Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 14 01 2016
Commentaar op ontwerp nieuw model aansluitingscontract
Het aansluitingscontract legt de rechten en plichten vast die gelden tussen distributienetbeheerder en de netgebruiker aangesloten op het middenspannings- en middendruk net.
 
De netbeheerder hanteert hiervoor een modelcontract. Dit contract is om diverse redenen aan herziening toe. Er is onder meer de evolutie van het wetgevend kader en een technische evolutie. Bedoeling is om in de toekomst te werken met enerzijds generieke standaardbepalingen (= een document met beschrijving van de specifieke aansluiting, met daarnaast algemene voorwaarden) en anderzijds technische bijlagen die van toepassing zijn al naargelang de (technische) situatie die voorkomt. Dit maakt het geheel overzichtelijker en transparanter.

De distributienetbeheerders legden daarom een voorstel van een nieuw model van aansluitingscontract  voor aan ons. Wij oefenen als regulator immers toezicht uit op de inhoud ervan.
 
Een eerste voorstel werd ons voorgelegd op 8 augustus 2014, dat geconsulteerd werd en waarop we commentaar en advies gaven. Daarna volgde een tweede consultatie (van 3 juli tot 15 september 2015), ditmaal van sterk geherstructureerde en bijgewerkte teksten, en inclusief alle bijlagen. Van deze consultatie, en de mondelinge toelichting door de netbeheerders, maakten we melding in onze nieuwsbrief van 25 juni 2015.
 
Op 20 oktober werd het model van aansluitingscontracten, na verwerking van de opmerkingen uit consultatie, aan ons overgemaakt, voor nazicht en commentaar.
 
We maakten onze commentaar op 22 december 2015 over aan de netbeheerders in ADV-2015-09 
 
Alle relevante documenten over de consultatie zijn te vinden op de website van Synergrid
Consultatie over de komende herziening van het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en Gas (2016-2017)
De komende jaren zal een aantal ontwikkelingen het Vlaamse energielandschap grondig beïnvloeden: MIG6, MIG TPDA, slimme meters, flexibiliteit, Europese netwerkcodes, enz. Voor een goede werking van de energiemarkt is het van belang dat deze evoluties tijdig in het wettelijk kader, en dus ook in de technische reglementen, worden verankerd. We oordelen dat bepaalde van deze nieuwe evoluties beter zullen passen in een nieuwe structuur van de technische reglementen.
 
We streven ernaar om in 2017 een breed gedragen voorstel van reglementen ter goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Regering. Door middel van voorliggende consultatie willen we alle belanghebbenden van bij de start inspraak geven in zowel de inhoud als het proces van de herziening.
 
Meer specifiek willen we via deze consultatie
  • de huidige structuur van de technische reglementen in vraag stellen en een nieuwe structuur aftoetsen
  • transparantie en inspraak creëren over het verdere verloop van het herzieningsproces.
 
Ook het Technisch Reglement Plaatselijk Vervoer zal moeten herzien worden. Dit maakt echter geen deel uit van het voorwerp van deze consultatie. We volgen ter zake in eerste instantie de herziening van het Federale Technisch Reglement en de ontwikkelingen met betrekking tot de Europese netwerkcodes op.
 
Voor meer informatie over het verloop van de consultatie en de inhoud van het consultatiedocument kan u contact opnemen met Leen Vandezande via marktwerking@vreg.be.
De consultatie loopt tot 11 maart 2016.
 
Consultatiedocument
Advies oplaadpalen elektrisch vervoer
Op 22 december adviseerden we op vraag van de Vlaamse Regering over het voorontwerp van besluit over de oplaadinfrastructuur van elektrische voertuigen.
 
Het doel van het ontwerp is o.a. openbaredienstverplichtingen in te voeren voor de distributienetbeheerders op het vlak van de uitbouw van de infrastructuur voor het opladen van elektrische voertuigen.
 
In ons advies gaan we onder meer in op de mogelijke impact op de nettarieven van de aan de netbeheerders opgelegde verplichtingen en het belang van het doordacht vastleggen van de technische specificaties van de oplaadinfrastructuur.
 
Advies
Vacature toezichthouder marktwerking
We zijn op zoek naar een dynamische collega met een masterdiploma (bij voorkeur in de economie of handelsingenieur) om het team Marktwerking te versterken.
Wil u meewerken aan de regulering van de energiemarkt? Word dan onze nieuwe collega!

www.vreg.be/nl/vacatures