Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief bedrijven van 26 02 2016
Openbare raadpleging rond het in rekening brengen van de kwaliteit van dienstverlening van de distributienetbeheerders in een volgende tariefmethodologie
Wat hebben we ter raadpleging voorgelegd?
Hoe we de elektriciteits- en aardgasdistributienetbeheerder in Vlaanderen een prikkel kunnen geven om er zeker van te zijn dat ze voldoende aandacht schenken aan de kwaliteit van hun dienstverlening. We willen deze invoeren in de tariefmethodologie vanaf 2017. Dat gaat dan over het aantal en de duur van stroomonderbrekingen, de ontvangen klachten, de laattijdige aansluitingen en de aandacht die de netbeheerders tonen voor hun belanghebbenden en klanten. Een financiële prikkel is in de regulering nog altijd de meest effectieve stimulans. We wensen daarom hun door ons toegelaten inkomsten uit distributienettarieven te koppelen aan hun geleverde kwaliteitsprestaties.
 
Van wie kregen we input/feedback op de raadpleging?
De distributienetbeheerders zelf hadden de meeste opmerkingen. Daarnaast reageerden twee sectorfederaties. Van één distributienetgebruiker ontvingen we een zeer positieve reactie.
 
Met welke argumenten hebben we rekening gehouden en waarom?
We hebben de sterkte van de prikkel, zoals we die oorspronkelijk voorstelden in onze raadpleging, een beetje afgezwakt. De financiële impact op de distributienetbeheerders zal nu meer in verhouding staan tot zijn geleverde kwaliteitsprestaties. We wensen daarmee te vermijden dat distributienetbeheerders onder druk van een te sterke prikkel overdreven zouden beginnen te investeren in de dienstverlening, met hogere kosten tot gevolg. Het blijft evenwel een evenwichtsoefening en we kunnen later nog altijd overwegen om de prikkel te versterken als dat nodig is. We zullen de kwaliteit van dienstverlening, zoals we in het verleden al deden, jaarlijks blijven opvolgen.
 
Wat betekent onze aanpak concreet voor u als klant van de netbeheerder?
Door de kwaliteitsprikkel, die we willen invoeren in de tariefmethodologie vanaf 2017, verzekeren we ons er nog meer van dat de distributienetbeheerders hun inkomsten uit distributienettarieven optimaal zullen aanwenden. Deze prikkel ontbreekt vandaag nog, zodat het gevaar bestaat dat een distributienetbeheerder onder druk van zijn aandeelhouders vooral aandacht schenkt aan zijn winstmarge. Hij zou dan op dienstverlening kunnen gaan besparen. Onder het motto ‘beter voorkomen dan genezen’, willen we daarom de distributienetbeheerders sensibiliseren voor de kwaliteit van hun dienstverlening. Het globale effect is ‘zero-sum’, d.w.z. in zijn globaliteit is er geen effect op de toegelaten inkomsten uit distributienettarieven. Er zijn alleen kleine lokale verschillen mogelijk naar gelang de kwaliteit van dienstverlening die de distributienetbeheerder afleverde.
We gaan nu een aantal jaar de eerste kwaliteitsprestaties in het oog houden en pas nadien vertalen in een financiële bonus of malus.
Januari 2016 – record aantal gezinnen en bedrijven wisselde van leverancier
Wisselen van energieleverancier
In januari wisselde een recordaantal gezinnen en kleine bedrijven van energieleverancier.  Met een switchgraad van 3,47% bereikt het wisselen van elektriciteitsleverancier het hoogste niveau ooit. Het aantal leverancierswissels na één maand is hierdoor al bijna 23% van het totaal aantal wissels in heel 2015.
 
Bij de gezinnen was de wisselactiviteit zeer hoog. De switchgraad van 3,50% ligt beduidend hoger dan in januari de voorbije jaren. Ook de kleine bedrijven waren zeer actief, met een switchgraad van 3,30%. Enkel in januari 2015 was de switchgraad nog hoger (6,32%).
 
Ook voor aardgas wisselde een record aantal gezinnen en kleine bedrijven: 4,20%. Dit niveau werd enkel benaderd in januari 2013 (4,08%).
 
Voor de gezinnen ligt de activiteitsgraad op 4,18%, het hoogste cijfer ooit. De switchgraad van de kleine bedrijven bedraagt 4,30%.
 
Zowel bij elektriciteit als bij aardgas speelt de groepsaankoop van de provincie Antwerpen een belangrijke rol.
 
Marktaandelen
De hoge switchcijfers hebben een invloed op de evolutie van de marktaandelen elektriciteit.  In januari is de grootste winst voor de 2 winnaars van de groepsaankoop van de provincie Antwerpen. Eni gas&power ziet zijn algemeen marktaandeel elektriciteit stijgen met 1,80 procentpunten; Lampiris met 0,15 procentpunten. De derde grootste stijger in januari is Total Gas&Power met een toename in zijn marktaandeel van 0,07 procentpunten.
Essent.be, ECS en EDF Luminus daarentegen tekenen het grootste verlies aan marktaandeel op met een daling van respectievelijk 1,37, 0,55 en 0,27 procentpunten.
 
Ook in de aardgasmarkt wordt de grootste winst geboekt door eni gas&power. Hun marktaandeel neemt toe met 2,38 procentpunten. Zij worden gevolgd door Antargaz en Total gas&power, waarvan het marktaandeel stijgt met respectievelijk 0,15 en 0,07 procentpunten. De grootste verliezers zijn dezelfde als op de elektriciteitsmarkt: Essent.be, ECS en EDF Luminus verliezen met respectievelijk 2,05, 0,43 en 0,11 procentpunten.
Advies flexibiliteit
Achtergrond
Allerlei factoren zoals de integratie van hernieuwbare energie, de dalende rentabiliteit van grote elektriciteitscentrales en bijgevolg hun (tijdelijke) sluiting, de veroudering van delen van de netinfrastructuur en de opkomst van nieuwe technologieën zoals opslag, en nieuwe partijen (“Dienstverleners van flexibiliteit”) zorgen voor een veranderend energielandschap. De piekmomenten van elektriciteitsverbruik worden bijvoorbeeld veel minder voorspelbaar. Deze factoren zorgen voor een hogere nood aan flexibiliteit in het distributienet als deel van de oplossing voor de uitdagingen van de energietransitie.
 
Waarom dit advies?
Er zijn al initiatieven genomen om flexibiliteit zoals onder andere vraagbeheer te bevorderen, maar een algemeen kader ontbreekt tot nu toe. We adviseren aan de Vlaamse minister van energie om te starten met een reglementair kader voor flexibiliteit. Op die manier worden de belangrijkste definities, principes en erkenning van verschillende marktrollen verankerd. Er kan een basis worden gegeven voor een contractueel kader tussen de verschillende partijen, waaronder een nieuwe marktpartij, de “Dienstverlener van flexibiliteit”. De rol, nieuwe taken en verantwoordelijkheden van de netbeheerders kunnen verhelderd worden. Dit alles met als doel om flexibiliteit aan te moedigen en de waarde ervan te helpen bepalen voor netgebruikers op het midden-en hoogspanningsdistributienet elektriciteit en het plaatselijk vervoernet van elektriciteit.
 
Wat na ons advies?
Dit advies doet een eerste voorstel om een aantal van deze zaken op te lossen, maar het is niet het eindpunt. Het kader zal verschillende updates, verdieping in bepaalde deelonderwerpen en bijsturingen nodig hebben de komende jaren. Dit door de inburgering en opkomst van nieuwe technologieën (elektrische voertuigen, verbetering van en nieuwe opslagtechnologieën,…), evoluties van de Europese wetgeving, evoluties op het federale niveau en voortschrijdend inzicht in overleg met de marktpartijen. Later op het jaar volgt een eerste vervolgadvies over een vorm van technische flexibiliteit bij decentrale productie-eenheden op het midden-en hoogspanningsdistributienet en het plaatselijk vervoernet.
 
Onze aanpak
We kiezen voor een pragmatische aanpak door eerst te focussen op definities, nieuwe rollen, uitbreiding van bestaande rollen en het vastleggen van basisprincipes die zo breed mogelijk geldig zijn in een algemeen kader. Door het invoeren van nieuwe instrumenten zoals regels die de Ondersteunende Diensten op het distributienet beter beschrijven, willen we inspelen op snelle, te verwachten evoluties. Ondersteunende Diensten zijn diensten die nodig zijn voor het uitbaten van een transmissie- of distributienet. Er zullen nog adviezen volgen over specifieke, nieuwe onderwerpen zoals het statuut van opslageenheden, een specifiek kader voor flexibiliteit op laagspanning bij een potentiële uitrol van de slimme meter en het uitdiepen van bestaande of nieuwe marktprocessen.
 
Reacties
We staan open voor reacties, opmerkingen en ideeën. U kan mailen naar info@vreg.be met als onderwerp Reactie advies flexibiliteit