Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 28 05 2015
Certificatenmarktrapport 
We publiceren voor de eerste keer een Certificatenmarktrapport. In dit rapport brengen we veel informatie samen over de stand van zaken van de markten voor groenestroom- en warmte-krachtcertificaten.

Vroeger werd deze informatie meer versnipperd gepubliceerd in het jaarlijkse Marktrapport en het rapport over de opkoop van certificaten aan minimumsteun door de netbeheerders en de manier waarop de netbeheerders omgaan met deze opgekochte certificaten. We zien echter dat het belang van de door de netbeheerders opgekochte certificaten steeds groter wordt om de evoluties op de certificatenmarkten te verklaren. Daarom beslisten we om een geïntegreerd Certificatenmarktrapport te maken met zowel de informatie over de jaarlijkse inleveringsronde voor de quotumverplichtingen inzake groenestroom - en warmte-krachtcertificaten als de opkoop van certificaten aan minimumsteun door de netbeheerders en de manier waarop de netbeheerders omgaan met deze opgekochte certificaten. Het Certificatenmarktrapport vult het recent gepubliceerde Marktrapport 2014 over de elektriciteits- en aardgasmarkten aan.

Certificatenmarktrapport 

Persbericht
Technische reglementen voor distributie van elektriciteit en gas
Op 1 april 2014 wijzigden we de technische reglementen voor distributie van elektriciteit (TRDE) en gas (TRDG).

De aanpassingen aan het TRDE waren nodig naar aanleiding van de opstelling van het aparte technische reglement voor het plaatselijk vervoernet van elektriciteit (TRPV), de uitbreiding van de bevoegdheid van enkele elektriciteitsdistributienetbeheerders tot het exploiteren van een distributienet met een spanningsniveau tot en met 36 kilovolt, en de omzetting van de Energie-efficiëntie Richtlijn.

Daarnaast werden aan beide reglementen enkele correcties en wijzigingen doorgevoerd.

Deze herziene versies werden vorig jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

Op 3 april 2015 besliste de Vlaamse Regering de voorgestelde reglementen niet goed te keuren omwille van de daarin opgenomen bepalingen inzake de minimale functionaliteiten van de slimme meter. We brachten de nodige aanpassingen aan de reglementen aan, rekening houdend met de opmerkingen van de Vlaamse Regering en stelden begin mei de nieuwe versies vast. Deze reglementen: TRDE versie 5 mei 2015 en TRDG versie 5 mei 2015, werden op 22 mei 2015 goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Deze versie van de reglementen moet nog in het Belgisch Staatsblad verschijnen vooraleer zij, 10 dagen na publicatie, in werking treedt.

TRDE

TRDG