Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 09 07 2015
Tussentijdse wijziging distributienettarieven n.a.v. de federale vennootschapsbelasting
Eind 2014 keurden we de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor het jaar 2015 goed.

Naar aanleiding van de federale Programmawet van 19 december 2014 zijn de elektriciteits-en aardgasintercommunales sinds 2015 onderworpen aan de vennootschapsbelasting. Dit is federale materie. Deze vennootschapsbelasting vereiste een aanpassing van de door de VREG in 2014 bepaalde toegelaten inkomens van de distributienetbeheerders uit de distributienettarieven van 2015. We hebben de nieuwe toegelaten inkomsten bepaald volgens de tariefmethodologie en ze aan de distributienetbeheerders meegedeeld.

De distributienetbeheerders dienden daarop nieuwe tariefvoorstellen in. De vennootschapsbelasting heeft invloed op de periodieke tarieven afname, meer bepaald de tariefcomponenten:
  • basistarief voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet
  • aanvullend capaciteitstarief voor klantengroep prosumenten met terugdraaiende teller
  • basistarief voor overbrenging met het aardgasnet
We analyseerden deze tariefvoorstellen en keurden deze goed. De aangepaste tarieven treden in werking op 1 augustus 2015.

www.vreg.be/nl/distributienettarieven-elektriciteit-en-aardgas-2015
 
Impact vennootschapsbelasting op een gemiddeld gezin, een prosument en een bedrijf
Consultatie aanpassing tariefmethodologie m.b.t. distributienettarieven 2016
We organiseren een consultatie over enkele aanpassingen die we wensen door te voeren aan de huidige tariefmethodologie 2015-2016.

De consultatie bevat ook ons voorstel om te beginnen met de afbouw van de historische exploitatietekorten of -overschotten bij de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders. De saldi verschillen per distributienetbeheerder en per activiteit (elektriciteit of aardgas) en kennen verscheidene oorzaken. We stellen nu voor om ze grotendeels af te bouwen over ten snelste drie jaar met een eerste verwerking in de tarieven van 2016. Uiteraard zal dit een impact hebben op de hoogte van de distributienettarieven (stijging bij tekort of daling bij overschot). Het Hof van Beroep te Brussel bevestigde de VREG onlangs als de bevoegde regulator voor de saldi.

Deze consultatie loopt van 9 juli tot en met 8 september 2015. Alle geïnteresseerde partijen kunnen hun opmerkingen op dit consultatiedocument tot en met 8 september per e-mail overmaken aan tarieven@vreg.be met als onderwerp CONS-2015-03.
 
Rapport brandstofmix 2014 
In 2014 kleurde de brandstofmix voor elektriciteit geleverd in Vlaanderen iets minder groen dan de voorgaande jaren. Ruim 27% van de geleverde stroom in Vlaanderen was groen in 2014, tegenover 30% in 2013. Daarentegen waren er meer afnemers die bewust een groen contract afsloten. Het aandeel van de groene stroom uit Vlaanderen steeg sterk, vooral ten koste van groene stroom uit Scandinavië.

Stroom uit hernieuwbare bronnen was dus goed voor ruim een kwart van de geleverde stroom via het elektriciteitsnet. Nucleaire stroom blijft het grootste aandeel hebben. Fossiele bronnen zoals aardgas en steenkool staan ook nog in voor een kwart van de elektriciteitsmix.

Het Brandstofmixrapport 2014 biedt een gedetailleerder inzicht dan ooit tevoren, doordat per elektriciteitsleverancier getoond wordt:
  1. per elektriciteitsproduct, welke de oorsprong was van de geleverde stroom wat betreft de bron (nucleair, fossiel, hernieuwbaar,…)
  2. een taartdiagram met het land/het gewest van herkomst van de garanties van oorsprong (dus van de stroom uit hernieuwbare bronnen);
  3. een taartdiagram met de energiebron (wind, water, biomassa, zon, geothermie,…) van de garanties van oorsprong ingeleverd per leverancier ter staving.