Copy
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij u vanuit Provincie Fryslân graag willen informeren over de laatste stand van zaken rondom het stikstofvraagstuk. 

Actualisatie AERIUS 13 januari 2022

Het rekeninstrument AERIUS Calculator, dat gebruikt wordt om de stikstofneerslag te berekenen voor toestemmingverlening, wordt in de week van 13 januari 2022 geactualiseerd. AERIUS wordt jaarlijks door het RIVM geactualiseerd om actuele inzichten en gegevens in het rekeninstrument op te nemen. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar de webpagina van BIJ12. Hieronder lichten we toe welke gevolgen dit heeft voor de vergunningverlening.
 
Wat wordt er geactualiseerd?
Zowel AERIUS Calculator als AERIUS Monitor worden geactualiseerd. Voor toestemmingverlening zorgt de actualisatie die in AERIUS Calculator gaat plaatsvinden voor de grootste veranderingen, omdat het kabinet deze zomer heeft besloten om bij het berekenen van stikstofneerslag voor toestemmingverlening een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor alle typen emissiebronnen te hanteren. Voorheen werd er enkel met een maximale rekenafstand voor wegverkeer gerekend.

Wat betekent dit voor lopende aanvragen en ontwerpbesluiten?
Na de actualisatie kan de uitkomst van de berekeningen met AERIUS Calculator 2021 (de versie na actualisatie) anders zijn dan bij doorrekenen met de huidige versie van AERIUS Calculator 2020. AERIUS Calculator is het wettelijk voorgeschreven reken- instrument bij toestemmingverlening en er dient gerekend te worden met de meest recente versie die beschikbaar is. Voor lopende aanvragen waarop geen definitief besluit genomen kan worden vóór 13 januari 2022, zal na deze datum een nieuwe berekening benodigd zijn, uitgevoerd in de nieuwste versie van AERIUS Calculator. Dit betekent dat wij geen ontwerpbesluiten meer zullen nemen voorafgaand aan de actualisatie, omdat de termijn van ter inzagelegging zal overlappen met de releasedatum van de nieuwe versie van AERIUS Calculator.
 
Verzoek om aanvullende gegevens
Zoals aangegeven kan de uitkomst van een berekening met AERIUS Calculator 2021 wijzigen ten opzichte van eerdere berekeningen. Voor aanleveren aanvullende gegevens is het daarom verstandig  om op de nieuwe versie van AERIUS Calculator te wachten. U kunt hiervoor uitstel vragen van de termijnen, de termijn zal dan worden opgeschort tot 27 januari 2022. U kunt dit doen door een bericht te sturen aan wnb@fryslan.frl   
 
Vvgb’s – gemeenten let op!!
Voor Vvgb’s geldt ook dat deze gebaseerd dienen te zijn op een AERIUS berekening gemaakt met de meest recente versie. Dit betekent dat wanneer u een Vvgb van ons heeft ontvangen, de omgevingsvergunning definitief gepubliceerd dient te zijn vóór 13 januari 2022. Indien dit niet lukt, voldoet de Vvgb niet aan de wettelijke vereisten uit de Wet natuurbescherming. Dit betekent dat er voor het project een nieuwe AERIUS berekening gemaakt moet worden in de nieuwste versie van AERIUS Calculator. Wanneer dit geval is verzoeken we u contact met ons op te nemen over de betreffende zaak.    

Platform

Het terugbrengen van stikstofuitstoot en het robuuster maken van natuur is complex. Dit platform geeft hier informatie over en deelt actualiteiten toegespitst op onze provincie.
 
lees meer >>

Friese aanpak

In aanloop op de ontwikkeling van een uitvoerings-programma stikstof, heeft het college van Gedeputeerde Staten een voortgangs-rapportage aan Provinciale Staten gepresenteerd.
 
lees meer >>

Q & A

Stikstof blijft voor veel mensen een moeilijk te begrijpen onderwerp en dat roept veel vragen op. Deze pagina geeft antwoord op de stikstofvragen die het meest worden gesteld.
 
lees meer >>

 
.

Stikstof spreekuur


Het stikstofspreekuur van provincie Fryslân vindt iedere maandag plaats. Heeft u een vragen voor het stikstofspreek uur? Dan verzoeken wij u om deze uiterlijk donderdag 12.00 uur te mailen naar Wnb@fryslan.frl onder vermelding van: “vragen stikstofspreekuur”.  Vervolgens zal de frontoffice u een e-mail sturen met daarin het tijdstip en de datum wanneer de vragen besproken kunnen worden.
 
Meer informatie over stikstof in Fryslân
Provincie Fryslân

Tweebaksmarkt 52 
8911 KZ Leeuwarden
058 - 292 59 25
www.fryslan.frl

Meer weten over de provincie Fryslân?
Volg ons op:
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
YouTube
view this email in your browser


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Provincie Fryslân · Tweebaksmarkt 52 · LEEUWARDEN, Friesland 8911 KZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp