Copy
Door middel van deze mailing willen wij u graag informeren over de laatste stand van zaken rondom de PAS-meldingen binnen de provincie Fryslân. Omdat u destijds een PAS-melding bij de provincie heeft ingediend is deze informatie op u van toepassing en ontvangt u dit bericht. 

PAS-melding legaliseren

Legalisatieprogramma PAS melding
U heeft tijdens het Programma Aanpak Stikstof (PAS) een PAS-melding gedaan. Door de PAS-uitspraak van de Raad van State is deze melding niet meer geldig. In november 2020 heeft u een brief ontvangen over het omzetten van uw PAS-melding naar een vergunning. Indien u deze brief niet heeft ontvangen, dan kunt u deze alsnog opvragen via deze link >>.
 
U kunt een verzoek doen om uw PAS-melding om te laten zetten naar een vergunning Wet natuurbescherming als uw situatie voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. Het project is:
  • helemaal klaar (en nog in gebruik);
  • nog niet helemaal afgemaakt, maar er zijn zichtbaar stappen gezet met de bedoeling om het project af te maken;
  • niet gestart, maar er zijn zichtbaar stappen gezet of belangrijke investeringen gedaan, die niet meer terug te draaien zijn;
  1. Op het moment van de melding voldeed het project aan de grenswaarden en/of drempelwaarden die op dat moment golden;
     
  2. De melding is ingediend, maar moet wel correct zijn gedaan. Mist er een volledige stal of gebouw in de berekening, dan voldoet u niet aan de voorwaarden om uw PAS-melding te legaliseren.
Door het aanleveren van uw gegevens kan het bevoegd gezag controleren of uw melding in een vergunning omgezet kan worden, en er ontstaat zicht op hoeveel depositieruimte er nodig is om uw PAS-melding om te kunnen zetten in een vergunning.
 
Indien u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u zich aanmelden. Aan het legaliseren van uw PAS melding zijn wel kosten verbonden. Voor aanmelding voor legalisatie van de PAS-melding verwijs ik u naar: 
 
De website van BIJ12
De website van Rvo

Kosten legaliseren PAS-meldingen

Op 28 september jl. is door het College van Gedeputeerde Staten ingestemd met het voorstel om de kosten voor het legaliseren van PAS-meldingen te verdelen tussen Rijk, provincie en PAS-melder. Daarbij wordt uitgegaan van een verdeling waarbij alle partijen 1/3 deel van de kosten voor hun rekening nemen. Provinciale Staten (PS) zal hier later dit jaar een definitief besluit over nemen. Afhankelijk van dit besluit zal de legesverordening provincie Fryslân >> aangepast worden.

Na akkoord van PS betekent dit dat u als PAS-melder een gereduceerd tarief van €1.600,- betaalt voor:
  • een positieve weigering bovenop het Bestuurlijk Rechtsoordeel (waaraan geen kosten zijn verbonden) in geval van intern salderen.
  • een vergunning op basis van stikstofruimte uit het legalisatietraject, op het moment dat deze ruimte beschikbaar komt.
Aanvullende informatie hierover vindt u op:
 
De website van Aanpak Stikstof

Intern salderen

Wij merken dat er nog veel onduidelijkheid is over wanneer een activiteit valt onder de definitie intern salderen. Indien een activiteit intern salderen betreft, betekent dit dat er geen sprake meer is van een vergunningplicht op grond van de Wet natuurbescherming. Om na te kunnen gaan of een activiteit valt onder de definitie intern salderen verwijzen wij u, met de buttons hieronder, graag door naar een tweetal pagina's op onze website. Hier wordt uitgelegd wat intern salderen is en waarom het vergunningvrij is. De tweede button verwijst naar de pagina waarop o.a. uitgelegd wordt wat dit voor effect heeft op de vergunningverlening. 

 
Veel gestelde vragen
Vergunning

Stikstofbank

Vanwege het stikstof-probleem is het voor veel initiatieven lastig om een vergunning te krijgen. Als één van de oplossingen hebben de provincies gezamenlijk een stikstofbank ontwikkeld.
lees meer >>

Friese aanpak

In aanloop op de ontwikkeling van een uitvoerings-programma stikstof, heeft het college van Gedeputeerde Staten een voortgangs-rapportage aan Provinciale Staten gepresenteerd.
 
lees meer >>

Q & A

Stikstof blijft voor veel mensen een moeilijk te begrijpen onderwerp en dat roept veel vragen op. Deze pagina geeft antwoord op de stikstofvragen die het meest worden gesteld.
 
lees meer >>

 
.

Stikstof spreekuur


Het stikstofspreekuur van provincie Fryslân vindt iedere maandag plaats. Heeft u een vragen voor het stikstofspreek uur? Dan verzoeken wij u om deze uiterlijk donderdag 12.00 uur te mailen naar Wnb@fryslan.frl onder vermelding van: “vragen stikstofspreekuur”.  Vervolgens zal de frontoffice u een e-mail sturen met daarin het tijdstip en de datum wanneer de vragen besproken kunnen worden.
 
Meer informatie over stikstof in Fryslân
Provincie Fryslân

Tweebaksmarkt 52 
8911 KZ Leeuwarden
058 - 292 59 25
www.fryslan.frl

Meer weten over de provincie Fryslân?
Volg ons op:
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
YouTube
view this email in your browser


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Provincie Fryslân · Tweebaksmarkt 52 · LEEUWARDEN, Friesland 8911 KZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp