Copy
Vreg - uw gids op de energiemarkt
Kan u deze nieuwsbrief niet lezen? Klik hier voor een online versie
Nieuwsbrief energiesector van 12 05 2015
VREG verwelkomt ruimer decretaal kader distributienettarieven
Met het decreet van 14 maart 2014 werd een eigen Vlaams kader gecreëerd waarbinnen we onze nieuwe tarifaire bevoegdheid uitoefenen. De Vlaamse decreetgever wil nu een ruimer Vlaams tarifair kader vormgeven. 

In een advies van 5 mei geven we onze visie op het voorontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie, zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 3 april 2015. We verwelkomen een ruimer tarifair kader dat verder de krijtlijnen uitzet waarbinnen we onze bevoegdheid inzake distributienettarieven uitoefenen. Dat ruimer kader zal meer duidelijkheid creëren zowel voor ons als voor alle actoren in de energiemarkt. 

We plaatsen enkele kanttekeningen bij dit voorontwerp van decreet. Zo zijn sommige beleidsrichtsnoeren eigenlijk technische instructies, die botsen met de onafhankelijkheid en de tariefbevoegdheid van de regulator. We zien echter mogelijkheden om meer politieke sturing te geven wat openbare dienstverplichtingen betreffen, door bijvoorbeeld te werken met toeslagen in plaats van via de distributienettarieven zelf. Op een aantal belangrijke politiek-maatschappelijke beleidsvragen wordt niet ingegaan. De procedures die met de opmaak van de tariefmethodologie en de goedkeuring van de tarieven gepaard gaan, zijn zowel vanuit praktisch als inhoudelijk oogpunt vatbaar voor kritiek.

We stellen vast dat dit voorontwerp niet ingaat op de huidige financiële discussie over het leveranciersmodel en er nog geen opening wordt gemaakt voor de participatie van privépartners in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid.

We vragen ook dat de Europese Commissie wordt geraadpleegd over het voorontwerp van decreet en dat ook het huidige advies aan de Commissie wordt meegedeeld.
Advies inzake geplande wijzigingen Energiebesluit
Op vraag van minister Turtelboom verleenden we advies over een ontwerp van besluit dat het aanbrengen van een aantal technische wijzigingen aan het Energiebesluit beoogt.
 
We formuleerden twee opmerkingen. Eén gaat over de overmaking van meetgegevens van zonnepaneleninstallaties door de netbeheerders aan het Vlaams Energieagentschap (VEA). De andere opmerking heeft betrekking op de  investeringssteun voor energiebesparende werkzaamheden voor gebouwen aangesloten op een gesloten distributienet.
Poweo is een nieuwe leverancier in Vlaanderen
Sinds de update van mei staat Poweo in de V-test®.

Zowel in de V-test® voor gezinnen als die voor kleine bedrijven is één elektriciteits- en één aardgasproduct opgenomen.
Meer concurrentie op de energiemarkt in 2014
Op 12 mei stelden we ons marktrapport 2014 aan de pers voor.

Het aantal gezinnen en bedrijven dat van energieleverancier veranderde in Vlaanderen bleef hoog in 2014. De activiteit op de energiemarkt is niet uitgedoofd. Het aantal gezinnen met een contract dat groene stroom garandeert, stijgt verder in 2014 en bedraagt meer dan 37%. Een toe te juichen evolutie is dat het aantal klanten van de distributienetbeheerders, een goede indicator voor het inschatten van structurele energiearmoede, voor de 4de keer op rij daalde in 2014. De gunstige evolutie van de concentratie-indexen geeft aan dat de energiemarkt verder evolueert naar een concurrentiële toestand. Nadat de afgelopen twee jaar een spectaculaire positieve evolutie van de concentratiegraad merkbaar was vertraagt deze enigszins in 2014. Dit wijst erop dat de concurrentie zich meer begint af te spelen tussen de nieuwkomers en niet meer hoofdzakelijk tussen de historische leveranciers en de nieuwkomers. De aardgasprijzen waren eind 2014 lager dan eind 2013. De besparing door te veranderen van een contract met gemiddelde prijs naar de laagste prijs is voor aardgas eind 2014 hoger dan eind 2013. De mogelijke besparing voor elektriciteit is kleiner geworden. Door de btw-verlaging in april 2014 lagen de elektriciteitsprijzen eind 2014 lager dan eind 2013, maar wel hoger dan in april 2014. De marges van heel wat leveranciers liggen al dicht bij het nulpunt. De prijsdruk op de energiekost door de concurrentie wordt voor elektriciteit teniet gedaan doordat andere onderdelen van de eindfactuur stijgen.
Vernieuwde V-test®
Donderdag 7 mei ging de vernieuwde V-test online. Deze is gebruiksvriendelijker, bevat een aantal extra functionaliteiten en biedt betere vergelijkingsmogelijkheden dan vroeger:
  • Eén vergelijkingsmodule voor gezinnen en kleine bedrijven waarbij u kan aanvinken wat u bent, dus geen aparte V-test meer voor gezinnen en kleine bedrijven
  • De verschillende invulstappen zijn vervangen door één groot invulscherm dat openklapt telkens u een onderdeeltje hebt afgerond
  • In de resultatentabel wordt eerst de contractnaam vermeld. Dit is bewust gedaan zodat u zeker de juiste naam doorgeeft aan de leverancier van uw keuze
  • Via icoontjes worden de specifieke voorwaarden van een contract in de kijker gezet
  • Als u op Detail klikt, krijg u niet alleen de details van het contract en de samenstelling van de kostprijs op jaarbasis (energiekost, nettarieven en heffingen), maar kan u ook klikken op een link naar de Servicecheck
  • U kan de detailschermen van de contracten naast elkaar vergelijken; op die manier wordt het veel eenvoudiger om de eigenschappen en prijsonderdelen te vergelijken en te kijken welk contract voor u het beste is
  • Het prosumententarief is opgenomen; er wordt gevraagd naar de aanwezigheid van zonnepanelen of een andere decentrale productie-installatie met een terugdraaiende teller;  prosumenten (consumenten die zelf hun elektriciteit opwekken) zien de totaalprijs in de resultatentabel verhoogd; in de detailschermen leidt het prosumententarief tot een verhoging van het prijsonderdeel ‘Distributie’
  • Filtering: u kan filteren op Leveranciers , Voorwaarden , Energiecomponent , Looptijd en voor elektriciteit Hoe groen is deze stroom? : dit laat je toe om de resultatentabel op maat te  maken (bv. enkel de contracten met 100% groene stroom, met een vaste energiecomponent, waarvoor geen aandeel moet gekocht worden). Op die manier moet u minder pagina’s afdrukken en is er minder kans om verward te raken bij het bekijken van de resultaten