Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 09 02 2017
Hervorming VREG en nieuwe Raad van Bestuur
Op 16 november vorig jaar keurde het Vlaams Parlement een wijziging aan het Energiedecreet goed met betrekking tot de hervorming van het statuut en het bestuur van de VREG. Vanaf vandaag treedt dit decreet in werking.
 
Wat zijn de voornaamste wijzigingen?
 • We krijgen het statuut van autonome dienst met rechtspersoonlijkheid. Dit is een statuut “sui generis”.
 • We worden onder het toezicht van het Vlaams Parlement geplaatst. Wat houdt dit in?
  • het Vlaams Parlement wijst de leden van de Raad van Bestuur aan
  • er zullen hoorzittingen gehouden worden in het Vlaams Parlement over het ontwerp van ondernemingsplan en de begroting van de VREG
  • het Vlaams Parlement keurt de Vlaamse begroting goed, waaronder dus ook onze begroting
Daarbij mag de VREG, noch zijn bestuurders, noch zijn personeelsleden, bij de uitoefening van zijn taken en bevoegdheden als regulator, instructies van het Vlaams Parlement vragen of ontvangen, noch van iedere andere publieke of particuliere entiteit, en dit overeenkomstig artikel 3.1.1 van het Energiedecreet.
 • De Raad van Bestuur wordt uitgebreid tot 7 leden. Deze leden worden rechtstreeks aangeduid door het Vlaams Parlement.
 • De Raad van Bestuur stelt een algemeen directeur aan die instaat voor de operationele werking.
 • Een aantal taken wordt exclusief voorbehouden  voor de Raad van Bestuur.  Zo zal de raad van bestuur vanaf nu de technische reglementen goedkeuren en zal hij de beslissingen nemen rond de tariefmethodologie en de tariefstructuur.
Het is positief dat hierdoor de decretale basis voor onze onafhankelijkheid en autonomie versterkt wordt. Dit moet ons toelaten om onze rol nog krachtiger en efficiënter op te nemen.

Het mandaat van de huidige leden van de raad van bestuur eindigt op 10 februari. Op 8 februari heeft het Vlaams Parlement de leden van de nieuwe Raad van Bestuur aangeduid:
 • de heer Ronnie Belmans
 • mevrouw Els Brouwers
 • mevrouw Nathalie Heremans
 • mevrouw Ellen Valkenborgs
 • de heer Piet Vanden Abeele
 • mevrouw Sara Van Dyck
 • de heer Hans Vanhoof
Hun mandaat gaat in vanaf 10 februari.
 
Het eerste belangrijke actiepunt van de nieuwe Raad van Bestuur is de selectie van een algemeen directeur. Tot die tijd zal de waarnemend gedelegeerd bestuurder, Thierry Van Craenenbroeck, van rechtswege de functie van “waarnemend algemeen directeur” uitoefenen.
 
We zijn blij dat hierdoor de continuïteit van ons bestuur en onze werking wordt verzekerd.
 
Mededeling privédistributienetten, directe lijnen en directe leidingen
Onze mededeling van 6 september 2011 (MEDE-2011-4) met betrekking tot privédistributienetten en directe lijnen beschrijft welke bepalingen uit de energieregelgeving relevant zijn voor privédistributienetten en directe lijnen en leidingen, en geeft hierbij duiding bij de praktische betekenis ervan.
 
Na 5 jaar is deze mededeling toe aan actualisatie en aanvulling. Een nieuwe mededeling vervangt de mededeling van 2011. Daarbij geven we vooreerst een duidelijke uiteenzetting over de verschillende vormen van distributie van elektriciteit (of gas) naast het publieke net, en hun onderlinge verhouding, en vervolgens bespreken we deze verschillende vormen van distributie verder.
 
Net zoals in de mededeling van 2011 bespreken we de toepassing van de relevante regelgeving voor directe lijnen aan de hand van enkele scenario’s. We gaan dieper in op de op dit moment gedetecteerde moeilijkheden waarmee men kan geconfronteerd worden in bepaalde scenario’s.