de “Guidelines of Good Practice on Customer Complaint Handling, Reporting and Classification” die in juni 2010 door de European Regulators' Group for Electricity and Gas (ERGEG) werd gepubliceerd. Hiermee wordt gestreefd naar een meer geharmoniseerde registratie en rapportering van klachten en vragen. Dit is noodzakelijk om deze gegevens te kunnen interpreteren en ook om een benchmarking met andere landen of regio’s mogelijk te maken.
 
Van de leveranciers wordt verwacht dat ze op kwartaalbasis rapporteren, met name de eerste dag van de maand volgend op het afsluiten van het kwartaal (1 februari, 1 mei, 1 augustus en 1 november) en dit telkens met betrekking tot de gegevens van het voorbije kwartaal. De rapportering op 1 februari 2015 heeft uitzonderlijk betrekking op alle gegevens van 2014.

BESL-2014-24

Delen via:
Advies over een mogelijke toekomstige heffing op de afnamepunten van elektriciteit

We verleenden op vraag van de Vlaamse Regering een advies over een amendement bij het Programmadecreet, principieel goedgekeurd op 17 oktober 2014, met betrekking tot de vooropgestelde invoering van een heffing op de afnamepunten van elektriciteit.
 
De VREG wordt tot op heden gefinancierd via een dotatie uit de algemene middelenbegroting. Het is de bedoeling om deze te vervangen door een dotatie uit het Energiefonds, waarbij dit Energiefonds specifiek gevoed wordt voor dit doel met deze heffing. De heffing zou worden geïnd door de elektriciteitsleveranciers.  De VREG focust zich in zijn advies op de impact van de invoering van deze mogelijke toekomstige heffing op de marktwerking, met name de praktische implementatie ervan en de controlemogelijkheden op de juiste inning ervan, met als doel het level playing field tussen leveranciers te bewaken.  

ADV-2014-04

Delen via:
Deze e-mail is verzonden naar <<E-mail>>. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, Brussel 1000 Belgium

Disclaimer