Copy
View this email in your browser


Lieve mensen,

Hoe gaat het met jullie? Met mij en de praktijk gaat het heel goed, en mede daarom stuur ik jullie even een bericht!

De zon komt steeds meer tevoorschijn, de lente is inmiddels echt begonnen en als je om je heen kijkt kun je de planten en dieren hun groeispurt ook zien, zo leuk! Zoals je weet zeggen we in de Traditionele Chinese Geneeskunde 'Dat wat zich buiten ons afspeelt, is ook van binnen', en daarop voortbordurend zou je kunnen zeggen dat de lente-groeispurt zich misschien ook wel binnen in ons afspeelt, ik herken er in ieder geval zelf veel van :)

De lente staat voor de opwaartse kracht om te groeien en bloeien, en vanuit de Vijf elementen binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde zijn de organen Lever (plannen) & Galblaas (rechtvaardige besluiten nemen) nu het meest actief. Verder is het Lente-element verbonden met Hout, de kleur groen en een fris-zure smaak, Wind, de emotie woede, frustratie, stress, onze ogen én met (het voeden van) onze pezen en spieren. Pathologisch kan het zo zijn dat men (extra) last heeft van depressie, hooikoorts, verkoudheid, voorjaarsvermoeidheid, maar ook problemen met de bloedcirculatie en spierletsel laten zich vaak zien om te verbeteren in deze periode.

Binnen de Traditionele Chinese Geneeskunde wordt er verder ook gewerkt met de Chinese Voedingsleer. Vanuit deze zienswijze wordt gekeken naar de energetische werking van voedingsmiddelen; met andere woorden, naar het effect van voedingsmiddelen op de functie van de organen. Dit lijdt tot geheel andere adviezen wat betreft geschikte producten om bijvoorbeeld af te vallen en gezond te blijven. De Chinese voedingsleer heeft namelijk als doel het lichaam voor ziekten te behoeden en ziekten te genezen of te helpen bij de genezing, en voeding wordt gebruikt om langer te leven. Als je namelijk goed kunt leven van de energie die er uit voeding en drank gehaald wordt, dan hoef je jouw aangeboren erfelijke DNA/Qi niet teveel aan te spreken en kunt je (gezonder) oud worden.
De Chinese geneeskunde deelt voedingsmiddelen verder in naar hun thermische werking. Er zijn hete, warme, neutrale, verfrissende en koude voedingsmiddelen. Gemberthee is bijvoorbeeld verwarmend en dus geschikt in koude jaargetijden om ons op te warmen of bij misselijkheid ten gevolge van een ‘koude‘ maag. 
In het koude jaargetijde kun je dus het beste warme of soms wat hete gerechten nemen. Zodoende probeer je te verhinderen dat er koude in je lichaam komt (bijv een verkoudheid). Om een verkoudheid te voorkomen of te behandelen kun je bijv een warme grog (sterke alcohol is verwarmend) of een glas bisschopswijn nemen. Citrusvruchten zijn hier juist niet aangewezen, omdat dit koude vruchten zijn en het lichaam afkoelen. Ze groeien immers in de tropen, om de mensen daar te helpen met het afkoelen van het lichaam. Tevens kunnen warme voedingsmiddelen jouw activiteit/bewegingen vergroten en daarmee het afvallen stimuleren. Koude stagneert juist en kan ook de eerder genoemde pathologische lichte depressies geven. Een teveel aan verwarmende middelen is overigens ook niet goed, aangezien het lichaam dan kan uitdrogen of er kan onrust, gejaagdheid, opvliegendheid ontstaan. Een voedingspatroon waarbij je alles gematigd tot je neemt is uiteindelijk het beste.
Als laatste wil ik nog de Maag en Milt organen noemen, zoals je weet liggen zij midden in ons lichaam en zij vallen onder het element Aarde met een zoete smaak. Vanuit deze centrale wordt ons voedsel getransformeerd naar voeding met Qi en getransporteerd naar alle organen, in heel ons lichaam. Het is dus enorm belangrijk dat ons Midden, onze Aarde met voor jouw constitutioneel passend eten gevoed wordt, en dat het voor het grootste deel gevoed wordt met Aarde-producten. Al het andere (de thermisch warm of koud werkende voeding werkend op de organen) is aanvullend. Je kunt voeding gebruiken om je organen extra aandacht te geven en je kunt stoeien met de smaken van de voeding. Ook kun je voeding van het seizoen in het betreffende seizoen meer eten.
Dus in de Lente kun je de bovengenoemde pathologische verkoudheden, voorjaarsvermoeidheid, bloedcirculatie problemen en/of depressieve moods ook het beste met Lente-voeding (fris-zuur, groene kleur) plus Aarde voeding (alles dat onder de aarde groeit met een (natuurlijke) zoete smaak) aan je dieet toevoegen. En ook de wens om er op uit te gaan, het hart te luchten, te wandelen, sporten, zaken aan te pakken die al een hele tijd liggen te wachten en te ontstressen is een heel logisch gevolg van bovenstaande, en dit kun je dan ook gerust doen ;) 

Dan als laatste nog een leuk nieuwtje: Ik hoorde van diverse cliënten en patiënten de wens om ook  buiten kantoortijden te kunnen komen voor mijn EmotionBodyFocusing met TCM therapie bij Sherydah.nl en ook ik geef verder graag gehoor aan de wens om uit te breiden en te groeien.... dus in reactie op deze wens heb ik daarom besloten om er nog een dag extra voor jullie te willen zijn, en wel op de zaterdag!

