Copy
lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief sector
06 februari 2014
 
Consultatie over de certificatie van biomassa 

Via deze consultatie schetsten we de manier die volgens ons het best gevolgd kan worden om tot een proces te komen van certificatie van biomassa dat enerzijds voldoende betrouwbaar is om een maatschappelijk draagvlak te behouden en anderzijds praktisch werkbaar is. Bovendien kan de certificatie van biomassa bijdragen tot een transparantere en beter functionerende markt van biomassastromen.

Het consultatiedocument bouwt verder op een ontwerpmededeling van 3 mei 2012. Inhoudelijk bevat het geen grote wijzigingen ten opzichte van de ontwerpmededeling. Wel wordt er in het nieuwe consultatiedocument tegemoet gekomen aan de noden en mogelijkheden van kleinschalige productie-installaties en zijn de verschillende aspecten van certificatie in meer detail omschreven. 

Doel is het consultatiedocument om te vormen tot enerzijds een mededeling die MEDE-2007-1 zal vervangen, met toepassing van de overgangsbepalingen vermeld in sectie ‘10 Overgangsregeling’.  Anderzijds zal het luik met betrekking tot het biomassacertificaat en de erkenning van certificatie-instanties en -schema’s leiden tot een advies aan de minister tot het opstellen van bijkomende regelgeving. MEDE-2008-2 en MEDE-2013-3 zijn aanvullend aan dit consultatiedocument.

De consultatieperiode eindigt op maandag 3 maart 2014. Belanghebbenden die wensen te reageren op de voorgestelde wijzigingen maken hun reactie via e-mail over aan expertisedossiers@vreg.be met als onderwerp 'consultatie certificatie biomassa'.

Delen via:
Stand van zaken consultatie tariefmethodologie

Het is voorzien dat de VREG op 1 juli a.s. de bevoegdheid van de CREG overneemt met betrekking tot de vaststelling van de Vlaamse elektriciteits- en aardgasdistributienettarieven.

We hielden in dit kader een consultatie over een voorstel van tariefmethodologie en dit van 7 oktober t.e.m. 6 december 2013. We ontvingen op de consultatietekst reacties van 10 belanghebbende personen en organisaties. Daarnaast hadden we overleg met de Nederlandse toezichthouder ACM en werd een reactie ontvangen vanwege het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.

Uit de opmerkingen van de belanghebbenden haalden we een voorlopig totaal van 117 zienswijzen. We maken nu een verslag op waarin we op de zienswijzen reageren. De opmerkingen zijn divers.

Enkele reacties stellen een concrete aanpassing van de tariefmethodologie voor terwijl andere meer algemeen van aard zijn. Er zijn echter ook een aantal opmerkingen zonder verwijzing naar of verband met de consultatietekst waarmee we geen rekening kunnen houden.

We verwachten dat, wanneer het verslag van de consultatie op latere, nog te bepalen datum wordt gepubliceerd, we daarin niet op alle zienswijzen een definitieve reactie zullen hebben. We stellen bijvoorbeeld vast dat de distributienetbeheerders verscheidene vragen hebben over de bepaling van de in de tariefmethodologie te gebruiken wacc-waarde. We hadden in de consultatietekst al aangegeven dat hierover verder onderzoek nodig was. We zullen daarnaast verder overleg plegen met de CREG o.a. over een aantal zienswijzen met betrekking tot de wijze van boekhouding en rapportering door de distributienetbeheerders. We verwachten dat we in ons verslag enkele concrete voorstellen zullen opnemen tot aanpassing van de tariefmethodologie zoals ze in de consultatietekst werd voorgesteld.
 

Delen via:
Rondetafeldiscussies ‘leveranciersmodel’

In samenwerking met onze collega-regulatoren CWaPE en Brugel organiseren wij dit voorjaar een aantal rondetafeldiscussies rond het ‘leveranciersmodel’.

De ontwikkelingen op de elektriciteits- en aardgasmarkten maken duidelijk dat het leveranciersmodel over belangrijke troeven beschikt, maar dat de toepassing ervan een aantal praktische problemen stelt en (financiële) risico’s meebrengt.

Er zullen drie rondetafeldiscussies worden georganiseerd:
- 1e rondetafel met alle energieleveranciers op 7 februari
- 2e rondetafel met alle energieleveranciers en de netbeheerders in april
- 3e rondetafel met alle energieleveranciers, de netbeheerders, consumenten-vertegenwoordigers en andere stakeholders in mei

De conclusies uit elke rondetafel worden meegenomen naar de volgende rondetafel. Op die manier willen we samen met de verschillende marktpartijen tot een principiële conclusie komen over het al dan niet behouden van het (bijgestuurde) leveranciersmodel. Op deze basis kan dan een advies gemaakt worden voor de nieuwe regionale regeringen.

 

Delen via:
Deze e-mail is verzonden naar <<E-mail>>. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Koning Albert II-laan 7 Sint-Joost-ten-Node 1210 Belgium

Disclaimer