Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 26 05 2016
Publicatie consultatieverslag structuur en werkwijze herziening Technische reglementen
Inhoud consultatie
We beschreven in een nota wat de aanleiding voor de herziening van het TRD was. Het gaat om verschillende ontwikkelingen in de energiemarkt: zo zijn er de nieuwe marktafspraken (“MIG 6” = Message Implementation Guide versie 6), dit zijn regels voor informatie-uitwisseling tussen de verschillende marktpartijen. Daarnaast zijn er ook Europese netwerkcodes (dit is een set van Europese verordeningen ter bevordering van de Europese interne energiemarkt), er is de nood aan introductie van technische regels m.b.t. slimme meters, er is meer en meer flexibiliteit op het net, wat zich ook moet vertalen in regels hieromtrent, enz.
Verder lichtten we ook onze aanpak toe: welk traject gevolgd zal worden om te komen tot een herziening die moet leiden tot een nieuw technisch reglement dat in werking treedt op 1 januari 2018. Daarbij wordt aandacht geschonken aan voldoende transparantie (tussentijds inlichten over de stand van zaken, het ter beschikking stellen van werkdocumenten) alsook het bieden van voldoende mogelijkheden tot inspraak door alle belanghebbenden.
 
Wie gaf feedback?
De netbeheerders, FEBEG (belangenvereniging van leveranciers) en Febeliec (belangenvereniging van grootverbruikers).
 
Met welke argumenten hielden we rekening en waarom?
Men uitte de bezorgdheid vooruit te lopen op ontwikkelingen die nog niet ver genoeg gevorderd zijn om al in regels te gieten op het niveau van het technisch reglement. We gaan akkoord met deze argumentatie: bij de start van het herzieningsproces maakten we melding van de verschillende gedetecteerde ontwikkelingen die een impact zullen hebben op het technisch reglement. Ondertussen is duidelijk dat heel wat van deze ontwikkelingen nog onvoldoende ver staan om al het voorwerp te kunnen uitmaken van het eerste tekstvoorstel van technisch reglement, dat we tegen 30 september wensen te finaliseren. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de Europese netwerkcodes, maar ook voor de slimme meters en “TPDA” (marktafspraken m.b.t. datatoegang door derden). We delen de mening dat ontwikkelingen die eerst nog in hogere of andere regelgeving geïmplementeerd moeten worden, maken dat deze niet het voorwerp kunnen uitmaken van het huidige traject tot herziening van het technisch reglement.
 
Waarom deze herziening?
We herzien de structuur van de technische reglementen omdat dit noodzakelijk lijkt, gezien de nieuwe marktafspraken (MIG 6) die een grondige herschikking van het marktgebeuren inhouden. De implementatie van deze nieuwe marktafspraken in de huidige structuur van de technische reglementen ligt niet voor de hand en zou leiden tot een reglement waarin veel niet echt op zijn plaats staat. Een nieuwe structuur leidt ertoe dat de technische reglementen, ook na implementatie van MIG 6, nog een logisch geheel vormen waarin men relatief snel kan inschatten waar bepaalde zaken beschreven staan en dus terug te vinden zijn. De reglementen zijn een al bij al erg technisch gegeven, maar toch moet gestreefd worden naar een zo duidelijke en transparant mogelijke tekst.
 
De technische reglementen belangen alle netgebruikers aan, ook – en niet in het minst – de particuliere netgebruiker. Het beschrijft immers onder meer heel wat rechten en plichten van de netgebruiker in zijn relatie met de netbeheerder. Het is ook de basis waarop andere voorschriften (zoals de technische “Synergrid-voorschriften”) en het aansluitingsreglement en –contract gebaseerd zijn.
 
Consultatieverslag

Uitnodiging seminarie capaciteitstarief 27/6

De VREG werkt aan een nieuwe tariefstructuur voor de distributienettarieven vanaf 2019. De huidige tariefstructuur op laagspanning is immers voornamelijk gebaseerd op een verbruikstarief. De netkosten zijn echter niet hoofdzakelijk afhankelijk van het verbruik van de afnemer, maar wel van de capaciteit.
 
We wensen de huidige nettarieven beter af te stemmen op de werkelijke kosten van het net, zonder de energie-efficiëntie uit het oog te verliezen. Hiervoor plannen we een consultatie. Deze consultatie zal midden juni 2016 worden gepubliceerd.

 

We lichten deze consultatie toe op maandag 27 juni 2016 van 13.30u tot 15.30u in Brussel. De definitieve locatie wordt nog meegedeeld. Alle stakeholders worden hierop uitgenodigd.
 

Inschrijven kan via www.vreg.be/nl/inschrijving-seminarie-capaciteitstarief. Vermeld de volgende code: C9A9%

Eerste stuurgroep herziening toegangscontracten 8/6
We willen de marktbesprekingen die moeten leiden tot de herziening van de toegangscontracten voor elektriciteit en aardgas zo spoedig mogelijk starten. Deze herziening moet resulteren in gedragen en evenwichtige toegangscontracten op 1 januari 2018.
 
De eerste stuurgroepvergadering zal doorgaan op 8 juni van 9.30u tot 12u in de kantoren van Infrax – Zenith gebouw Brussel.
 
De stuurgroep wordt voorgezeten door de distributienetbeheerders en is als volgt samengesteld:
  • 3 DNB afgevaardigden
  • VREG afgevaardigden
  • 3 Febeg afgevaardigden
  • 3 niet-Febeg afgevaardigden
We roepen Febeg op om zich te laten vertegenwoordigen door 3 personen en verzoeken de niet Febeg-leveranciers om zich ook te groeperen en te laten vertegenwoordigen door 3 personen. Het is niet de bedoeling dat individuele toegangshouders louter in eigen naam aan de stuurgroep deelnemen.
 
Op de eerste stuurgroep zal de agenda van de herzieningsronde definitief bepaald worden, op basis van het voorstel van agenda van de VREG en de netbeheerders, samen met de verzamelde reacties en suggesties van de toegangshouders. Er wordt ook afgesproken welke agendapunten bij voorrang behandeld zullen worden in de komende herzieningsronde . De stuurgroep heeft ten slotte ook de mogelijkheid om thematische werkgroepen op te richten.
 
U kan uw aanwezigheid per mail bevestigen naar bregt.leyman@vreg.be

Toekenning leveringsvergunning aardgas Energy People

We kenden op 12 mei een leveringsvergunning voor aardgas toe aan Energy People.

 

BESL-2016-04