Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief bedrijven van 22 12 2015
Nieuwe aansluitingsreglementen
De aansluitingsreglementen leggen de rechten en plichten vast die gelden tussen distributienetbeheerder en de klant aangesloten op het distributienet laagspanning (elektriciteit) of lage druk en middendruk (gas).
 
De huidige reglementen waren toe aan een grondige herziening. Reden is de evolutie van het hogere regelgevende kader (consumentenwetgeving, wetgeving rond aansprakelijkheden, advies van de commissie onrechtmatige bedingen, aanpassingen aan de technische reglementen, …). De distributienetbeheerders legden daarom een voorstel van nieuwe tekst voor aan ons. Wij oefenen als regulator immers toezicht uit op de inhoud ervan.
 
Na ons eerste nazicht werden de teksten publiek geraadpleegd via de website van Synergrid (koepelorganisatie van netbeheerders) en ook wij meldden dit in onze nieuwsbrief van 20 november 2014. De opmerkingen van de raadpleging werden ook aan ons bezorgd. Op basis van die gegevens werden de ontwerpteksten op ons aangeven verder aangevuld of aangepast door de netbeheerders.
 
De finale versie van de aansluitingsreglementen werd door de Raden van Bestuur van de Vlaamse distributienetbeheerders goedgekeurd. De aansluitingsreglementen van Infrax staan online. Die van Eandis zullen ten laatste begin 2016 op de website staan.

De aansluitingsreglementen vindt u begin 2016 via U kan ze ook inkijken bij de klantendiensten van uw distributienetbeheerder en ze worden ook op eenvoudig verzoek opgestuurd.
 
De reglementen treden in werking één maand na publicatie ervan.
Herziening distributienettarieven 2016 voor Inter-Energa Elektriciteit
Het beheer van het elektriciteitsdistributienet van de gemeente Voeren zal vanaf 1 januari 2016 overgedragen worden door de Waalse distributienetbeheerder Ores Assets aan Inter-Energa. Dit werd vorige week beslist door de aandeelhouders van de distributienetbeheerders. Het netgebied van Inter-Energa wordt dus uitgebreid met Voeren. Hierdoor zullen de distributienettarieven 2016 voor Inter-Energa lichtjes wijzigen. Vooral in Voeren zal het verschil voor de klanten duidelijk worden. Voeren kende in 2015 één van de hoogste nettarieven van Vlaanderen. We beslisten op 22/12 om de distributienettarieven voor 2016 van Inter-Energa te herzien vanaf 1 januari 2016. 
Evolutie energiefactuur KMO januari 2015 - januari/maart 2016  
KMO elektriciteit
KMO aardgas
 
De informatie in deze infografieken is indicatief. De werkelijke evolutie van uw factuur kan hoger of lager zijn en hangt af van uw werkelijk verbruik en uw contract. Ook de energieprijzen zelf kunnen nog evolueren. 
Gelukkig 2016