Copy
lees deze nieuwsbrief online vreg.be | contact | info@vreg.be | uitschrijven
VREG, uw gids op de energiemarkt
Welkom
Nieuwsbrief sector
04 Juli 2013
 
Nieuw Technisch Reglement Plaatselijk Vervoernet 
Het Energiedecreet bepaalt dat we een apart technisch reglement voor het beheer van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit (TRPV) opstellen. Het plaatselijk vervoernet van elektriciteit is het net dat onder Vlaamse bevoegdheid valt, maar een transmissiefunctie heeft.
In dat reglement worden de technische en operationele regels die verbonden zijn aan het beheer van het plaatselijk vervoernet van elektriciteit bepaald.

In de nieuwsbrief van 30 mei ll. las u dat we op 7 mei 2013 het TRPV hebben goedgekeurd. Voorafgaand aan de goedkeuring door de Vlaamse Regering werd echter nog een informatiesessie georganiseerd voor de belanghebbenden. Dit leidde tot twee wijzigingen van het TRPV. Na deze aanpassingen werd de definitieve tekst van het TRPV door ons goedgekeurd op 21 juni 2013. Dit reglement werd daarna goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 28 juni 2013. Het moet nu nog in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden alvorens het in werking treedt.
 
Consultatie
In het verleden was er geen apart net met transmissiefunctie, zodat  alle regels die van toepassing zijn op het elektriciteitsnet beschreven stonden in het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit (TRDE). Nu er een apart net en beheerder ervan zijn aangeduid haalden we ook de daarop toepasselijke regels uit het TRDE. Bij het opstellen van het TRPV namen we deze regels uit het TRDE niet alleen over, maar werden ze ook herzien. Dit leidde tot een ontwerptekst TRPV en een toelichtingsnota die de basis vormden voor een consultatie die liep van 11 februari tot en met 8 maart 2013. De opmerkingen op de ontwerptekst die we ontvingen, werden verwerkt in het consultatieverslag.

Welke wijzigingen?
Deze opmerkingen gaven aanleiding tot enkele aanpassingen van de ontwerptekst waarvan de belangrijkste de flexibele aansluiting van decentrale productie betreft. Flexibele aansluiting is mogelijk voor een productie-eenheid waarvan de aansluitingsaanvraag conform de huidige regels geweigerd moet worden door een gebrek aan capaciteit omwille van congestie. Deze flexibele toegang is tijdelijk van aard, tenzij de VREG instemt met een permanente toegangsbeperking. 

Ook werd de huidige mogelijkheid tot het geven van commentaar op modelcontracten en procedures, vooraleer deze in werking treden, gewijzigd in een eis tot goedkeuring van de VREG.
Delen via:
Ontwerpmededeling GS en WKK-keuringen

Met de wijziging van het Energiebesluit van 21 december 2012 zijn enkele zaken rond de keuringsverplichting voor groenestroom- en warmte-krachtinstallaties aangepast. De accreditatie voor keuringsinstanties is geëxpliciteerd: deze moet afgeleverd zijn volgens NBN EN ISO/IEC 17020:2012 voor het uitvoeren van de keuringen in kwestie. Daarnaast zijn de vermogensgrenzen voor de verschillende keuringsverplichtingen (indienstneming, bij wijzigingen en tweejaarlijks) gelijk gesteld voor groenestroom- en WKK-installaties.
 
We hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om ons behandelingskader rond de keuringsverplichtingen te verduidelijken in een mededeling. Deze mededeling zal na haar publicatie enerzijds van toepassing zijn op alle lopende en nieuwe certificatendossiers en anderzijds deel uitmaken van de accreditatieprocedure voor de keuringsinstanties bij BELAC.
 
We consulteren onze ontwerpmededeling tot zondag 4 augustus. Gelieve uw reacties over te maken aan expertisedossiers@vreg.be met als onderwerp “Consultatie mededeling keuringen”.

Delen via:
Nieuwe mogelijkheden om garanties van oorsprong te verhandelen

Drie nieuwe landen traden toe tot de AIB met het oog op het internationaal uitwisselen van garanties van oorsprong conform Europese Richtlijn 2009/28: Italië, Frankrijk en Duitsland.
 
Hierdoor kunnen ook Vlaamse marktpartijen in die landen garanties van oorsprong aan handelspartners verkopen en van handelspartners kopen.
 
Meer informatie over de activiteiten van AIB
 
Meer informatie over garanties van oorsprong
 
Meer info over de AIB

Delen via:
Nieuw rapport over de quotumkost en doorrekening ervan aan de eindafnemers

We publiceerden op 28 juni het rapport over de kostprijs van de certificatenverplichting per elektriciteitsleverancier in het Vlaamse gewest. Het bevat de gewogen gemiddelde kostprijs per groenestroom- en warmte-krachtcertificaat, ingediend op 31 maart 2013.
 
Het rapport bevat de resultaten van het toezicht op de doorrekening van deze kosten naar de eindafnemers, voor de afnames doorheen 2012. Volgens het decreet mogen maximaal de daadwerkelijk gemaakte kosten voor de certificatenverplichting worden doorgerekend aan de eindafnemers. Bovendien voorziet het decreet dat, indien de leverancier een aparte bijdrage op de factuur voor groene stroom of warmte-krachtkoppeling aanrekent, deze niet hoger is dan de in dit rapport berekende reële kost. Dit deel van het onderzoek kon niet afgerond worden binnen de deadline en er wordt nog op meer gedetailleerde rapportering van enkele elektriciteitsleveranciers gewacht om het onderzoek af te ronden.
 
Tenslotte wordt ook een overzicht gegeven van het al dan niet voldoen van de leveranciers aan hun certificatenverplichtingen, samen met een overzicht van het aantal certificaten die ze in portefeuille hebben na de recentste indieningsronde voor de quotumverplichting.
 
Om af te sluiten wordt een indicatie gegeven van de decretale wijzigingen die een invloed zullen hebben op de methodologie van deze controle in de toekomst. De veranderingen die door het ‘Optimalisatiedecreet’ (goedgekeurd door het Vlaams parlement op 19 juni 2013) zullen plaatsvinden worden besproken en onze concrete werkwijze in de toekomst zal worden toegelicht.
 
Het doel van dit rapport is dus drievoudig: het scheppen van transparantie in de certificatenkost, het bepalen van een plafond voor de doorrekening van deze certificatenkost aan de eindafnemers voor de afnames in 2012 en het toelichten van onze toekomstige werkwijze.
 
 

Lees meer
Delen via:
Update servicecheck

We zijn verheugd dat bij maar liefst zeven van de elf leveranciers de klachtenratio verbeterde. Zes leveranciers behalen nu de best mogelijke score uitgedrukt in 5 VREG-logo’s. Bij een aantal andere leveranciers blijkt wel nog verbetering mogelijk.
 
Naast deze elf leveranciers kregen twee leveranciers nog geen klachtenindicator omdat ze nog geen twaalf maanden actief leveren (Watz) of nog geen 5.000 huishoudelijke klanten beleveren (Wase Wind). Wase Wind is een nichespeler die een duizendtal klanten belevert. Wase Wind is echter al geruime tijd actief op de Vlaamse energiemarkt, maar komt niet voor in de klachtencijfers 2011 en 2012. Dat verdient ook een pluim!
 
 

Lees meer
Delen via:
Nieuw: energieovernamedocument

Sinds midden juni wordt voor het melden van een verhuizing, echtscheiding of overlijden met energieovernamedocumenten gewerkt. Deze documenten worden in gans België door alle marktpartijen gebruikt. Ze dienen om de meterstanden te noteren en over te maken aan de leverancier.
De energieovernamedocumenten vervangen de vroegere verhuisformulieren van de leveranciers en van de VREG. Ze zijn terug te vinden op de website van de VREG en ook op de websites van de leveranciers en netbeheerders.
Wij hebben ook een handige verhuisfolder opgemaakt met een aantal praktische tips en hulp bij het invullen van de energieovernamedocumenten.

Delen via:
Cijfer van de maand
23260
Het gemiddeld verbruik in kWh voor een gezin dat verwarmt met aardgas
Deze e-mail is verzonden naar <<E-mail>>. Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je ingeschreven hebt via onze website www.vreg.be

Uitschrijven Gegevens wijzigen

Hebt u collega’s of vrienden die geïnteresseerd zijn in deze thema’s, stuur dit bericht gerust door. Iedereen kan gratis inschrijven op deze nieuwsbrief.

© VREG - Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt, Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 19, Brussel 1000 Belgium

Disclaimer