Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief van 02 06 2016
Kwaliteitsniveau distributienetten blijft op hoog niveau
Infografiek

Elektriciteit
 
Vlaanderen behoudt in 2015 een goed kwaliteitsniveau,  zowel wat betreft de onderbrekingen als voor de kwaliteit van de geleverde spanning.
 
Een distributienetgebruiker op het Vlaamse distributienet had in 2015 gemiddeld 20 minuten en 4 seconden geen elektriciteit als gevolg van incidenten. Dit is 2 minuten en 2 seconden beter dan in 2014.
 
De frequentie van de onderbrekingen is 0,41. Een Vlaamse klant wordt gemiddeld eens in de 2,4 jaar door een ongeplande stroomonderbreking getroffen.
 
Oorzaken onbeschikbaarheid:
  • defecten op kabels
  • kabelbreuken door derden (bijvoorbeeld aannemers) veroorzaakt
De kwaliteit van het elektriciteitsdistributienet en het plaatselijk vervoernet ligt in Vlaanderen op een vergelijkbaar hoog niveau in vergelijking met de ons omringende landen. We stellen wel vast dat er aan netgebruikers te weinig inzicht wordt gegeven in de oorzaken en verwachte duur van storingen en de maatregelen die de netbeheerders nemen om de kwaliteit en betrouwbaarheid van de netten te waarborgen door onderhoud en investeringen.
 
We onderzoeken op welke manier we de distributienetbeheerders in Vlaanderen kunnen stimuleren tot het aanhouden en verder ontwikkelen van een kwaliteitsvolle dienstverlening door een kwaliteitsprikkel mee te nemen in de distributienettarieven.
 
De kwaliteit van de heraanleg na werken van de netbeheerder in de straat en de kwaliteit van uitvoering bij werken aan de aansluiting zijn nog altijd de meest voorkomende klachten. Hier moeten de netbeheerders meer aandacht aan besteden. Globaal neemt het aantal klachten tegen de netbeheerders in de loop der jaren af. Deze positieve tendens ten gevolge van de inspanningen door de werkmaatschappijen Eandis en Infrax, moet verder bevestigd worden in de volgende jaren.
  • Per 100.000 klanten heeft Eandis 343 klachten
  • Per 100.000 klanten heeft Infrax 243 klachten
RAPP-2016-06

Aardgas
 
De Vlaamse aardgasdistributienetbeheerders hebben in 2015 het hoge technische kwaliteitsniveau wat betreft de beschikbaarheid, de samenstelling en de druk van het verdeelde aardgas gehandhaafd.
 
De onbeschikbaarheid is vooral te wijten aan werken aan de gasmeter of aan de dienstleiding volgens de planning van de aardgasdistributienetbeheerder.
Deze noodzakelijke onbeschikbaarheid heeft normaal geen al te grote impact op het gebruikerscomfort. De werken worden op voorhand aangekondigd en/of gebeuren in overleg met de eindafnemers.
De theoretisch gemiddelde onbeschikbaarheid per afnemer in 2015 was 4 min. 4 sec (5 min. 14 sec. in 2014). Dit komt vooral door een lager aantal geplande werken.
 
De onbeschikbaarheid voor de laatste jaren ligt in lijn met de cijfers uit het buitenland.
 
Klanten klagen nog altijd vooral over de kwaliteit van de door de aardgasdistributienetbeheerder (of zijn aannemer) uitgevoerde werken. Dit blijft een zeer belangrijk aandachtspunt met het oog op een kwaliteitsvolle dienstverlening aan de klant.
  • Per 100.000 klanten heeft Eandis 325 klachten
  • Per 100.000 klanten heeft Infrax 342 klachten
RAPP-2016-07