Copy
U ontvangt deze nieuwsbrief omdat wij u vanuit Provincie Fryslân graag willen informeren over de laatste stand van zaken rondom het stikstofvraagstuk. 

Oproep aan Gemeenten

In de provincie komen we voorbeelden tegen van (voorheen) agrarische bestemmingen waar op dit moment gewoond wordt. Vooral stoppers willen vaak graag in hun huis blijven wonen. Ook uit andere provincies krijgen we dit soort berichten.

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Als een agrarische bedrijfswoning omgezet wordt naar een ‘normale’ woning kan dat reden zijn om ook de toestemming of vergunning daarop aan te passen. Als het gaat om een Wet Milieubeheer of een Hinderwetvergunning dan is de Gemeente bevoegd gezag. Als het gaat om een NB-wet of zelfs WNB-vergunning dan is de provincie bevoegd gezag.

Vanwege de overmatige belasting van natuur met stikstof kan het verstandig zijn om te informeren of deze volledig niet meer gebruikte vergunning ingetrokken kan worden. Het gaat hierbij dus niet om latente ruimte in vergunningen die (deels) nog wel actief zijn. Als het gaat om een toestemming of vergunning waar de Gemeente bevoegd gezag is, kan de Gemeente dat zelf doen. Als het een NB-wet of WNB-vergunning betreft zou de provincie dat moeten doen. Daarvoor moet de provincie wel op de hoogte zijn van de bestemmingswijziging en de mogelijkheid tot het intrekken van de vergunning. In bepaalde gevallen is het zelfs mogelijk om de oude vergunning in te zetten voor andere ontwikkelingen of legalisatie van PAS-melders. Daarom vragen wij Gemeenten om hierover met ons te (blijven) communiceren. 

Als er bij een Gemeente onduidelijkheid is over dergelijke vergunning, dan denken wij graag met u mee en kunt u contact met ons opnemen door een mail te sturen naar: 
 
stikstof@fryslan.frl

Animatie Friese aanpak stikstof

www.fryslan.frl/stikstof

Om het stikstofvraagstuk op een laagdrempelige manier uit te kunnen leggen, heeft Provincie Fryslân een korte animatie ontwikkeld. De uitleg in de animatie is toegespitst op onze provincie en wordt standaard weergegeven op het platform: www.fryslan.frl/stikstof​​​​​​.

Daarnaast kan de video o.a. ingezet worden in stikstof-gerelateerde presentaties, nieuwsbrieven, ter aanvulling op nieuws, social media berichten, etc.

Vragen over en/of reacties op deze video en het gebruik ervan kunnen met ons gedeeld worden via:
​​​​​​​
stikstof@fryslan.frl

PAS-melding legaliseren

Legalisatieprogramma PAS melding
Na de PAS-uitspraak van de Raad van State, is een PAS-melding niet meer geldig. In november 2020 hebben PAS-melders een brief ontvangen over het omzetten van hun PAS-melding naar een vergunning. Wanneer een PAS-melder deze brief niet heeft ontvangen, dan kan deze alsnog opgevraagd worden via deze link.
 
PAS-melders kunnen een verzoek doen om hun PAS-melding om te laten zetten naar een vergunning Wet natuurbescherming als de situatie voldoet aan de volgende voorwaarden:
  1. Het project is:
  • helemaal klaar (en nog in gebruik);
  • nog niet helemaal afgemaakt, maar er zijn zichtbaar stappen gezet met de bedoeling om het project af te maken;
  • niet gestart, maar er zijn zichtbaar stappen gezet of belangrijke investeringen gedaan, die niet meer terug te draaien zijn;
  1. Op het moment van de melding voldeed het project aan de grenswaarden en/of drempelwaarden die op dat moment golden;
     
  2. De melding is ingediend, maar moet wel correct zijn gedaan. Mist er een volledige stal of gebouw in de berekening, dan voldoet de PAS-melding niet aan de voorwaarden om deze te legaliseren.
Door het aanleveren van gegevens kan het bevoegd gezag controleren of een PAS-melding in een vergunning omgezet kan worden. Daarnaast ontstaat er zodoende zicht op hoeveel depositieruimte er nodig is om PAS-meldingen om te kunnen zetten in een vergunning.
 
Indien PAS-melders aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunnen zij zich aanmelden voor het legalisatietraject. Aan het legaliseren van PAS-meldingen zijn wel kosten verbonden. Voor aanmelding voor legalisatie verwijzen wij PAS-melders naar: 
 
De website van BIJ12
De website van Rvo

Kosten legaliseren PAS-meldingen

Op 28 september jl. is door het College van Gedeputeerde Staten ingestemd met het voorstel om de kosten voor het legaliseren van PAS-meldingen te verdelen tussen Rijk, provincie en PAS-melder. Daarbij wordt uitgegaan van een verdeling waarbij alle partijen 1/3 deel van de kosten voor hun rekening nemen. Provinciale Staten (PS) zal hier later dit jaar een definitief besluit over nemen. Afhankelijk van dit besluit zal de legesverordening provincie Fryslân aangepast worden.

Na akkoord van PS betekent dit dat PAS-melders een gereduceerd tarief van €1.600,- betalen voor:
  • een positieve weigering bovenop het Bestuurlijk Rechtsoordeel (waaraan geen kosten zijn verbonden) in geval van intern salderen.
  • een vergunning op basis van stikstofruimte uit het legalisatietraject, op het moment dat deze ruimte beschikbaar komt.
Aanvullende informatie hierover vindt u op:
 
De website van Aanpak Stikstof

Platform

Het terugbrengen van stikstofuitstoot en het robuuster maken van natuur is complex. Dit platform geeft hier informatie over en deelt actualiteiten toegespitst op onze provincie.
 
lees meer >>

Friese aanpak

In aanloop op de ontwikkeling van een uitvoerings-programma stikstof, heeft het college van Gedeputeerde Staten een voortgangs-rapportage aan Provinciale Staten gepresenteerd.
 
lees meer >>

Q & A

Stikstof blijft voor veel mensen een moeilijk te begrijpen onderwerp en dat roept veel vragen op. Deze pagina geeft antwoord op de stikstofvragen die het meest worden gesteld.
 
lees meer >>

 
.

Stikstof spreekuur


Het stikstofspreekuur van provincie Fryslân vindt iedere maandag plaats. Heeft u een vragen voor het stikstofspreek uur? Dan verzoeken wij u om deze uiterlijk donderdag 12.00 uur te mailen naar Wnb@fryslan.frl onder vermelding van: “vragen stikstofspreekuur”.  Vervolgens zal de frontoffice u een e-mail sturen met daarin het tijdstip en de datum wanneer de vragen besproken kunnen worden.
 
Meer informatie over stikstof in Fryslân
Provincie Fryslân

Tweebaksmarkt 52 
8911 KZ Leeuwarden
058 - 292 59 25
www.fryslan.frl

Meer weten over de provincie Fryslân?
Volg ons op:
Facebook
Twitter
Instagram
LinkedIn
YouTube
view this email in your browser


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Provincie Fryslân · Tweebaksmarkt 52 · LEEUWARDEN, Friesland 8911 KZ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp