Copy
lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief sector
30 MEI 2013
 
Rapporten kwaliteit dienstverlening netbeheerders in 2012

Elk jaar onderzoeken we de kwaliteit van de dienstverlening van de netbeheerders. Dit onderzoek gaat zowel over de kwaliteit van het product als de naleving van de termijnen en de behandeling van klachten. Hieruit blijkt dat de Vlaming over het algemeen een zeer goede dienstverlening krijgt, zowel voor elektriciteit als voor aardgas.
 
Voor ons blijft het essentieel om hierop constant toe te zien. De netgebruiker heeft niet de mogelijkheid om van netbeheerder te wisselen. We stellen tevreden vast dat de netbeheerders permanent inspanningen doen om de registratie van fenomenen, termijnen en klachten verder te optimaliseren en om verbeterprocessen uit te werken voor de punten waarop ze zwakker scoren.
 
De kwaliteit van de dienstverlening voor elektriciteit en gas wordt geanalyseerd in twee rapporten. Deze bieden zowel een historisch perspectief als een vergelijking tussen netbeheerders onderling.
 
Rapport elektriciteit
 
Rapport aardgas

Delen via:
Nieuw Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet van Elektriciteit

Het Energiedecreet bepaalt dat de VREG een apart technisch reglement voor het beheer van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit (TRPV) opstelt. Het plaatselijk vervoernet van elektriciteit is het net dat onder Vlaamse bevoegdheid valt, maar een transmissiefunctie heeft.
In dat reglement worden de technische en operationele regels die verbonden zijn aan het beheer van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit bepaald.
 
Op 7 mei 2013 keurde de VREG het TRPV goed. Dit reglement moet nog worden goedgekeurd door de Vlaamse Regering en wordt daarna in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het treedt pas daarna in werking.
 
Consultatie
In het verleden was er geen apart net met transmissiefunctie, zodat  alle regels die van toepassing zijn op het elektriciteitsnet beschreven stonden in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE). Nu er een apart net en beheerder ervan zijn aangeduid haalden we ook de daarop toepasselijke regels uit het TRDE. Bij het opstellen van het TRPV namen we deze regels uit het TRDE niet alleen over, maar werden ze ook herzien. Dit leidde tot een ontwerptekst TRPV en een toelichtingsnota die de basis vormden voor een consultatie die liep van 11 februari tot en met 8 maart 2013. De opmerkingen op de ontwerptekst die we ontvingen, werden verwerkt in het consultatieverslag.
 
Welke wijzigingen?
De opmerkingen gaven aanleiding tot enkele aanpassingen van de ontwerptekst waarvan de belangrijkste de flexibele aansluiting van decentrale productie betreft. Artikel III.2.4.5 werd aangevuld met de bepaling dat een flexibele aansluiting mogelijk is voor een productie-eenheid waarvan de aansluitingsaanvraag conform de huidige regels geweigerd moet worden door een gebrek aan capaciteit omwille van congestie. Deze flexibele aansluiting kan enkel tijdelijk toegepast worden, namelijk in afwachting van de uitvoering van een geplande netversterking. Deze bepaling is in het TRPV opgenomen bij afwezigheid van een decretale compensatieregeling bij weigering of beperking van toegang tot het net.

Delen via:
Deze e-mail is verzonden naar <<E-mail>>. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, Brussel 1000 Belgium

Disclaimer