Twijfel daarom niet om vanaf volgende week een afspraak in te plannen, met zelfs de mogelijkheid dit te doen op de zaterdag :) Je kunt nog steeds mijnreserveringen gebruiken (of een berichtje sturen, net wat je wilt) om te boeken, en dan help ik je graag verder in het aanpakken van jouw persoonlijke fysieke en/of emotionele probleemgebieden.

Geniet van de Lente Zon lieve mensen, en tot snel!

Veel liefs van Sherydah @sherydah.nl (gevestigd bij KEI Kung Fu, Lijnbaansgracht 215)

   

 

 

Hello lovely people,

How are you? Me and the practice are doing very well, and that's why I'm sending you a message!

The sun is shining more and more, spring has really started and if you look around you can also see the growth spurt of animals and plants, such a nice thing to look at! As you know, in Traditional Chinese Medicine we say 'What goes on outside of us is also on the inside', and building on that you could say that the spring growth spurt may also take place inside us, at least I recognize it a lot :)

Spring represents the upward force to grow and bloom, and from the Five elements of Traditional Chinese Medicine, the Liver (plans) & Gallbladder (making righteous decisions) organs are now most active. Furthermore, the Spring element is connected with Wood, the color green, a fresh / sour taste, Wind, the emotion of anger, frustration, stress, our eyes and with (the nourishment of) our tendons and muscles. Pathologically it therefore can be that one suffers (extra) from depression, hay fever, colds, but also problems with blood circulation and muscle injuries often show themselves to improve during this period.

Traditional Chinese Medicine also works with Chinese Nutrition. From this point of view, we are looking at the energetic effect of foods; in other words, the effect of foods on the function of the organs. This leads to completely different advice regarding suitable products to lose weight and stay healthy. The purpose of Chinese dietetics is to protect the body from disease and to cure disease or to aid in healing, and food is used to live longer. If you can live well on the energy that is obtained from food and drink, then you do not have to use your innate hereditary DNA / Qi too much and you can grow old much more healthy.
Chinese medicine classifies foods according to their thermal effect. There are hot, warm, neutral, refreshing and cold foods. Ginger tea, for example, is warming and therefore suitable in cold seasons to warm us up or in case of nausea due to a "cold" stomach.
In the cold season it is best to take warm or sometimes hot dishes. In this way you try to prevent cold from entering your body (eg a cold). To prevent or treat a cold, you can, for example, take a warm toddy (strong alcohol is warming) or a glass of mulled wine. Citrus fruits are not recommended here, because these are cold fruits and cool the body. After all, they grow in the tropics to help the people there to cool the body. Warm foods can also increase your activity / movements and thus stimulate weight loss. Cold stagnates and can also cause the aforementioned pathological mild depressions. Incidentally, an excess of warming agents is also not good, since the body can dry out or cause anxiety, agitation, or short temper. A diet in which you take everything in moderation is ultimately best.
Finally I would like to mention the Stomach and Spleen organs, as you know they lie in the middle of our body and they fall under the element Earth with a sweet taste. In our middle, our centre, the food will be transformed to Qi and transported to all organs, throughout our body. It is therefore extremely important that our Middle, our Earth is fed with food that is suitable for your own constitution, and that it is mainly fed with Earth products. Everything else (the thermally hot or cold acting food acting on the organs) is complementary. You can use food to give your organs extra attention and you can play with the flavors of the food. You can also eat more food from the season in the relevant season.
So in the Spring you can also treat the above-mentioned pathological colds, spring fatigue, blood circulation problems and / or depressed moods with Spring food (fresh-sour, green color) plus Earth food (everything that grows under the earth with a (natural) sweet taste) to your diet. And, the desire to go out, to vent, to walk, to play sports, to tackle things that have been waiting for a long time and to de-stress is therefore a very logical consequence of the above, and you can safely do this in the Spring ;)

Then, as last some exciting news: I heard from various clients and patients the wish to be able to come more after office hours for my EmotionBodyFocusing with TCM therapy at Sherydah.nl and I also felt the desire to expand and grow during this time of the year... So in response to this wish, I have therefore decided to be there for you one more day, on Saturday!

So, as from next week on, do not hestitate to book yourself an appointment, even on Saturday :) You can use myreservations (or send a message, whatever you want) for bookings, and I'll be happy to help you tackle your physical and/or emotional problem areas!

Enjoy Springtime and the warming Sun dear people, and see you soon!

Lots of love from Sherydah @sherydah.nl (located at KEI Kung Fu, Lijnbaansgracht 215)
This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Sherydah.nl · Lijnbaansgracht 215 · Amsterdam, Nh 1016XJ · Netherlands

Email Marketing Powered by Mailchimp