Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief van 19 11 2015
Investeringsplannen elektriciteit en aardgas
We hebben de investeringsplannen 2016-2018 van de netbeheerders goedgekeurd.
Achtergrondinformatie
De distributienetbeheerders moeten jaarlijks een investeringsplan voor elektriciteit en aardgas opmaken voor de komende drie jaar. Ook de beheerder van het plaatselijk vervoernet (Elia) moet dit doen. Ze moeten de investeringsplannen vervolgens aan ons voorleggen en wij onderzoeken dan of de investeringen voldoen aan de Vlaamse decretale en reglementaire bepalingen. Als het nodig is, kunnen we de netbeheerders verplichten om hun plannen aan te passen.
 
Over het rapport voor elektriciteit
De investeringsplannen voldoen op basis van voorspellingen van het toekomstige elektriciteitsverbruik aan de behoeften van de netgebruikers. Er zijn bij ons en bij de Ombudsdienst voor Energie geen klachten bekend die wijzen op het onvoldoende aanhouden of voorzien van capaciteit op het net.
 
Knelpunten als gevolg van het groeiend aantal lokale productie-installaties
De aansluiting van het groeiend aantal lokale productie-installaties op het net is een moeilijk onderwerp. Er zijn heel wat knelpunten die ervoor zorgen dat investeringen in de elektriciteitsnetten nodig zijn. Voor alle knelpunten hebben de distributienetbeheerders in overleg met Elia een oplossing uitgewerkt of lopen er onderzoeken.

De netbeheerders zien het aanbieden van injectiecapaciteit met flexibele toegangsvoorwaarden meer en meer als oplossing. De netbeheerders kunnen dan aan de producent vragen om zijn elektriciteitsproductie te verminderen om problemen op het net te voorkomen. Op die manier kan de capaciteit van het bestaande net maximaal benut worden en moet het niet enkel voor één piekmoment versterkt worden. Deze problematiek vormt het onderwerp van overleg dat we houden met verschillende belanghebbenden. We deden de analyse van de investeringsplannen 2016-2018 zonder vooruit te lopen op de conclusies van dit overleg.

Beoordeling investeringsplannen elektriciteit (RAPP-2015-10)
 
Over het rapport voor aardgas
Het rapport over de investeringsplannen 2016-2018 bevat cijfermateriaal over de groei van de aardgasdistributienetten en de aansluitingen.
  • De volgende jaren wordt er opnieuw een kleine vertraging ingebouwd in de uitbreiding van de netten.
  • De netbeheerders verwachten dat het aantal klanten zal blijven groeien.
Doelstellingen aansluitbaarheidsgraad tegen 2020
In het rapport gaan we ook in op de evolutie van de aansluitbaarheidsgraad voor aardgas.
  • Het Energiedecreet legt aan de netbeheerders concrete streefcijfers op voor 2020 rond het percentage woningen dat moet kunnen aansluiten op een gasleiding in de straat.
  • Voor de doelstelling van 99% aansluitbaarheidsgraad tegen 2020 voor woongebied exclusief landelijk karakter zitten de meeste netbeheerders niet op schema. We bespraken dit met Eandis en Infrax en publiceerden een advies (ADV-2015-07).
Beoordeling investeringsplannen aardgas (RAPP-2015-11)

Nieuw bij de volgende analyse: aanvulling met financiële gegevens
Bij de volgende analyse zullen we de distributienetbeheerders vragen om de investeringsplannen aan te vullen met financiële gegevens, zodat we op die manier de transparantie in het investeringsbeleid kunnen verhogen.
 
Publicatie van de investeringsplannen op de website van de distributienetbeheerders
In de herziene versies van de Technische Reglementen Distributie Elektriciteit en Gas - die op 22 mei 2015 werden goedgekeurd door de Vlaamse Regering - verplichten we de distributienetbeheerders om de investeringsplannen te publiceren. Deze verplichting gaat in bij de publicatie van de Technische Reglementen in het Belgisch Staatsblad.