Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Aanpassing distributienettarieven n.a.v. de federale vennootschapsbelasting
Eind 2014 keurden we de distributienettarieven voor elektriciteit en aardgas voor 2015 goed.

De federale programmawet van 19 december 2014 heeft de uitzonderingsgrond voor intercommunales wat de vennootschapsbelasting betreft, geschrapt. Deze federale maatregel zorgt er nu voor dat de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders onderworpen worden aan de vennootschapsbelasting. Deze vennootschapsbelasting vraagt een aanpassing van de toegelaten inkomens van de distributienetbeheerders uit de distributienettarieven van 2015. We hebben de nieuwe toegelaten inkomsten bepaald volgens de tariefmethodologie en ze aan de distributienetbeheerders meegedeeld.

De distributienetbeheerders hebben daarna nieuwe tariefvoorstellen ingediend. De vennootschapsbelasting heeft invloed op de volgende tariefcomponenten:
  • basistarief voor het gebruik van het elektriciteitsdistributienet
  • basistarief voor het gebruik van het aardgasdistributienet
  • prosumententarief
We analyseerden deze tariefvoorstellen en keurden deze goed. De aangepaste tarieven treden in werking op 1 augustus 2015.

www.vreg.be/nl/distributienettarieven-elektriciteit-en-aardgas-2015
 
Impact vennootschapsbelasting op een gemiddeld gezin, een prosument en een bedrijf 
Openbare raadpleging aanpassing tariefmethodologie m.b.t. distributienettarieven 2016
We organiseren een openbare raadpleging over enkele aanpassingen die we willen doorvoeren aan de huidige tariefmethodologie 2015-2016.

Deze raadpleging bevat ook ons voorstel om te beginnen met de afbouw van de historische exploitatietekorten of -overschotten bij de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerders. De tekorten bij elektriciteit ontstonden door de groei in het aantal steuncertificaten die de distributienetbeheerders verplicht moeten opkopen. De overschotten bij aardgas zijn meestal ontstaan uit een hogere vraag bij afnemers (strengere winters van een aantal jaar geleden).

De saldi uit 2008 en 2009 werden al doorgerekend via de distributienettarieven van 2015 en 2016 (50% in 2015 en 50% in 2016).

De belangrijkere exploitatiesaldi, ontstaan vanaf 2010 tot en met 2014, werden nog niet verwerkt. We namen nog geen beslissing omdat er geen uitspraak was in een rechtszaak over welke regulator bevoegd is om over de historische saldi te beslissen.

De saldi verschillen per distributienetbeheerder en per activiteit (elektriciteit of aardgas) en kennen verschillende oorzaken.

Als regulator moet de VREG erover waken dat de distributienettarieven een weerspiegeling vormen van de kosten. Er moet een evenwicht gevonden worden tussen het verder oplopen van de financieringskosten bij het uitstellen van de doorrekening en de effecten van een te drastische tariefschok voor de marktspelers en de netgebruikers anderzijds.

Door een start te nemen met de doorrekening van de regulatoire activa en passiva, op basis van door ons geschatte waarden, wordt een verder uitstel van de doorrekening in de tarieven van de regulatoire activa en passiva, en de daaraan gekoppelde ongewenste effecten zoals het oplopen van financieringskosten, vermeden. We vinden dit ook noodzakelijk in het kader van de beginselen van behoorlijk bestuur. Het zou van onbehoorlijk bestuur getuigen om de saldi nog verder mee te dragen/door te schuiven naar de volgende jaren.

We stellen voor om ze grotendeels af te bouwen over drie jaar met een eerste verwerking van maximaal 1/3 (33,33%) in de tarieven van 2016. Uiteraard zal dit een impact hebben op de hoogte van de distributienettarieven (stijging bij tekort of daling bij overschot).

Deze consultatie loopt van 9 juli tot en met 8 september 2015. Alle geïnteresseerde partijen kunnen hun opmerkingen op dit consultatiedocument tot en met 8 september per e-mail overmaken aan tarieven@vreg.be met als onderwerp CONS-2015-03.
 
CONS-2015-03
Rapport brandstofmix 2014
In 2014 kleurde de brandstofmix voor elektriciteit geleverd in Vlaanderen iets minder groen dan de voorgaande jaren. Ruim 27% van de geleverde stroom in Vlaanderen was groen in 2014, tegenover 30% in 2013. Daarentegen waren er meer gezinnen die bewust een groen contract afsloten. Het aandeel van de groene stroom uit Vlaanderen steeg sterk, vooral ten koste van groene stroom uit Scandinavië.

Stroom uit hernieuwbare bronnen was dus goed voor ruim een kwart van de geleverde stroom via het elektriciteitsnet. Nucleaire stroom blijft het grootste aandeel hebben. Fossiele bronnen zoals aardgas en steenkool staan ook nog in voor een kwart van de elektriciteitsmix.

Het Brandstofmixrapport 2014 biedt een gedetailleerder inzicht dan ooit tevoren, doordat per elektriciteitsleverancier getoond wordt:
  1. per elektriciteitsproduct, welke de oorsprong was van de geleverde stroom wat betreft de bron (nucleair, fossiel, hernieuwbaar,…)
  2. een taartdiagram met het land/het gewest van herkomst van de garanties van oorsprong (dus van de stroom uit hernieuwbare bronnen);
  3. een taartdiagram met de energiebron (wind, water, biomassa, zon, geothermie,…) van de garanties van oorsprong ingeleverd per leverancier ter staving.