Copy
In deze nieuwsbrief:
- Uitvoeringsproblemen AERIUS Calculator versie 2021
- Pilot gebiedsgerichte aanpak in Fochteloërveen
- Recente juridische uitspraken
Uitvoeringsproblemen
AERIUS Calculator versie 2021

Op 20 januari 2022 is AERIUS Calculator versie 2021 beschikbaar gekomen. Per 13 januari 2022 is de regeling natuurbescherming gewijzigd. Daarmee geldt AERIUS Calculator versie 2021 als het huidig wettelijk verplicht rekeninstrument bij toestemming-verlening, ter vaststelling van de omvang van stikstofdepositie op stikstof gevoelige habitattypen in Natura 2000-gebieden.

Wij merken dat de release van de nieuwe versie van AERIUS Calculator leidt tot uitvoeringsproblemen en de nodige (bijbehorende) vragen. Middels deze nieuwsbrief willen we u daarom graag informeren over wat er speelt en wat de gevolgen zijn voor de vergunningverlening binnen onze provincie.
Randeffecten
Anders dan in voorgaande versies, kent AERIUS Calculator versie 2021 bij project specifieke berekeningen een maximale rekenafstand van 25 kilometer voor alle typen emissiebronnen. De implementatie van de maximale rekenafstand dient ervoor te zorgen dat de onbalans tussen het gewenste detailniveau van berekenen en onzekerheid van het rekenmodel op grote afstand wordt verkleind. Echter is duidelijk geworden dat door de implementatie van de 25 kilometer rekengrens ook zogenaamde ‘randeffecten’ kunnen optreden. Aan de randen van de 25 kilometer (reken)gebieden ontstaan in de verschilberekening depositie toe- en/of afnames. 
Schematische weergave met toe- en afnames ten gevolge van maximale rekenafstand 25 km.
Voor intern en extern salderen betekent dit het volgende:

- Intern salderen
BIJ12 heeft een handreiking omgaan met randeffecten opgesteld voor wat betreft intern salderen. Deze handreiking is bedoeld om vergunningverleners, toezichthouders en initiatiefnemers handelingsperspectief te bieden bij aanvragen. Dit betekent dat aanvragen tot het afgeven van een positieve weigering op intern salderen, ook wanneer er randeffecten optreden in de verschilberekening doorgang kunnen vinden met toepassing van de handreiking.

- Extern salderen
BIJ12 laat weten dat de handreiking voor randeffecten bij extern salderen medio maart 2022 wordt verwacht. Tot die tijd luidt het advies van BIJ12, bij een aanvraag extern salderen met een AERIUS verschilberekening die een toename in depositie laat zien, te wachten tot het handelingsperspectief voor extern salderen volledig is uitgewerkt. Wij ondersteunen dit advies en willen daarom aanvragers met een lopende of nieuwe vergunning-aanvraag met extern salderen, uitstel verlenen tot en met 11 april 2022. Mocht u hier gebruik van willen maken, dan vragen wij u dit middels een e-mail gericht aan wnb@fryslan.frl kenbaar te maken. Mocht u reeds zelf al een verzoek hebben ingediend, dan zullen wij de termijn ook voor u aanpassen naar 11 april 2022 en dit bevestigen per brief. De aanvragen extern salderen waarbij geen randeffecten optreden in de verschilberekening kunnen verder worden behandeld.

Medio maart wordt een visualisatie ingebouwd in AERIUS Calculator, waardoor de identificatie van de hexagonen met een randeffect gemakkelijker moet worden. Tot die tijd is het van belang dat de aanvrager de handreiking doorloopt en duidelijk bij de aanvraag aangeeft op welke hexagonen er sprake is van randeffecten.

Afroming op depositie in plaats van emissie
Een andere vernieuwing in AERIUS versie 2021 is de afroming op depositie in plaats van emissie aan de hand van de ingebouwde afromingstool. In de huidige beleidsregels van provincies is een werkwijze van afromen op emissie vastgelegd. Voordat overgegaan kan worden op toestemmingverlening bij aanvragen waarbij gebruik gemaakt wordt van afroming op depositie, dienen eerst de provinciale beleidsregels aangepast te worden. Hier wordt momenteel (interprovinciaal) aan gewerkt. Tot het moment dat de beleidsregels zijn aangepast kan de eerdere werkwijze worden voortgezet. Dit betekent concreet dat u als aanvrager de werkwijze hanteert zoals u deze gewend was uit de vorige versie van AERIUS Calculator. Wij adviseren u de website van BIJ12 in de gaten te houden. Binnenkort komt daarop een Q&A (vraag en antwoord) beschikbaar ter verduidelijking van de wijze van afromen op basis van emissie en op basis van depositie.
Pilot gebiedsgerichte aanpak in Fochteloërveen
It Fochtelerfean - Foto: Shutterstock.com (Olha Rohulya)
Met tien gebiedspartners wordt sinds maart 2020 een brede verkenning uitgevoerd voor een integrale gebiedsagenda voor Fochteloërveen en omgeving. Provincies Fryslân en Drenthe, 4 gemeenten, 3 waterschappen, natuurorganisaties en LTO-afdelingen werken onder begeleiding van een procesregisseur samen aan inventarisatie van wat er speelt. Zij verkennen hoe de verschillende opgaven, verplichtingen en wensen integraal opgepakt kunnen worden. De verkenning geldt ook als een pilot voor de gebiedsgerichte aanpak stikstof.
 
Brede inventarisatie
Behalve stikstof komen meerdere thema’s en opgaven aan bod. Brede welvaart, toekomstperspectief voor de landbouw, herstel van biodiversiteit, hydrologische omstandigheden en mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Naast de inventarisatie wordt ook gekeken hoe in de volgende fase samengewerkt kan worden en wat de prioriteiten zijn. In het voorjaar komt naar verwachting een advies uit met een voorstel voor het vervolg.
 
Keukentafelgesprekken landbouw
Vanuit de landbouwvertegenwoordigers LTO is geadviseerd om in een vroeg stadium met de landbouw in gesprek te gaan. Er wordt momenteel gekeken of er mogelijkheden zijn om dit voorjaar brede keukentafelgesprekken (groepen van max. 10 ondernemers) te voeren. De gesprekken zullen gaan over de ontwikkelingen in en om het Fochteloërveen en de behoeftes en ambities van agrariërs in de omgeving van Fochteloërveen.
 
De Verkenning Gebiedsagenda Fochteloërveen kunt u
hier downloaden.
Recente juridische uitspraken

Tot slot willen we u ook graag op de hoogte brengen over een aantal recente juridische uitspraken.

Tussen uitspraak Raad van State Extern salderen
Op 24 november 2021 heeft de Raad van State een tussen uitspraak gedaan in een zaak die ziet op extern salderen. In de uitspraak is duidelijk gemaakt dat bij extern salderen inzichtelijk moet zijn welke andere passende maatregelen getroffen worden om de instandhoudingsdoelstellingen van de betrokken Natura 2000-gebieden te realiseren. Dit betekent dat bij extern salderen gemotiveerd moet worden, waarom de emissie van het project waarmee gesaldeerd wordt niet ingezet moet worden als passende maatregel ten behoeve van het Natura 2000-gebied.
 
Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant WNB-verg. intern salderen
Op 8 december 2021 heeft de Rechtbank Oost-Brabant geoordeeld dat indien een deel van de natuurvergunning van een project (in dit geval sinds 2015) niet meer inwerking is, de rechten hiervan niet meer ingezet kunnen worden voor intern salderen. Volgens de rechtbank zou deze ruimte ingetrokken moeten worden om te voorkomen dat deze ruimte later alsnog in gebruik wordt genomen. De intrekking van de vergunning voor dat specifieke onderdeel zou volgens MOB aangemerkt moeten worden als een ‘passende maatregel’ in de zin van artikel 6 lid 2 Habitatrichtlijn. Het intrekken van onnodig vergunde ruimte in oude natuur-vergunningen kan volgens de rechtbank bijdragen aan het voorkomen van de dreigende achteruitgang van natuurwaarden. Het is volgens de rechtbank een passende maatregel en Gedeputeerde Staten heeft onvoldoende gemotiveerd waarom deze passende maatregel niet is ingezet. De provincie Brabant is in hoger beroep bij de Raad van State gegaan tegen deze uitspraak.

Tussen uitspraak Rechtbank Oost-Brabant RAV-codes
Op 11 januari 2022 heeft de Rechtbank Oost-Brabant geoordeeld dat het inzetten van een combiluchtwasser, welke is opgenomen in de Regeling Ammoniak en Veehouderij (Rav), niet direct betekent dat dit systeem stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden voorkomt. Volgens de rechtbank is het positieve effect van de luchtwasser afhankelijk van verschillende factoren en is onzeker of dit effect blijvend kan worden bereikt. De vergunning kan geen stand houden, dit gebrek kan hersteld worden. De rechtbank heeft in deze uitspraak verschillende oplossingsrichtingen aangedragen. De provincie Brabant is in de gelegenheid gesteld om binnen zes maanden het besluit te herstellen.

Uitspraak Rechtbank Oost-Brabant Intern salderen PAS-vergunning
Op 21 januari 2022 heeft de Rechtbank Oost-Brabant (in lijn met de uitspraak over de Amercentrale) geoordeeld dat in dit geval een PAS-vergunning, waarbij niet alle onderdelen van het project gerealiseerd waren, passend beoordeeld moeten worden. Dit betekent dat de emissie van de onderdelen die niet gerealiseerd zijn zonder passende beoordeling niet ingezet kunnen worden bij intern salderen.
.

Stikstof spreekuur


Het stikstofspreekuur van provincie Fryslân vindt iedere maandag plaats. Heeft u een vragen voor het stikstofspreek uur? Dan verzoeken wij u om deze uiterlijk donderdag 12.00 uur te mailen naar Wnb@fryslan.frl onder vermelding van: “vragen stikstofspreekuur”.  Vervolgens zal de frontoffice u een e-mail sturen met daarin het tijdstip en de datum wanneer de vragen besproken kunnen worden.
 
Meer informatie over stikstof in Fryslân
Provincie Fryslân

Tweebaksmarkt 52 
8911 KZ Leeuwarden
058 - 292 59 25
www.fryslan.frl

Meer weten over de provincie Fryslân?
Volg ons op:
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
YouTube
view this email in your browser


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Provincie Fryslân · Tweebaksmarkt 52 · LEEUWARDEN, Friesland 8911 KZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp